Næstved - Mødrehjælpens retningslinjer for tyske sager 1942

' Hvis den tyske Soldat nægter at anerkende,skriver han en Forklaring,som fore­ lægges Moderen i R e t t e n Dét trækker altid i Langdrag,men der er nu Tale om, at de tyske Myndigheder tøil tillægge den Officer,der her behandler Sagerne,Domsmyn dighed»hvilket vil simplificere Sagerne, Endnu ingen Afgarelse i Sager,hvor han udelukkes ved Blodprøve. Er Soldaten død,kan en Sag kun gennemføres,hvis Dommeren føler sig sikker paa, at hun taler sandt. Andre Sager: Personer,der paa Avlingstiden var civile og bosatte her i Land et,men som nu er tyske Soldater^Sønderjyder,tyske Statsborgere).Sagen behandles ved dansk Ret. Indhentning af Barnefaderens Forklaring sker gennem den tyske Officer,men fore lægges den danske Ret til Afgørelse. Danske Statsborgere,som nu er tyske Soldater,inddrages ikke under tysk Ret,hel ler ikke indhenter man Oplysninger om hans Opholdssted gennem den tyske Værner- magt. Tyske Statsborgere,hvor Avlingen er sket i Tyskland.Sagen kommer slet ik ke hertil,Barnemoderen kan kun hjælpes til fri Proces i Tyskland. Mødrehjælpens Opgave er at skaffe Klarhed. Adoption bevilges uden Samtykkeerklæring fra den tyske Barnefader,dog skal det foreligge klart oplyst,om Adoptivforældrene ønsker Bidrag. Indtil 29/5 194-2 har Justitsministeriet haft 750 Sager.4-50 Sager er oversendt, ca.l/4 afvises. Ca.100 er kommet tilbage med Anedkendelse af Faderskab.

Made with FlippingBook - Online magazine maker