MSc Rheoli Iechyd A Gofal Uwch - Blwyddlyfr 2023

CAROL HAAKE

RHEOLWR AILALLUOGI COFRESTREDIG, GWASANAETH ADNODDAU CYMUNEDOL Y FRO CYNGOR BRO MORGANNWG

BIO Fi yw Rheolwr Ailalluogi Cofrestredig Gwasanaeth Adnoddau Cymunedol y Fro. Rwyf wedi gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ers dros 30 mlynedd ac mae gennyf angerdd dros ddarparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a chanolbwyntio ar wella gwasanaethau. Rwyf wedi mwynhau’r cwrs yn fawr dros y 2 flynedd ddiwethaf. Mae’r profiad wedi bod yn heriol ac yn werth chweil ac wedi gwella fy ngwybodaeth, fy sgiliau academaidd, a darparu offer ymarferol i gefnogi arloesedd yn y sector. Rhoddodd y prosiect seiliedig ar waith y cyfle i mi roi popeth yr wyf wedi’i ddysgu ar waith drwy weithredu cynlluniau gofal digidol yn y gweithle i wella effeithlonrwydd y gwasanaeth a gwella canlyniadau i ddinasyddion.

EFFAITH YMCHWIL Edrychodd yr ymchwil ar alluogwyr ac atalyddion cyflwyno cynllunio gofal digidol mewn lleoliadau gofal cymdeithasol/integredig. Mae adnoddau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol dan bwysau cyson. Mae newid digidol yn cael ei archwilio a’i ddefnyddio i alluogi gwasanaethau i ddarparu gofal mwy effeithiol ac effeithlon. Mae ymchwil sy’n bodoli eisoes wedi helpu deall y rhwystrau a’r galluogwyr i roi newid digidol ar waith a’r rhesymau pam na chaiff arloesiadau eu mabwysiadu a’u lledaenu, gan ganolbwyntio’n bennaf ar ofal eilaidd yn y GIG. Cynhaliwyd astudiaeth achos mewn gwasanaeth adnoddau cymunedol (integredig) yn Ne Cymru lle’r oedd cynllunio gofal digidol yn cael ei roi ar waith. Defnyddiwyd holiaduron canfyddiadol gan sampl gynrychioliadol o’r tîm i brofi model cysyniadol a ddatblygwyd o’r llenyddiaeth bresennol. Cynhaliwyd cyfweliadau lled- strwythuredig ag arbenigwyr pwnc o ddau sefydliad arall a oedd yn gweithredu cynllunio gofal digidol mewn gofal cymdeithasol/gofal integredig i archwilio a ellid cyffredinoli’r canfyddiadau. Mae canlyniad yr astudiaeth yn herio’r rhagdybiaethau mewn llenyddiaeth gyfredol ynghylch pobl yn gwrthwynebu newid digidol ac effaith llythrennedd digidol gan na chanfuwyd bod y rhain yn ffactorau arwyddocaol. Canfu’r ymchwil hwn bwysigrwydd arweinyddiaeth ac ymgysylltu cynnar â’r tîm i lunio’r weledigaeth, gweld y manteision canfyddedig a chreu tensiwn ar gyfer newid yn alluogwyr allweddol ynghyd â hyfforddiant amserol, cyflymu’r newid a sicrhau dolenni adborth da yn ystod y gweithredu. Y prif ganfyddiadau oedd bod rhoi sylw i ffactorau newid dynol wrth weithredu newid digidol yn allweddol i’w lwyddiant mewn gofal cymdeithasol/gofal integredig. Cyflawnodd y model cysyniadol yn dda o dan graffu ac mae wedi’i ddatblygu a’i addasu ymhellach o ganlyniad i’r astudiaeth hon. Y gobaith yw y bydd y model cysyniadol yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol, fel y gellir gwneud ymchwil pellach yn y maes hwn i gefnogi trawsnewidiad digidol llwyddiannus mewn gofal cymdeithasol/integredig.

Made with FlippingBook HTML5