Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018 

to kandidater. En fra Italia (som ikke var til stede) og en fra Ky- pros som ga en fin presentasjon av seg selv på møtet. Det var således fem kandidater til fire plasser i styret. Det ble delt ut stemmesedler der vi skulle angi hvilke fire vi ønsket å ha i styret. Etter presentasjonen av styre- kandidater holdt styremedlem Stig Lindahl en orientering om Blå Mustasje-kampanjen i Sveri- ge. Han oppfordret andre land å gjøre en tilsvarende kampanje og ville bistå de som ønsket det. Deretter var det nytt gruppear- beid. Vi byttet til den andre gruppeoppgaven. For meg ble det temaet «Kommunikasjon med de som berørte vårt interes- seområde» (Key Stakeholders). Gruppeleder var journalist Si- mon Crompton. Gruppen var enig i at det var viktig å få frem riktig og godt budskap til mot- takerne. De viktigste mottaker- ne var partnere/kvinner, voksne menn, men det var også viktig å nå yngre menn. Det ble ellers

gitt en del gode råd fra gruppe- leder om presentasjon av budska- pet. Urolog David Galvin holdt et kort foredrag om forskning på resultater (outcomes) på irsk pro- statakreftbehandling. Det ville være nyttig kunnskap forenin- gen. I Norge vil vi få tilsvarende data gjennom i den pågående PROM-undersøkelsen. Som siste post på programmet sto resultatet av valgene til styret i UOMO. Den eneste av kandi- datene som ikke ble valgt inn, var kandidaten fra Italia. Etter konstituering av det nye styret består det av følgende: Leder - Andre Deschamps, Belgia Nestleder - Will Jansen, Nederland Nestleder - Stig Lindahl, Sverige Sekretær - John Dowling, Irland Økonomiansvarlig - Ioannis (John) Vanezos, Kypros Styremedlem - Ernst-Günter Carl, Tyskland Styremedlem - Pentti Tuohimaa, Finland

29

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online