Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018 

laget en prostatakreftguide for de «som vil passe på seg selv». De har også gjennomført «12 - bilde aksjonen» og planlegger et stort folkemøte sammen med Kræf- tens bekæmpelse på Bornholm. Sverige planlegger også et stort seminar på Gotland. Sverige var ellers opptatt med å gjennomføre scre- ening i Sør-Sverige og arbeidet på den måten for tidlig oppda- gelse,- dessuten få ned vente- tiden og kvalitet på kirurgien. Mustasjekampanjen i Sverige har innbrakt 10 millioner kroner. Finland har fått laget et nytt blad, skre- vet av fagfolk og blir nå utgitt både på finsk og svensk. Norge sine to saker var Blå sløyfe-ak- sjonen og likepersonsarbeidet. Hovedstyreleder Hans- Fredrik Donjem fortalte om gjennom- føringen av den første Blå sløy- fe-aksjonen og planene om den kommende i november. De an-

dre nasjonene syntes dette var både spennende og interessant. Undertegnede fortalte så om li- kepersonsarbeidet vårt i Norge på ulike områder, for hvem og hvordan vi organiserte og gjen- nomførte det, omfanget av li- kepersonsarbeidet og hvem vi samarbeidet med. Et av våre 8 hovedmål i Handlingsplanen vår er å ha god kvalitet på likeper- sonsarbeidet vårt. Konklusjonen på møtet var: • Felles tilbud i Norden – bruk av «Samvalg». • Enighet om screening. • Danne to grupper: 1. Orga- nisasjonsarbeid. 2. «Hva kan gjøre vår helse bedre? Early detection»-gruppe. Gruppele- der/ansvarlig Niels Einer-Jen- sen, Danmark. Norge er ansvarlig for det nes- te Nordiske møte. Det vil finne sted i Trondheim 26. – 29. mai neste år.

39

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online