Somnus nr 1_2017

En får værra som en er

Også Oslo Fylkeslag er nedlagt etter det ordinære årsmøtet i februar. Dagens styre sitter som interimsstyre frem til hovedfor- eningens årsmøte 21. april. Da legges det frem forslag om en organisasjonsendring der fylkeslagene legges ned. Årsmøtet godkjente årsberetningen fra styret med et par små korrigeringer og regnskapet viste inntekter på ca 74.000 kroner og kostnader på 63.000 kroner. Søvnforeningens leder, Pål Stensaas orienterte om for- eningens planlagte organisasjonsendring fra fylkeslag til fylkeskontakter med færre formelle oppgaver og plikter enn fylkeslagene har i dag. Det var stor enighet om at dette er en spennende endring som kan skape liv og enga- sjement. Lokale tradisjoner som fortsatt kan ivaretas i Oslo er f.eks. julemøtet. Under dette punktet på dagsordenen ble det også drøftet behovet for politisk påvirkning mot myndighetene for flere søvndiagnoser. Stensaas orienterte om hvordan årsmøtet i 2018 kan bli et medlemsmøte og ikke et delegatmøte, som nå. Han snakket om Aksjonen Våken Hverdag med medlems- møte 15. mars og stands foran Stortinget 16. mars og 17. mars. Det var ikke kommet inn andre saker enn organisa- sjonsendringen til årsmøtet i Oslo. Årsmøtet valgte fem delegater samt vara til hovedforeningens årsmøte på Soria Moria i april. Susanna Mørch ble enstemmig og med akklamasjon valgt til Oslos nye fylkeskontakt. Oslo fylkeslag er nedlagt Årsmøtet i Oslo Fylkeslag ble holdt på Lærings- og Mestringssenteret på Aker Sykehus i Oslo. På bildet fra venstre: Mette Øye Hansen, Elin Kjeldseth Hansen, Gunnar Kviebakk, Susanna Mørch, Torunn M. Gløtta, Knut Olav Knudsen og Elin Sundmoen Bakås.

z

Nei, jeg snorker ikke lenger. Det har jeg ikke g jort siden jeg fikk CPAP i 2005.

e

Men de jeg en gang imellomdeler rommed, påstår det. De sier det høres ut somomnoen støvsuger sengenmens de ligger der. Selv sover jeg stort sett, men det hender jeg våkner av«støvsugeren» og lurer på hva somskjer. Det er belgen sombråker. Ingen skulle vel tro at den myke plastkanten påmasken kan bråke så vold- somt. Jeg er fødtmed feil ansikt og har store pro- blemermed å finnemasker sompassert. –Den skal ikke sitte så stramt, sier velmenende sykepleiere. Det er lett for demå si. Mange av oss har en vanlig sølvgråAuto S9 CPAP med display. Etter hvert somden nattlige støvsuge- ren bråktemer ogmer,måtte jeg finne ut av hvor- for. Hvisman trykker på infoknappenmensman harmasken på ogmaskinen jobber, så vil man se g jennomsnittlig trykktall. En vanlig CPAP går opp til 20 i trykk.Min CPAP stod og banket på 19,9 hver natt. Det varmed andre ord full orkan i kastene hele nat- ten. Ikke rart at belgen vibrerte. Løsningen var lenge enkel: Det var bare så snøremasken så hardt på at det ikke var rom for å slippe ut høytrykket. Riktignok førte det til at jeg hadde trykkmerker til langt utpå neste kveld. Sidenmine dager somung og pen er over for lengst, så var ikke det noe å bekymre seg for. Men hvorfor hadde jeg behov for så høyt trykk? Ekspertene fant ikke ut av det. Det ble ikke bedre av at jeg gikk kraftig ned i vekt heller. Løsningen ble en nymaskinmed trykk opp til 25. Jakten på den per- fektemasken pågår fortsatt.Altfor smal neserygg og smalt ansikt og kort avstandmellommunn og nese.Maskeprodusentene g jør sitt beste for å lage masker sompasser, bare ikke til meg. Så støvsugeren dukker opp innimellomog jeg har stroppemerker i fjeset. Jeg får bare si meg enigmed Ole Ivars: En får værra somen er da'n itte vart somen sku. Inni er vi like, både je og du. En får værra somen er da'n itte vart somen sku. Ingen er da helt perfekt. Marit Aschehoug

Leder Pål Stensaas overrakte blomster til styret og takket for god innsats. Fra venstre: Pål Stensaas, Elin Kjeldseth Hansen, Gunnar Kviebakk, Susanna Mørch og Torunn M. Gløtta.

29

SOMNUS NR 1 - 2017

Made with FlippingBook flipbook maker