Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

Studie viser Oppløftende resultater for medikamentet Xtandi  Jan Egil Aase

lingen ved Sykehuset Østfold til VG. Overlege Karol Axcrona ved uro- logisk avdeling på Akershus uni- versitetssykehus sier til samme avis at utviklingen de siste seks årene har hatt en enorm betydning for pasientgruppen. - Det er vi utrolig glade for. Det- te er den kreftsykdommen som tar flest liv blant menn i dag, sier han. Det som er utfordringen nå er imidlertid å vite hvilken rekkefølge man kan gi disse medikamentene i. De nye funnene ved Xtandi er et eksempel på dette, mener han. - Det har kommet flere nye med- ikamenter, og når vi nå prøver ut disse i ulike stadier hos pasientene dreier alt seg om å hemme spred- ningen og øke overlevelsen. I til- legg er det viktig å øke livskvalite- ten til disse pasientene, da dette en kreftsykdom som strekker seg over mange år.

En nylig offentliggjort ameri- kansk studie viser at medisinen Xtandi, kombinert med hormon- behandling, reduserer risikoen for spredning eller død med 71 prosent etter prostatkreft - sam- menlignet med pasientene som bare fikk hormonbehandling. Her hjemme skal Beslutningsforum, som bestemmer hvilke medisiner norske sykehus skal tilby, vurdere om den også bør gis til pasienter tidlig i forløpet. Den omtalte studien er presen- tert og publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet New Eng- land Journal of Medicine. Denne medisinen er til i dag kun gitt til prostatakreft-pasienter som har fått påvist spredning. Beslut- ningsforum skal vurdere om den også bør gis til pasienter tidlig i forløpet. Den nye studien viser at medi- sinen har svært god effekt før man klarer å påvise spredning med røntgen, og dermed kan den altså hindre spredning, sier avdelingssjef Andreas Stensvold på kreftavde-

Du kan lese mer om saken ved å gå inn her

40

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online