International Residence Katalog_Shqip

Sistemet FOTOVOLTAIKE

Ne kompleksin International Residence do te instalohen sistemet fotovoltaike dhe do të shfrytëzohet energjia e tyre për shpenzimet e përbashkëta të banorëve që do të kenë kosto me te ulët te mirëmbajtës dhe të shpenzimeve të përbashkëta.

Sistemet fotovoltaike janë burim i pastër, i qëndrueshëm dhe i ripërtërishëm i energjisë elektrike. Shfrytëzimi i energjisë diellore është një zgjidhje praktike, e çiente dhe timprurëse. Këto sisteme jo vetëm ndikojnë në mbrojtjen e ambientit, jo vetëm tregojnë vetëdijesimin e bizneseve rreth e çiencës së energjisë, por ndikojnë edhe në kursimin e vetë bizneseve duke reduktuar faturat e energjisë elektrike.

71 CC APARTMENTS ©2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software