Somnus nr 4_2014

Medlemskap Siden august er det kommet 30 nye medlemmer, én har meldt seg ut. Noen betaler ikke selv om de har meldt seg inn. De blir purret opp. Pr 15/11 har foreningen 655 med- lemmer. Medlemslistene – utsendelse av Somnus nr. 3 Det har skjedd en feil i medlems- listene som ble sendt til trykkeriet til Somnus nr 3. Det gjelder bare medlemmene, ikke de to andre lis- tene over ikkemedlemmer og de som får en pakke med blader. Kasserer sender ut de bladene som kommer i retur i en konvolutt med et hyggelig brev. sekretær tar over listeføringen av medlemmer i Excel.

stedet for Oslo i 2015. Følgende datoer er blinket ut: 18., 19. og 20. mars 2015. Vi kan samle folk der til møte og stands sammen med fylkeslaget. Oslo kan ha noe i Oslo, Akershus har sitt eget opp- legg. Andre fylkeslag/kontaktper- soner kan ha stand på folkerike steder. Felles utstyr og banner. Tema for aksjonen i Trondheim blir søvnapné. Ny logo for foreningen Styret har vedtatt ny logo for for- eningen. Det har vært ønske fra flere om en mer tydelig logo med vekt på SØVN i stedet for boksta- vene FfS som ikke er lette å forstå for utenforstående. Den vil synlig- gjøre hva vi er og hva vi arbeider med. Den nye logoen er litt mer ungdom- melig. Fargene er den lagres nå slik at den er til- gjengelig for alle. Den er lett å trykke. Det trykkes opp merke- lapper til konvolutter og annet bruk. Årsmøte 2015 Årsmøtet i 2015 legges til fredag 17. april med mulig fylkesleder- samling lørdag 18. april. Møtene holdes på Soria Moria. standard farger og få nødvendig helsehjelp innen en individuelt fastsatt frist  Retten til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen og til å få informasjon  Retten til taushet om personlige opplysninger  Retten til innsyn i egen journal  Retten til å klage og andre saks- behandlingsregler som skal sikre at pasienten oppnår sine rettigheter  Samtykke til helsehjelp Pasientrettighetsloven finner du på www.lovdata.no

Lokalene i Solheimveien Ny leiekontrakt er gjennomgått. Husleien økes fra 26.400 til 29.040,- kr i året. Den nye leiekon- trakten gir noe ekstra, vi får gratis bruk av møterom fire ganger i året, pluss 1 kubikk rekvisitalager. Vi får også mulighet til å få ett års leiekontrakt. Det er mulig vi må bytte kontor. Vårt kontor har lett- vegg som kan slås ut til et større kontor som muligens får ny leieta- ger. FFO ordner flyttingen rent praktisk. Bemanning av kontoret vil etter nyttår gå på rundgang i styret. Det viktigste er å ta inn pos- ten. Alt annet kan gjøres hjemme- fra hos styremedlemmene. Vi ber leverandører om efaktura til Sovnforeningens epost. Det bestil- les to hele sett til med nøkler, slik at flere kan stikke innom og hente posten. Fordelen med å ha kontoret er en fast adresse for posten. Ingenting bør knyttes direkte til styrets private adresser, telefoner eller epost. Aksjonsuke 2015 – i Trondheim Neste år faller de to internasjonale søvndagene dagene i uke 11: på 13. mars for Søvndagen (WASM – World Association of Sleep Medicine) og 15. eller 16. mars for Narkolepsidagen. Hjerneuka skal etter det vi erfarer også arrangeres i uke 11 neste år. Styret ønsker å legge aksjonsuka til Trondheim i  kommunehelsetjenesteloven  lov om psykisk helsevern Pasientrettighetsloven gjelder for all helsetjeneste i Norge, både den offentlige og den private helsetjenes- ten. Den offentlige helsetjenesten kan deles inn i tre tjenesteområder: kommunehelsetjenesten (også kalt primærhelsetjenesten), spesialisthel- setjenesten og tannhelsetjenesten. Pasientrettighetsloven gir blant annet regler om:  Retten til å bli pasient – retten til å få vurdert sin helsetilstand og til å

Serverversjonen av medlemsdatabasen Members kommer i februar. Vi kan over- føre Excellistene til Members i mellomti- den for å gjøre arbei- det lettere. Kontingenten 2015: Kontingenten sendes ut i begynnelsen av januar med forfall slutten av januar. Vi skriver meldinger og navnet på selve giro- en, så vi slipper et ekstra brev.

Pasientrettigheter Som pasient har man mange rettig- heter. Disse pasientrettighetene er i hovedsak regulert av pasient- og bru- kerrettighetsloven. Loven gir regler om forholdet mellom pasient og hel- setjeneste/helsepersonell og setter fokus på pasienten og pasientens behov. Loven må imidlertid sees i sammenheng med andre lover som berører helsetjenesten, som for eksempel:  helsepersonelloven  spesialisthelsetjenesteloven

34

SOMNUS NR 4 - 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs