Somnus nr 1_2017

Kompetanse

Georg Mathisen tekst og foto Lærer legene om søvn H elsepersonell kan ikke nok omsøvn. Norsk Forening for Søvnmedisin prøver å g jøre noe med det.

Vil formalisere Søvn har ikke egentlig noen formell plass mellom de mange spesialitetene innen medisinen. NOSM engasjerer seg for å få søvnsykdommer som et eget kompetanseområde for leger og prøver å få med seg Legeforeningen på det. – Det vil si at søvn ikke skal være en spesialitet – den rekker over så mange spesialiteter – men et eget kompetanseområde med egne kunn- skapskrav, sier Berit Hjelde Hansen. Hun sammenligner søvn med for eksempel smertemedisin og allergo- logi – områder som dekker flere spe- sialiteter.

ønsker vi søkelys på søvnforstyr- relser for barn. Målgruppen er leger, men det er også åpent for annet hel- sepersonell, forteller Berit Hjelde Hansen. Hun vil ikke kritisere hverken all- mennleger eller andre, men heller gi dem kunnskap og verktøy og ikke minst øke bevisstheten om søvnsyk- dommer. – De som vedvarende strever med å sove gjennom barneårene, kan få pro- blemer også etter at de er blitt voks- ne, sier hun og peker blant annet på at de er overrepresentert med ADHD og angstlidelser.

Søvnforeningen er bekymret. Pasienter med søvnsykdommer får ikke skikkelig hjelp – hverken fastle- ger eller nevrologer kan nok om søvnsykdommer, het det på leder- plass i siste nummer av Somnus. Kurser helsepersonell – Det prøver vi å gjøre noe med! kvitterer Berit Hjelde Hansen. Hun sitter i styret i NOSM – Norsk for- ening for søvnmedisin. Til daglig er hun barne- og ungdomspsykiater, overlege på barne- og ungdomspsyki- atrisk poliklinikk Nedre Romerike og Akershus universitetssykehus, og forsker på Nevsom.

– Vi skal bidra til økt kompe- tanse om søvn – om hele det søvnmedisinske fagfeltet, forteller hun. Foreningen arbeider for både leger, sykepleiere, psykologer og pedagoger. Tidligere har NOSM arrangert kurs om søvn- sykdommer generelt. Til høsten blir det eget kurs om søvnforstyrrelser og søvnsykdommer for barn. Barn

Berit Hjelde Hansen og Norsk

forening for søvn- medisin

prøver å få søvn høyere i bevisst- heten til helsepersonell.

– På tidligere kurs har vi fokusert på søvnforstyrrelser hos voksne og ulike årsaker til trøtthet på dagtid. Nå

26

SOMNUS NR 1 - 2017

Made with FlippingBook flipbook maker