MSc Rheoli Iechyd A Gofal Uwch - Blwyddlyfr 2023

SARAH VAUGHAN

ARWEINYDD THERAPI, GWASANAETHAU INTEGREDIG GOGLEDD SIR FYNWY CYNGOR SIR FYNWY

BIO Fel therapydd galwedigaethol gyda 29 mlynedd o brofiad, mae cwblhau MSc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch, gyda ffocws ar egwyddorion Seiliedig ar Werth, wedi gwella fy rôl fel arweinydd therapi yng Ngwasanaethau Integredig Sir Fynwy yn fawr. Mae wedi hogi fy sgiliau wrth ddangos tystiolaeth o ymarfer, gan fy ngalluogi i gyfleu gwerth defnyddio ymyriadau ataliol a therapi yn glir i wella gwerth personol a chymdeithasol. Cryfhaodd fy meddwl beirniadol, gan fy ngrymuso i ddadansoddi sefyllfaoedd cymhleth, a bod yn arloesol wrth weithredu datblygiad gwasanaeth. Mae’r ffocws ar egwyddorion gofal iechyd Seiliedig ar Werth yn tanlinellu gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan alinio’n berffaith â nod therapi galwedigaethol o wella ansawdd bywyd. Mae’r set sgiliau gynhwysfawr hon wedi dyrchafu fy effeithiolrwydd fel arweinydd yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r profiad nid yn unig wedi bod yn addysgiadol gyfoethog ond hefyd yn brofiad cymdeithasol pleserus.

EFFAITH YMCHWIL “Mae dull ailalluogi seiliedig ar le yn cefnogi darparu Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth” Nod y prosiect oedd llywio ailgynllunio gwasanaethau a dangos sut y gellir defnyddio Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth (VBHC) i wella llesiant yr unigolyn a’r boblogaeth: “Mae dull ailalluogi seiliedig ar le yn cefnogi darparu Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth”. Rhoddodd y prosiect ddull ailalluogi seiliedig ar le ar waith yn Ysbyty Nevill Hall ar gyfer cleifion Sir Fynwy. Fe wnaeth wella’r berthynas rhwng Gwasanaethau Integredig Sir Fynwy a’r Uned Feddygol Acíwt (AMU) a staff ward yn yr ysbyty a chefnogi cymryd risgiau cadarnhaol a hwyluso rhyddhau amserol llwyddiannus yn ôl i’r gymuned. Gyda chefnogaeth rheolwyr llif cleifion, mae trigolion Sir Fynwy, lle bo hynny’n briodol yn feddygol, yn cael eu cydleoli i ward bwrpasol o fewn Ysbyty Nevill Hall fel uned gyflenwi integredig. Roedd y dull hwn yn gwella profiad y claf, yn gwella lles yr unigolyn, ac yn cyfrannu at ddarparu gofal a chymorth mwy cynaliadwy ac effeithlon, trwy weithio mewn perthnasoedd. Mae’r prosiect wedi cael cefnogaeth Cydweithredfa Gofal Diogel y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd (IHI). Mae cyflwyno’r dull ailalluogi seiliedig ar le o fewn Ysbyty Nevill Hall wedi cael effeithiau sylweddol ar wella’r cydweithredu a’r gallu i’r staff gydweithio er budd y cleifion unigol a thrwy hynny’r boblogaeth, gan leihau hyd arhosiad yn sylweddol.

Made with FlippingBook HTML5