Næstved - Mødrehjælpens retningslinjer for tyske sager 1942

V” s1 ‘ V i s

/ 9 9 Z

/

M Ø D R E H J Æ L P E N

19

Næstved, den Hjultorv 1 2 1

F O R

H O L B Æ K , MA R I BO , PRÆSTØ O G S O R Ø AMT E R

Skrivelser m. m. denne Sag vedrørende bedes

TELEFON NÆ STVED 1506

betegnet med Journ. Nr.

-l£Ske_Sager Personer,der har Exterritorialret,kan ikke inddrages i Faderskabssager her i "Landet. Man skulde anlægge Sagen i Tyskland,men det kan man ikke,da tysk Ret ikke behandler disse Sager,saa længe paagældende gør Tjeneste. Der er nedsat en Kommision,som foreløbig skulde søge at naa saa langt som mu­ ligt ad forligsmæssig Vej. Der er dog en Masse uløste Sager,som man vil prøve at faa Lov at tage op. Det Forlig,der indgaas,maa ikke være strengere for Barnefaderen,end det vilde være enten efter dansk eller tysk Ret,og da dansk Ret drager videre Konsekven­ ser end tysk,er det i Reglen en Fordel for Soldaten. Det er naturligvis af Vigtighed,at Barnemoderen ved,hvad Barnefaderen hedder, hans Stilling(militær og civil),hans civile Adresse,hans Alder og hans Feldpost nr. samt hans Bopæl under Opholdet her i Landet og Tidspunktet herfor. Fotogra fi og Breve forekommer forbavsende ofte. Faa saa detaillerede Oplysninger som muligt om Parternes Bekendtskab og sexuelle Forhold,men udvis Finfølelse,saa Barnemoderen ikke mister Tilliden. Vigtigt at faa Oplysning om evt. andre,helst tidsfæstet. Avlingstiden er i tyfk Ret betydelig videre end i dansk-fra ca.10 Mdr. til. ca.6 Mdr.før Fødslen. Hvis Barnemoderen i Avlingstiden har haft Samleje med flere,kan ingen af dem dømmes Der tages Hensyn til baade dansk og tysk Avlingstid. Det skal fastslaas,om hun gør Bidragskrav gældende eller ikke,idet Bidraget ef ter tysk Ret er den eneste Grund til at rejse Sagen. Hvis Barnemoderen gifter sig med den tyske Barnefader,bliver Barnet ikke ægte efter tysk dansk R e t ,medmindre Sagen er behandlet efter denne-hvilket ofte ska ber Forstyrrelse i Barnets Retsstilling. Tyske Sager kan rejses straks,naar en Svangerskabsattest kan udstedes,selvom det er tidligt i Svangerskabet af Hensyn til Barnefaderens eventu­ elle Bortrejse. Anmeldelser skal altid være maskinskrevne. I Tilfælde af Samleje med baade dansk og tysk gør tysk Ret i første Omgang in­ tet ved Sagen,hvorfor man fører Sagen mod Danskeren helt til Bunds. Udelukkes han,søger man at genoptage Sagen mod Tyskeren. Sagen afvises. Naar der er flere tyske Soldeter impliceret. Ønsker hun ikke Bidrag,men kun Legitimation og evt. Barnefaderens Navn for Bar net,kan Anerkendelse ske til dansk Myndighed. Dette maa ske helt paa Parternes eget Initiativ,der maa ikke fra underordnet dansk Myndighed rettes Henvendelse til en tysk Afdeling. Der fastsættes kun Norinalbidrag, som udbetales maanedsvis-der er dog endnu ikke naaet til nogen Betalingsordning,saaledes at de fastsatte Bidrag har kunnet ud b etales. Vigtigt at faa oplyst,hvem der har Krav paa Bidraget-Ændringer i Barnets Op­ holdssted bør omg.indsendes til Justitsministeriet. De udlagte Forskud,der kan refunderes,maa specificeres m.H.til Art og Tidspunkt Der maa. ikke udbetales Forskud for meere end 1 Md.ad Gangen,da Bidrag efter tysk Lov udbetales maanedsvis forud. Naar Oplysningerne om ham er for faa. Faar Barnemoderen ikke ønsker Bidrag.

Made with FlippingBook - Online magazine maker