Profo-nytt 2/2020

P R O F O - N Y T T

MR-diagnostikk og prostata side 20 Wolfgang Picker

PROFO-NYTT

Bidragsytere

2/2020 - 17. årgang

i denne utgaven

Styreleder Daniel Ask

Daniel Ask Hovedstyreleder, Prostatakreftforeningen

Design/layout Orgservice / Tomy Hoang

Hans-Fredrik Donjem Avtroppende hovedstyreleder, Prostatakreftforeningen

Forsidefoto Wolfgang Picker  Tomy Hoang

Prostatakreftforeningen  Thomles gate 4, 0270Oslo  22 53 55 35  post@prostatakreft.no  www.prostatakreft.no Org.nr: 987 509 791

JanickeMathisen Sekretariatet, Prostatakreftforeningen

Elisabeth Ødemark Sekretariatet, Prostatakreftforeningen

Bli medlem 

Janne Håland Journalist

Stoff og tips Vi tar gjerne imot stoff og tips fra medlemmene og andre lesere. For henvendelser send en e-post til post@prostatakreft.no innsendte bidrag kan bli redigert og forkortet. Siste frist på stoff til neste nummer er 28. august 2020

Arild Granerud Likeperson, Prostatakreftforeningen

Har du fått ny e-postadresse så send gjerne denne til post@prostatakreft.no E-post er raskt, miljøvennlig og kostnadsbesparende.

Innhold

PROFO-nytt 2/2020, 17. årgang

26 Vi som er operert for urinlekkasje kan også sykle igjen 8 Digitalt landsmøte og PROFOs nye styrelder 17 Samtaleguiden Et verktøy til samtalen med legen

4 Hans-Fredrik

12 Prostatakreftuka Sendes på Facebook og Youtube paralellt

Donjem takker for seg Tidligere hovedstyreleder

14 Prosjekter støttet av Stiftelsen Dam

18 Medlemsundersøkelse:

Medlemmene og koronasituasjonen

20 MR-diagnostikk og prostata

28 Kjennelser i Trygderetten

31 Den europeiske prostatakreft- foreningen

32 Christine Koht Kreftforeningens hederspris for 2020

34 Møt en likeperson ArildGranerud

Kjære PROFO-venner

 Avtroppende hovedstyreleder Hans-Fredrik Donjem  Tomy Hoang

4 PROFO-NYTT 2/2020

K oronapandemien har foreningen. Etter nedstengningen av samfunnet 12. mars har mø- ter og sammenkomster ikke latt seg gjennomføre. Imidlertid har aktiviteten ellers vært høy. Se- kretariatet har holdt åpent med delvis hjemmekontor på grunn av mulig smittefare. Arbeidsutvalget og hovedstyret har avviklet møter jevnlig med møter på Microsoft Teams. I begynnelsen av april tok Kreftforeningen kontakt med alle pasientforeningene med spørs- mål om aktiviteten i foreninge- ne. Dette skjedde med bakgrunn i Kreftforeningens tilskudd til foreningene og bruken av tilskud- dene. Foreningene ble bedt om medført store endringer i vår daglige drift av å gi en kortfattet oversikt over status, inkludert økonomien når det gjelder formålsarbeidet og til- skuddene til bestemte aktiviteter. Svar skulle gis innen 8. april. PROFO svarte at foreningen har fokus på foreningens kjerne- oppgaver. Det har ikke vært noen

permitterte i sekretariatet, og det har vært stor pågang på e-post og telefoner angående pandemisitu- asjonen. Før 12. mars avviklet vi Den nasjonale prostatakreftdagen 4. mars, med god og bred faglig deltakelse. Det ble avholdt et li- kepersonkurs på Lillestrøm 6. – 8. mars. Videre er det utarbeidet og sendt ut PROFO-nytt nr. 1 2020 der hovedsaken var koro- nasituasjonen. Kreftforeningen orienterte på bakgrunn av svarene fra pasientforeningene at de ikke ville endre på tilskuddene nå. De ville komme tilbake til dette se- nere. Like etter nedstengningen for koronaviruset sendte vi ut et spørreskjema til alle medlemme- ne der vi ba om tilbakemelding om hvordan de var berørt av pan- demien. Vi fikk svar fra vel 1 200 medlemmer. De fleste var berørt ut fra alder og var plassert i risi- kogruppe med moderat eller høy risiko. En stor del av svarene gikk på at de fleste måtte holde seg hjemme og inne i denne perio- den. Ingen var smittet av viruset,

