MSc Rheoli Iechyd A Gofal Uwch - Blwyddlyfr 2023

DR ALAN WILLSON Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonoch arloeswyr. Fel rhan o dîm y brifysgol, rwyf wedi mwynhau’r prawf o weithio gydag arweinwyr yn ein gwasanaethau iechyd a gofal. Mae wedi bod yn bleser cyfarfod a gweithio gyda chi. Mae eich egni a’ch penderfyniad wedi cynhyrchu rhai buddion syfrdanol i bobl Cymru a thu hwnt. Bydd hynny’n parhau. Nid yw slogan yr IHI “all teach, all learn” erioed wedi bod mor addas. Llongyfarchiadau i raddedigion hynod y rhaglen MSc Uwch Reolaeth Iechyd a Gofal! Mae eich ymroddiad, eich gwaith caled a’ch angerdd wedi eich arwain at y llwyddiant haeddiannol hwn. Wrth i chi barhau ar eich taith i gael effaith gadarnhaol ym myd gofal iechyd, gwyddoch fod eich cyflawniadau yn ein hysbrydoli ni i gyd. Mae angen mwy o arweinwyr fel chi ar y byd. Da iawn! Llongyfarchiadau a da iawn chi! DR SIMON BROOKS Llongyfarchiadau mawr i chi gyd. Am griw hyfryd o bobl i fod wedi cael y pleser o fod yn y dosbarth gyda nhw. Rwy’n teimlo y dylwn ymddiheuro am yr holl ddamcaniaeth ddofn yn eich modiwl cyntaf gyda mi, ond mae’n debyg bod rhai ohonoch yn ddiolchgar amdano (masocistiaid, yn amlwg)! Fy nymuniadau gorau o galon i chi gyd, gobeithio y byddwch yn cadw mewn cysylltiad ac wrth gwrs rwyf bob amser yma i drafod doethuriaeth ar y DBA pan fyddwch yn barod! Cofion gorau, Simon. DR SIAN RODERICK Llongyfarchiadau enfawr ar gyflawni eich gradd Meistr, mae eich gwydnwch a’ch ymrwymiad i hyrwyddo nid yn unig eich addysg ond eich datblygiad proffesiynol yn ysbrydoledig. Wrth i chi symud ymlaen yn eich gyrfaoedd, rydym yn gobeithio bod gennych y profiad, y wybodaeth a’r sgiliau y gwnaeth yr MSc eich amlygu iddynt. Rydych chi wedi bod yn bleser i’ch dysgu ac allwn i ddim meddwl am grŵp gwell i gychwyn pethau ar y rhaglen ILA. Cymeradwyaf eich gwaith caled a’ch dyfalbarhad i ennill dyfarniad Meistr a dymuno’r gorau i chi ar gyfer y dyfodol. O.N. os hoffech chi wneud PhD neu DBA rydych chi’n gwybod ble rydw i!Llongyfarchiadau, Sian ALAN PRICE YR ATHRO NICK RICH Mae wedi bod yn fraint ac yn bleser pur eich dysgu a’ch mentora trwy eich astudiaethau a’ch prosiectau. Gallaf ddweud yn onest ac yn ddiffuant fy mod wedi mwynhau pob munud rhithwir a “wyneb yn wyneb” o’n hamser gyda’n gilydd. Rydych chi’n grŵp aruthrol ac mor dalentog yn unigol hefyd! Rydych chi (a’ch anwyliaid) wedi rhoi cymaint ac wedi gweithio mor galed i wneud y cohort hwn yn llwyddiant gwirioneddol. Mae gen i atgofion hapus iawn. Yn bendant cawsom dipyn o chwerthin ar hyd y ffordd. Diolch yn fawr. Dymunaf yn dda i chi ar gyfer eich gyrfaoedd yn y dyfodol, gobeithio y byddwn yn cadw mewn cysylltiad ac yn dal i fyny yn rheolaidd. Byddwn wrth fy modd yn clywed am eich anturiaethau newydd a’ch cyflawniadau parhaus. Rydyn ni i gyd mor falch ohonoch chi! Cofiwch efallai fod y cwrs wedi gorffen ond rydym yma i chi bob amser. Dymuniadau gorau a chymerwch ofal! DR EMILY BACON Llongyfarchiadau mawr ar gwblhau eich MScs! A phob clod i chi gyd am gydbwyso eich astudiaethau a beichiau gwaith heriol. Pleser pur oedd cefnogi eich astudiaethau a dymunaf bob llwyddiant i chi i’r dyfodol!

LISA RINALDI Mae wedi bod yn fraint cael bod yn rhan o’ch taith anhygoel dros y 2 flynedd ddiwethaf. Da iawn i chi gyd. Rwy’n llawn edmygedd i chi i gyd am ddod o hyd i’r cydbwysedd hwnnw rhwng gwaith, teulu ac astudiaethau. Yn profi bod unrhyw beth yn bosibl. Da iawn. Mwynhewch Raddio (yn enwedig os mai dyma’ch un cyntaf!)

Made with FlippingBook HTML5