Somnus nr 4_2014

Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – SOMNUS Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – 8 georg_mathisen@yahoo.no Pål Stensaas – 8 ps@norskindustri.no Styret i Forening for Søvnsykdommer: Leder: Ing -Johanne He riks Serrano Nestled r: Ma garet S. Ramberg Sekretær: Ma it Aschehoug Kasserer: Willy Karlsen Styremedlem: Erik Aasum Varamedle mer: Pål Stensaas, M tt Figgé og Line Mik lsen-Høiback 8 georg_mathisen@yahoo.no Margaret Sandøy Ramberg – 8 stramber@online.no Styret i Foreningen for Søvnsykdommer: Leder: Inger Johanne Henriksen Serrano Sekretær: Toril Tangen Kasserer: Willy Karlsen Styremedlemmer: Kerstin Marthe Ommundsen og Erik Aasum Varamedlemmer: Marita Bjerke, Geir Raastad og Line Mikalsen-Høiback Annonser: Annonsebestilling og bilag/innstikk: Jannicke Isaksen: 8 jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40 Annonsepriser: Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 63 86 44 00 Neste nummer: Neste nummer kommer ca. 25. februar med siste frist for levering av stoff 9. januar. 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 32 26 64 50 Neste nummer: Juni. Frist for innlevering av stoff og bestilling av annonseplass: XX. Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdommer koster per år: Hovedmedlem kr 300,- Familiemedlem kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no Eller send epost til 8 post@sovnforeningen.no Du kan også sende et brev med opplysninger om navn og adresse på den som ønsker medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdommer, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog Hovedmedlem kr 300,- Familiemedle kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no, eller på skjema i bladet. El er s nd epost til 8 sovnforeningen@gmail.com Du kan også sende et brev m d opplysninger m nav og adresse på den som ønsk medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdom er, Solheimveien 62 B, 1473 L rens og Telefon: 48 28 03 83 Annonser: Annonsebestilling og bila /innstikk: Jannicke Isa s n: 8 jannickeisaks n@gmail.com mobil: 41 41 4 0 Annonsepriser: 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdom er koster per år:

Kan Jonas g jøre noe? Kan Jonas g jøre noe?kjhkjh hjkh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh Tenk omen rausmesén eller en Lottovinnermed altformange millioner kunne bidra til forskningsprosjektet for å finne en medisinmot narkolepsi. En gruppe foreldre til barn som fikk narkolepsi av Pandemrix-vaksinen arbeider nå entusiastisk og hardt for å finansiere et forskningsprosjekt somkan ende i en nesespraymed hykopretin, et signalstoff som fremmer våken- het. De trenger seksmillioner. Det mangler bare seks millioner! En gruppe pårørende oppdaget at tyske forskere hadde lovende resultatermed hykopretin. Et norsk firma har utviklet et apparat somegner seg til denmedisinen tyskerne har prøvd ut. Kanskje kan deres initiativ bidra til å få laget verdens første medisinmot narkolepsi. Omde får innvilget søknaden omstøtte til forskningen, somnylig er blitt sendt til Forskningsrådet, er sjansen stor for atmedisinen vil være påmarkedet om få år. VG hadde en bred omtale av prosjektet for ikke lenge siden. Fordi dette er et så viktig og lovende prosjekt, og fordi helsemyndighe- tene i tillegg har utpekt narkolepsi somet spesielt satsingsområ- de for forskning,mener forskerne at sjansen er stor for å få støt- te via Forskningsrådet eller andre støtteordninger, skriverVG. Slike prosjekter krever også penger fra private. – Akkurat nå jobber vi foreldre på spreng for å finne private givere, sier Lasse Ødegaard, somer talsperson for foreldre- gruppen. Søvnforeningen har ikke de seksmillionene. Men vi kan bidra til å støtte søknader der det finnes penger. Så skal man heller ikke glemme alle demsomhar narkolepsi fra før. Det er god samfunnsøkonomi og bidra til å finne gode medisiner. Det er ikke god samfunnsøkonomi og overlate utfordringene til private investorer, pasientene og trygdesystemet. ‘’ Det er god sam- funnsøkonomi å bidra til å finne gode medisiner På den annen side synes vi at Staten, somhadde ansvaret for vaksinasjonsprogrammet, burde finansiere forskningen for å finne godemedisiner.Antall barn som fikknarkolepsi avvaksinen, er kanskje ikke så vold- somt,men konsekvensene for demog deres familier er ubegripe- lig store. kjh kjh kjh kjh kj hkjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh

kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh Kan Jonas g jøre

Inger-Johanne Henriksen Serrano Styreleder

SOMNUS NR 3 - 2014

3

Made with FlippingBook - Online catalogs