International Residence Katalog_Shqip

857 Vendparkingje nëntokësore

2

Vendparkingje për secilën banesë

265

Depo parkingu për banorë

Sipas kërkesës së investitorëve, projektuesit e kompleksit “INTERNATIONAL RESIDENCE” kanë paraparë organizimin e parkingjeve nëntokësore në atë mënyrë që të plotësojnë kërkesat e banuesve, shfrytëzuesve dhe vizitorëve. Duke marr ë parasysh faktin se në ditët e sotme, sidomos në Prishtinë, secili person ka nevojë për një veturë personale në mënyrë që të lëvizë më lehtë në kryeqytet dhe më larg për t’i kryer punët e tij, ne kemi menduar edhe për këtë gjë, duke i ofruar nga dy vendparkingje për secilën banesë. Të gjitha parkingjet janë të organizuara në katet nëntokësore, dhe nuk do të ketë asnjë parking mbitokësor.

36 CC APARTMENTS ©2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software