Somnus nr 1_2017

oppleve større utfordringer enn andre. Det har vært fremme i media flere ganger hvordan skiftarbeid påvirker kroppen, hormoner og søv- nen negativt. Spesielt gjelder dette nattarbeid. Arbeidsgiver er pliktig til å se på arbeidstidsordningene dersom du har en søvndiagnose og ikke leng- er kan gjennomføre nattarbeid. Omplassering, endring av arbeids- tidsordning eller annen tilrettelegging kan medføre noe ulempe for arbeids- giver. Plikten til å tilrettelegge strek- ker seg etter mitt syn så langt at når fordelen for deg og samfunnet er større enn ulempen for arbeidsgiver, så må arbeidsgiver legge til rette. Arbeidsmiljølovens bestem- melse om tilrettelegging: § 4-6. Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeids- evne: (1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventu- elt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeids- rettede tiltak e.l. (2) Dersom det i medhold av første ledd er aktuelt å overføre en arbeids- taker til annet arbeid, skal arbeidsta- Ingen grenser Arbeidsmiljøloven har ingen gren- ser for hva tilretteleggingen kan bestå i. Det kan være: Ergonomisk tilrettelegging av Navnet NAV var ment som en forkor- telse for Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning. I dag regnes det ikke som en forkortelse i det hele tatt, men som egennavn og merkevare. NAV har ca 19 000 ansatte, for-

delt på 14 000 statlige og 5 000 kommunalt ansatte som NAV forval- ter av statsbudsjettet Hovedmålene til NAV er: flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad

 et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god service tilpasset brukerens forutsetninger og behov en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Hvis du har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, syk- dom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverk- sette nødven- dige tiltak for at du skal kunne behol- de eller få et passende arbeid.

ker og arbeidstakers tillitsvalgte tas med på råd før saken avgjøres. (3) Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgings- plan for tilbakeføring til arbeid i for- bindelse med ulykke, sykdom, slita- sje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Arbeidet med oppfølgingsplan skal starte så tidlig som mulig, og planen skal være utarbeidet senest når arbeidsta- ker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire uker.

Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeids- oppgaver og arbeidsevne. Planen skal også inneholde aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene og plan for videre oppfølging. Arbeidsgiver skal sørge for at planen formidles til sykmelder så snart den er utarbeidet, og senest etter fire uker. Arbeidsgiver skal videre sørge for at oppdatert plan sendes til Arbeids- og velferdsetaten senest en uke før dialogmøter som Arbeids- og velferdsetaten innkaller til, jf. folke- trygdloven § 25-2 tredje ledd. (4) Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte om inn- holdet i oppfølgingsplanen senest innen sju uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig.

hørselshemmede Universelt utformet arbeids- plass som gir tilgang for rullestol- brukere Ombygging av arbeidslokaler og maskiner Arbeidstidsordning Omplassering

kontorplassen med tastatur, spesialstol, hev- og senkepult Sekretær/tolk for syns- og

21

SOMNUS NR 1 - 2017

Made with FlippingBook flipbook maker