International Residence Katalog_Shqip

GARAZHI Vlerë e shtuar e këtij kompleksi të banimit është edhe planifikimi që i është bërë kësaj pjese nëntokësore. Përveç sigurisë së veturave janë menduar lehtësi edhe për mysafirët e banorëve. Si askund tjetër, në secilën ndërtesë banimi në International Residence ekzistojnë vende të rezervuara edhe për parkimin e veturave të vizitorëve. Është planifikuar, që secila ndërtesë banimi t’i ketë së paku gjashtë vend- parkingje për mysafirët. Për çdo 30 m² afarizëm është projektuar një vend- parking. Dimensionet e rrugëve brenda garazheve janë me gjerësi standarde që mundësojnë lëvizje dhe parkim të lehtë, ndërsa madhësitë e vend- parkingjeve kanë dimensione standarde 2.5x5.0m.

38 CC APARTMENTS ©2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software