PROFO-NYTT 2/2020 5

den siste tid gjennomført fle- re digitale møter og synes at det har fungert relativt bra. Vi valg- te derfor å satse på dette i stedet for et fysisk møte, da vi ikke vet når det kunne finne sted. Det er viktig at foreningens arbeid er basert på vedtak i foreningens øverste organ. Et digitalt møte gir ikke rom for en bred og god debatt. Vi har derfor holdt oss til det som vedtektene krever for Landsmøtebehandling, se side 8. Av den grunn har vi derfor utsatt behandlingen av nye vedtekter og ny aksjon etter blå sløyfe, til nytt landsmøtet i 2021. Dette blir den siste lederartik- kel fra meg. Jeg går nå av som styreleder etter fire år. Det har vært meget interessante år med mye å ta fatt i. Jeg vil spesielt trekke frem en stadig mer trang økonomi. Jeg vil takke medlem- mene i Hovedstyret for et godt og givende samarbeid. Vi har sammen oppnådd mye de siste årene. Til slutt vil jeg ønske alle en riktig god sommer! 

og de var ikke testet. Noen hadde selv gått i karantene eller gjort det ut fra reise i utlandet. De fles- te hadde opptrådt forsiktig. Du kan lese mer om denne undersø- kelsen på side 18. I slutten av mars sendte PRO- FO inn en søknad til Stiftelsen Dam (tidligere Ekstrastiftelsen) om midler til å etablere en egen Koronatelefon. I brev av 3. april fikk PROFO tildelt 140 000 kro- ner til prosjektet - en koronatele- fon for menn med prostatakreft og deres pårørende. Koronatelefo- nen er bemannet med erfarne li- kepersoner. De har fått en spesia- lopplæring rundt kreft og korona av pensjonert professor Sophie Fosså og onkolog Andreas Sten- svold. Koronatelefonen har blitt flittig brukt av våre medlemmer og andre interesserte. Dette kan du lese om på side 14. Landsmøtet var berammet til 16. april, men måtte utsettes på grunn av koronapandemien. Ho- vedstyret vedtok på møte 6. mai å avholde landsmøtet 18. juni som Zoom-møte. Vi har gjennom

6 PROFO-NYTT 2/2020

Gi en gave til kampen mot prostatakreft!

Din støtte til Prostatakreftforeningen betyr mye for at foreningen kan fortsette kampen mot prostatakreft!

Dersom du ønsker å bidra med en gave kan du benytte kontonummer 5081 08 74268 , eller du kan enkelt finne oss på VIPPS. Søk på « Prostatakreftforeningen » eller 89475 for å finne oss. Tusen takk for din gave!

Digitalt landsmøtet 18. juni 2020

 Janicke Mathisen  Skjermbi lde av Zoom

Grunnet koronasituasjonen ble også det fysiske landsmøtet som skulle vært avholdt 16. april, ut- satt. Det ble derfor avholdt på den digitale plattformen Zoom. Hele 38 deltagere var med fra hvert sitt hjem. Selv om det ikke er det samme som å møtes, var det en god erstatning i disse koronatider.

Under sak 11 fikk PROFO et nytt styre for perioden 2020-2021:

Daniel Ask , Styreleder Dag Utnes , Nestleder

Per Gjertsen , Økonomiansvarlig Jan Erik Bechensten , Region Sør Egil Egge , Region Vest Hans-Fredrik Donjem , Region Midt Bjørn Garlimo , Uavhengig

"Vi takker Hans-Fredrik Donjem for den formidable innsatsen han har gjort som Hovedstyreleder i foreningen, og er glade for at han fortsetter i styret."

