Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

sjonen. Lørdag var temaet «Or- ganisasjon og ledelse med vekt på verving» med innlegg av or- ganisasjonssjef Jacob Conradi fra Kreftforeningen. På ettermidda- gen var det besøk og omvisning på Ahus. Søndag holdt Marie Aakre et foredrag om «Jakten på dømmekraft - etikkarbeid i hel- setjenesten» I november skal landet farges blått. Det skal merkes at vi har en Blå sløyfe-aksjon på gang. Det vil komme til syne både i media og ulike aksjoner rundt om i landet. Det skal arrange- res 5 folkemøter. Det skjer i by- ene Hamar, Arendal, Tromsø, Drammen og Kristiansund. De respektive lokallag i PROFO vil bli engasjert som vertskap for folkemøtene. Ellers vil lokal- lagene være engasjert i stands i kjøpesentra og andre steder der de skal formidle kunnskap om prostatakreft og om vår forening. De skal også i år selge blå sløy- fepins.

Vi har i år fått flere store firma- er som sponsorer. Slik det ser ut nå, vil det gi oss et bra over- skudd slik at vi kan starte opp et forskningsfond. Kjernebudskapet for aksjonen i år er: Med en forventet økning av antall prostatakrefttilfeller haster det å få på plass et di- agnoseverktøy som kan skil- le den aggressive kreften som trenger behandling, fra den «snille» kreften som heller bør overvåkes. Da vil vi redde flere liv og samtidig unngå overbe- handling. Kreftforeningen og PROFO har allerede i september arrangert en samling av fagper- soner som forsker på biomarkø- rer. Man vil søke etter bedre di- agnoseverktøy som er mer presis enn dagens PSA-test. Jeg vil ønske alle lykke til i høstens aktiviteter!

Hans-Fredrik Donjem, Hovedstyreleder i Prostatakreftforeningen

8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online