MSc Rheoli Iechyd A Gofal Uwch - Blwyddlyfr 2023

PRINCE CHIBUEZE UCHEAGWU IBE

MYFYRIWR MSc AMSER LLAWN

BIO Roedd fy ngradd gyntaf mewn Optometreg a tra fy mod yn y broses o ymarfer fe es i mewn i’r maes rheoli. Penderfynais astudio’r MSc Rheoli Iechyd a Gofal uwch i wella fy set sgiliau a chynyddu’r gwerth y gallaf ei ychwanegu at unrhyw sefydliad. Ni wnaeth y cwrs siomi, ac roedd yn brofiad rhyfeddol o ryngweithio a dysgu gan rai o’r goreuon sydd gan y byd rheoli, arloesi a gofal iechyd i’w gynnig.

EFFAITH YMCHWIL Roedd yna fwlch o ran gwybodaeth ynghylch sut mae’r Academïau Dysgu Dwys (ILA) yn effeithio ar fywydau dysgwyr proffesiynol yn y GIG. Roedd yn rhaid i mi gyfyngu fy ymchwil i’r Academi Dysgu Dwys a oedd yn bresennol ym Mhrifysgol Abertawe a’r cyrsiau a gynigiwyd ganddynt. Roedd yn ddiddorol darganfod eu bod wedi bod yn eithaf llwyddiannus nid yn unig yn addysgu gweithwyr proffesiynol mewn gwahanol adrannau’r GIG a’r trydydd sector, ond mae’r rhaglenni hefyd wedi dysgu sgiliau newydd i’r cyfranogwyr, cynyddu eu hyder yn y swydd a’u hannog i dderbyn mwy o gyfrifoldeb. Mae rhai hyd yn oed wedi mynd ymlaen i sicrhau dyrchafiadau neu ailddechrau mewn rolau uwch nag yr oeddent oherwydd y broses dwf y maent wedi’i chael wrth astudio o dan yr Academi Dysgu Dwys.

TAIWO ENOCH AYODELE

MYFYRIWR MSc AMSER LLAWN

BIO Fy enw i yw Taiwo, ac mae gen i lawer o ddiddordebau gydol oes. Mae gen i ddiddordeb brwd mewn dysgu pethau newydd a chael gwybodaeth werthfawr, boed hynny drwy ddarllen, mynd i weithdai, neu fynd i’r coleg. Mae fy nghymeriad wedi ei lywio gan fy nghariad at ddysgu, sydd wedi fy ngalluogi i dderbyn newid a dilyn twf personol wrth addasu at heriau newydd. Hefyd, rwy’n hoffi archwilio lleoedd newydd a gwerthfawrogi ysblander byd natur. Mae’r brwdfrydedd hwn wedi effeithio ar fy mywyd personol a hefyd fy mhenderfyniad gyrfaol i helpu i wella amodau ansawdd iechyd pobl wrth i mi anelu at weithio mewn meysydd sy’n gysylltiedig â rheoli gofal iechyd. Y peth gorau i mi ei wneud erioed yw dod i Brifysgol Abertawe ar gyfer fy ngradd Meistr.

EFFAITH YMCHWIL Mae’r astudiaeth yn canolbwyntio ar y dulliau therapiwtig newydd sy’n ofynnol i wella gwasanaethau iechyd meddwl i famau newydd ac i wella iechyd y fam a’r plentyn. Cynigir ffonau symudol fel ateb i gefnogi gwasanaethau iechyd meddwl yn Affrica. Yn Nigeria, rhoddir ffonau symudol i fenywod beichiog a staff nyrsio â’r nod penodol eu bod yn gwerthuso meddygon a nyrsys gan ddefnyddio’r ffôn er mwyn lleihau faint o amser y maent yn ei dreulio yn teithio i ofal sylfaenol ac ysbytai i ymgynghori â meddygon a nyrsys.

Made with FlippingBook HTML5