Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

Protonbehandling Blir supplement innen stråleterapien i Norge?  Jan Egil Aase  shutterstock Behandling av kreft med pro- tonstråler er en avansert form for strålebehandling som ikke gis i Norge. Helseforetakene er nå i gang med å planlegge byg- ging av to protonsentre, ett i Bergen og ett i Oslo. Det første senteret skal stå ferdig i Oslo innen 2023, men Bergen får sitt senest to år etter. Disse to sen- terne skal være et nasjonalt til- bud til pasienter fra hele landet. Protonbehandling blir et sup- plerende tilbud for den gruppen av pasienter som ikke kan gis et godt nok behandlingstilbud gjennom ordinær strålebehand- ling. Undersøkelser fra andre land tyder på at protonbehand- ling kan være et aktuelt tilbud for mellom 10 og 17 prosent av pasientene som mottar strålebe- handling.

Fordelen med protonbehandling er at kreftsvulster kan bestråles mer nøyaktig enn med ordinær strålebehandling, oppgir Kreft- foreningen. Treffsikkerheten gjør at det friske vevet er mindre utsatt for skade slik at faren for bivirkninger og senskader redu- seres. Dette gjør det mulig å gi høyere og mer presise stråledoser til svulster som er vanskelig plas- sert, som for eksempel i nærhe- ten av vitale organer. Protonstråler har i tillegg an- dre fysiske egenskaper enn de strålene som benyttes i ordinær strålebehandling. Energien i pro- tonstråler virker slik at hele strå- ledosen leveres mer eller mindre til samme sted i kroppen. Strå- ledosen fra protonstråler kan derfor konsentreres nesten helt til selve kreftsvulsten med mini- mal påvirkning av det friske ve- vet rundt.

34

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online