Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018 

at immunterapi kan bli effek- tiv i behandlingen av grupper av menn med aggressiv prosta- takreft. Nytt forskningsprosjekt viser at immunterapi kan bli effek- tiv i behandlingen av aggressiv prostatakreft. Nye undersøkelser av prøver fra svulster utført ved Institute of Cancer Research (ICR) i Lon- don tyder på at menn med frem- skreden prostatakreft og samti- dig har en bestemt genetisk feil, vil respondere svært positivt på immunterapi. Resultatene gir nytt håp for noen prostatakreft pasienter siden denne typen kreft ofte utvikler behandlingsresis- tens og ikke lar seg behandle ef- fektivt med dagens standardbe- handling. - Vår studie viste at enkelte menn med fremskreden prosta- takreft og samtidig har bestemte genetiske mutasjoner i svulstene gir ustabil sykdom, aggressivitet og resistens overfor standard be- handling, fremholder lederen for dette studiet, professor Johann

de Bruno ved ICR. Han forteller at forskerne har funnet helt spe- sielle kjennetegn i svulstene som indikerer om det er mulig å få de til å respondere som ønsket på immunterapi. De britiske forskerne er for tiden i gang med å utvikle tes- ter som skal gjøre de i stand til å plukke ut pasientene som har disse bestemte mutasjonene, og de har startet ny klinisk ut- prøving for å finne videre ut av om immunterapien kan gi disse pasientene nytt håp. I studien har forskerne sett på nivået av et protein kalt PD-L1 på overflaten av kreftcellene for å finne en måte å sannsynliggjøre mulighetene for respons på im- munterapi. Ønsket virkning av immunterapien vil virke slik at den «tar bremsene av» på krop- pens eget immunsystem slik at det blir fritt frem for dette til å angripe kreftcellene.

Du kan lese mer om saken ved å gå inn her

33

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online