MSc Rheoli Iechyd A Gofal Uwch - Blwyddlyfr 2023

MESSAGES FROM OUR ACADEMIC TEAM

Rydym yn hynod ddiolchgar am gyfraniadau amhrisiadwy ein holl siaradwyr gwadd, yr unigolion sy’n cynnal y gweithdai, a hwyluswyr dosbarthiadau meistr sydd wedi helpu i gyflwyno’r MSc dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae eich mewnwelediadau wedi cael effaith barhaol ar ein myfyrwyr MSc. Diolch!

YR ATHRO GARETH DAVIES Llongyfarchiadau ar oroesi a ffynnu trwy ddwyster y rhaglen. O ymsefydlu nerfus hyd at raddio a thu hwnt, mae wedi bod yn fraint ac yn bleser aruthrol gweithio gyda chi i gyd, ac mae eich ysbryd wedi bod yn sail i’ch teithiau unigol a chyfunol i’r garreg filltir hon. Rydych chi’n argoeli’n dda ar gyfer dyfodol iechyd a gofal yng Nghymru! Gan ddymuno’r gorau i chi i gyd ar gyfer eich ymdrechion arloesi yn y dyfodol – gan gynnwys y rhai sydd yn ôl yma gyda ni yn yr Academi Arloesedd Dysgu Dwys – ‘y rhai gwreiddiol’ am byth.

YR ATHRO HAMISH LAING Diolch am ein dewis ni ac am fod yn arloeswyr ar gyfer ein rhaglen MSc newydd.

Diolch am eich awgrymiadau adeiladol ac am beidio â rhannu popeth ar eich grŵp WhatsApp gyda ni! Diolch am ei gwneud yn bleser eich dysgu, gweld eich gwybodaeth a’ch hyder yn tyfu ac am nosweithiau allan gwych. Cadwch mewn cysylltiad a gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi’r holl feddylfryd newydd hwnnw ar waith.

DR PAUL G. DAVIES Llongyfarchiadau pawb. Mae wedi bod yn bleser pur cael bod yn rhan o’ch dysgu a mwynheais yn fawr ein trafodaethau yn ystod y modiwlau strategaeth. Rydych chi wedi fy nharo fel grŵp hwyliog deallus, diddorol, direidus ac mae’r ymdeimlad amlwg o gymuned yn adlewyrchiad o’ch personoliaethau. Edrychaf ymlaen at ddal i fyny â chi ymhell i lawr y ffordd a gobeithio y byddwch yn parhau i fwynhau’r cyfeillgarwch a wnaethoch wrth i chi gymhwyso’r syniadau a gyflwynwyd gennym fel rhan o’ch gwaith cenhadol. Pob lwc Paul G. DR HELEN YU Llongyfarchiadau i chi gyd. Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda chi i gyd a bod yn rhan o’ch taith MSc. Dymuniadau gorau ar gyfer eich llwyddiannau yn y dyfodol a’r holl anturiaethau cyffrous sydd o’ch blaenau! Dathlwch eich cyflawniad ac yna ewch i herio’r byd. Cofion gorau, Helen DR DAN REES Llongyfarchiadau i bob un o’n graddedigion MSc! Mae eich ymroddiad a’ch dyfalbarhad wedi talu ar ei ganfed. Cofleidiwch yr heriau sydd o’ch blaen, a gadewch i’ch angerdd dros arloesi ysgogi eich llwyddiant. Mae’r dyfodol yn llawn cyfleoedd, ac nid oes gennym unrhyw amheuaeth y byddwch yn cael effaith sylweddol yn eich gweithle – lle bynnag y bo hynny. Da iawn, peidiwch â bod yn ddieithriaid a dymuniadau gorau ar gyfer eich dyfodol disglair! NICOLE BARKER Llongyfarchiadau pawb! Mae wedi bod yn bleser cwrdd â chi i gyd a bod yn rhan o’ch taith MSc anhygoel. Diolch am eich amynedd gyda systemau’r Brifysgol (!) ac am eich ymroddiad a’ch ymrwymiad i’r rhaglen MSc. Cofiwch gadw mewn cysylltiad â ni, ac edrychwn ymlaen at glywed am eich ymdrechion yn y dyfodol!

Made with FlippingBook HTML5