MSc Rheoli Iechyd A Gofal Uwch - Blwyddlyfr 2023

SARA ROBERTS

PENNAETH ARLOESEDD, GIG ARDEN A CHYMORTH SYSTEM IECHYD GEM GIG ARDEN A GEM

BIO Cefais fy magu yng Ngogledd Cymru ond rwyf bellach yn byw yn Llundain, gan gyflawni newid strategol trawsnewidiol ar draws y GIG yn Lloegr. Mae’r cwrs hwn yn darparu’r unig radd Meistr mewn gofal iechyd yn Seiliedig ar Werth yn y DU. Er gwaethaf fy rôl heriol yn y GIG a byw yn Llundain, fe wnaeth y gweithdai cyfunol ar-lein ac wyneb yn wyneb fy ngalluogi i gymryd rhan lawn. Mae’r addysgu wedi bod yn ardderchog, gan roi i mi arbenigedd academaidd a sgiliau ymarferol. Tra ar y cwrs hwn, cefais ddyrchafiad i swydd uwch yn arwain ar arloesi gwasanaethau’r GIG. Yn ogystal, rwyf wedi gwneud cysylltiadau gwerthfawr â myfyrwyr eraill, aelodau cyfadran, a siaradwyr gwadd.

EFFAITH YMCHWIL Roedd fy mhrosiect ymchwil yn archwilio sut y gall y GIG yn Lloegr weithredu ymagweddau Seiliedig ar Werth at iechyd a gofal trwy arloesi yn ei wasanaethau neu - sut mae’n “Arloesi er Gwerth”. Bydd effaith yr ymchwil yn llywio sut y dylai swyddogaethau arloesi sefydliadau cymorth systemau iechyd fel AGEM weithredu i sicrhau gwerth. Y prif ganfyddiadau oedd: - Dylai arloesiadau Seiliedig ar Werth fod yn seiliedig ar ddealltwriaeth ddofn o anghenion blaenoriaeth y farchnad, a bod yr anghenion blaenoriaeth presennol mewn data, dadansoddeg a deallusrwydd i gefnogi gwneud penderfyniadau, yn ogystal â sefydlu modelau gweithredu, arweinyddiaeth a llywodraethu sydd eu hangen ar gyfer integreiddio - Mae cydweithio, gyda sefydliadau partner ac yn fewnol mewn sefydliad i ddod â thimau amlarbenigedd ynghyd, yn allweddol i arloesi er mwyn sicrhau gwerth - Mae angen i arloesiadau gwasanaeth fod â mantais glir y ceir tystiolaeth ohoni trwy fetrigau priodol, ac wrth arloesi am werth, rhaid i’r rhain bob amser gynnwys mesur canlyniadau ac ansawdd a’u cysylltiad â chost.

SUSAN KOTRZUBA

RHEOLWR ADRANNOL CYNORTHWYOL, IS-ADRAN PLANT A PHOBL IFANC BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BAE ABERTAWE

BIO Mae cwblhau fy ngradd Meistr yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe wedi bod yn brofiad gwerth chweil a chyfoethog i mi. Cefais wybodaeth a sgiliau gwerthfawr, a alluogodd fi i gymhwyso dulliau ac offer dadansoddol i ddatrys problemau cymhleth a gwneud penderfyniadau gwybodus mewn cyd-destunau amrywiol. Fe wnes i hefyd fwynhau gweithio ar brosiectau byd go iawn gyda phartneriaid yn y diwydiant a chydweithio â chymheiriaid. Gan weithio i’r GIG, rwyf wedi ymrwymo i wella ansawdd ac effeithlonrwydd gwasanaethau gofal iechyd. Credaf fod fy rhaglen Meistr wedi gwella fy ngyrfa a’i bod yn cyd-fynd â gweledigaeth a gwerthoedd y GIG.

EFFAITH YMCHWIL Un o’r meysydd allweddol a astudiwyd oedd gofal iechyd yn Seiliedig ar Werth, sy’n fframwaith ar gyfer sicrhau canlyniadau gwell i gleifion. Rwy’n bwriadu defnyddio’r fframwaith hwn yn fy ngwaith i fesur a gwella gwerth y gofal a ddarperir, gan ymgysylltu â chleifion a rhanddeiliaid i ddeall eu hanghenion a’u dewisiadau. Roedd fy ymchwil yn canolbwyntio ar wella llif cleifion o fewn gwasanaethau fflebotomi pediatrig, gan fod amseroedd aros hir ar gyfer hyd yn oed profion gwaed brys. Yn dilyn fy ymchwil, mae amseroedd aros wedi’u lleihau o wythnosau i ddyddiau. Rwy’n ddiolchgar i’m darlithwyr, fy nghyd-ddisgyblion a’m teulu am eu cefnogaeth a’u harweiniad trwy gydol fy astudiaethau. Edrychaf ymlaen at gymhwyso fy ngwybodaeth a sgiliau i gael effaith gadarnhaol yn y sector gofal iechyd a thu hwnt.

Made with FlippingBook HTML5