Somnus nr 4_2014

UTSTYR

Apnélink gir gode nok resultater

Marit Aschehoug tekst

I en valideringsstudie har forskere ved Sykehuset i Vestfold og Universitetet i Oslo undersøkt om et enkelt registreringsapparat som apné- link kan brukes som screeningverkt- øy for obstruktiv søvnapné hos syke- lig overvektige. Studien er publisert i BMC Public Health Resultatene tyder på at en enkel 3- kanals bærbar søvnskjerm (ApnéLink) har en høy diagnostisk nøyaktighet i diagnostisering av søv- napné hos sykelig overvektige pasi- enter. Følgelig kan dette og lignende instrumenter hjelpe ikke-spesialister til å diagnostisere obstruktiv søvnap- né i sykelig overvektige pasienter, og, viktigst, hjelpe ikke-spesialister å henvise pasienter som trenger spesi- fikk behandling til spesialist uten unødig opphold. Høy nøyaktighet Totalt 105 (67 kvinner) sykelig over- vektige pasienter ble inkludert, med gjennomsnittsalder 44.3 år og BMI på 43,6. Pasientene gjennomgikk to påfølgende netter med opptak av data; den første natten med bare ApnéLink, og den påfølgende natt Det var mye som gikk galt under utsendelsen av SOMNUS nr 3. Foreningen leverer en vasket medlemsliste med bare etternavn, fornavn, gateadresse, postnummer og poststed til trykkeriet. I dette excel-arket skjedde det ett eller annet som listefører ikke kan for- klare: Annenhver gateadresse byttet plass! Så fornavn og etternavn og postnummer og poststed var riktig. Men gateadressen ble feil. Mange flinke postbud greide å levere bladet

ApnéLink

med både referanseinstrument Embletta, en type III bærbar somno- graf og ApnéLink. ApnéLink ble vurdert ut fra diagnos- tisk nøyaktighet og graden av over- ensstemmelse mellom ApnéLink og Embletta. ApnéLink hadde høy diag- nostisk nøyaktighet på alle nivåer i obstruktiv søvnapné, og det var god overensstemmelse mellom ApnéLink og Embletta.

Embletta

Vi har noen få blader igjen på kontoret.

Feil i utsendelsen av SOMNUS

i riktig postkasse, til tross for dette. Hurra for dem! Men veldig mange blader kom i retur til Søvnforeningens kontor. Der satt listefører og klødde seg i hodet over det som hadde skjedd og puttet de returnerte bladene i kon- volutter og sjekket mot medlems- listen og klistret adresselapp utenpå – med riktig adresse. Honnør til alle som meldte fra at de hadde fått bladet, men med feil adresse. Husk å si takk til postbu-

det. Så håper vi at alle fikk bladet – omsider. Og at Excel-spøkelset holder seg unna listene våre for fremtiden.

13

SOMNUS NR 4 - 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs