Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018 

Sengeløv fortelle om behandlin- gen og forskningsaktiviteten ved sjukehuset. Sjukehuset har to professorer innen immunterapi og transla- sjonsforskning og en professor- stilling i onkologi. Hun fortalte blant annet om medikamentene docetaxel og prednisolon, - kun docetaxel eller docetaxel sammen med prednisolon. Studien viser at prednisolon har en god effekt. Man sier også at der er ingen data på hva som er den beste kje- moterapibehandlingen. Man er usikker på om man skal starte tidlig eller seint med kjemotera- pi når det gjelder overlevelse. Et annet studie var et randomisert studie mellom vaksine pluss docetaxel og kun docetaxel. Det- te studiet viste ingen særlige for- skjeller. Også innen immunterapi foregikk det interessante studier. Vi sa farvel til Herslev Hospi- tal og dro avgårde til en annen bydel. Birkerød og til Janssen`s kontorer og et herlig lunsjmål- tid. Janssen er en god og gene-

røs samarbeidspartner både for den danske og den norske pro- statakreftforeningen. Mange av deres kliniske forskningsstudier foregår i Norden, to av dem i Norge ved Ahus. 25 prosent av overskuddet deres går tilbake som forskningsmidler. Ved Janssen fikk vi et veldig godt foredrag av urolog Martin Mørk. Han fortalte om de nyeste metodene PSMA-PET, ultralyd- probe som GPS, og også om håp og mulighet for kurativ behand- ling for pasienter med spredning. Vi hastet videre til neste sjuke- hus, Rigshospitalet og Copen- hagen Prostate Center . Her fikk vi lytte til tre unge forskere som alle forsket på ulike for- mer for prostatakreft. Den før- ste, Hein Stroomberg, fortalte om forskning på cellenivå, om å forme androgen regulering og kastraksjonsresistent prosta- takreft. Den neste, Gitte Kristensen, fortalte om nye biomarkører fra

3 7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online