8 PROFO-NYTT 2/2020

Møt PROFOs nye styreleder: Daniel Ask

 Tomy Hoang

PROFO-NYTT 2/2020 9

Hva er dine ønsker for PROFOs fremtid? At foreningen skal vokse seg "stor og sterk" og oppfylle sine formål. Vi har allerede fått mye opp- merksomhet de siste årene, men målet må være at enda flere må kjenne til oss og ha kunnskap om hva vi står for. Hva er dine kampsaker? Jo, kamp har det vært og kamp skal det bli! Hemmeligheten om hvorfor dette har vært en lang kamp for meg, er at jeg for 17 år siden, da jeg fikk diagnosen på aggressiv prostatakreft, ga et løf- te til en kamerat. Oscar var en av de som tok initiativet til å or- ganisere det første interimstyret til PROFO. Jeg var i sjokk. Både over min egen alvorlige aggressi- ve kreft og at over 1200 menn på den tiden i Norge, døde uten at noen maktet å gjøre noe med det. Oscar døde like etter og jeg fikk gitt han et løfte om at jeg skulle kjempe for en masseundersøkelse med PSA. Jeg skrev brev til Helsedirek-

DanielAsk Alder: 76 år

Kommer fra: Sunnmøre/Ålesund, Familie: Gift med Inger i 47 år, - har tre barn og tre barnebarn. Yrke: Fysioterapeut, -spesialist i idrettsfysioterapi. Nasjonal- og internasjonal klassifisør for pa- raidrett. Daniel omsegselv: Jeg er "sport- sidiot" som er glad og interessert i all idrett. Elsker å reise (110 ulike selvstendige stater), både det å være "underveis" og det å komme

frem til destinasjonen. Bakgrunn i PROFO Sentralt:

• Styremedlem de siste fire åre- ne, nestleder de siste tre årene. • Tidligere leder av det nedlagte Medieutvalget. • Leder av Likepersonsutvalget de siste fire årene. • Medlem av Fagrådet vårt de sist åtte årene. Lokalt : • Leder av PROFO Sunnmøre 2004-2020.

10 PROFO-NYTT 2/2020

at tidlig oppdagelse både redder mange liv og gir bedre livskvali- tet. Tidlig oppdagelse er viktig. Hvorfor? Fordi det fremdeles dør altfor mange av prostatakreft. Hvorfor er det så mange som dør av prostatakreft? Jo, fordi man i de aller fleste tilfeller ikke har noe forvarsel/symptomer. Hvor- for har man ingen symptomer på et tidlig stadium? Fordi de kjertlene i prostataen hvor muta- sjonene og kreften finner sted er i perifer/ytre sone, langt fra urin- røret. Forskning bekrefter at kun rundt 5 % av prostatakreft opp- står i den indre/overgangssonen som omfanger urinrøret. Så det å gå å "vente på" symptomer, kan være en stor risiko. Så nå gjenstår det å få det uro- logiske miljøet i Norge til å se det samme som deres kollegaer i resten av Europa har oppdaget. 

toratet og Likestillingsombudet og ble kontaktet. Overbehandling har vært det store dilemma når det har vært snakk om behand- ling av prostatakreft. Så selv om jeg foreslo hvordan man burde gå frem for å unngå overbehandling, ble jeg ikke hørt. Konklusjonen var at det faglige og det vitenska- pelige gikk fremfor likestilling av kjønn. På en måte er det forståelig at når forskningen som fagfolk og helsemyndigheter støttet seg til i 2003 viste at man måtte ofre 100 pasienter i overbehandling for å redde én mann, så er man lite villig til å sette i gang masseun- dersøkelser. Helsetjenesten bør i størst mulig grad være basert på pålitelig forskningsbasert kunn- skap. Men endelig i fjor mente jeg at det faglige var på plass ved at EAU (European Association of Urology) gikk inn for PSA-scre- ening. Det vitenskapelige var på plass gjennom forskningen ved Sahlgrenska i Sverige. I tillegg kommer EUPROMS som beviser

PROFO-NYTT 2/2020 1 1

 uiconstock

Prostatakreftforeningen presenterer

Prostatakreftuka 2020 7. – 11. september, uke 37 PROFO har siden 2004 arrangert folkemøter i september måned, både alene og med utgangspunkt i "Urology Week" fra Den europeiske urologforeningen. Grunnet koronapandemien ønsker vi i år å konsentrere vår aktivitet i september, med et tydelig digitalt fokus. Vi har derfor gleden av å invitere til "Prostatakreftuka" i uke 37.

12 PROFO-NYTT 2/2020

Program

7/9 Digitalt folkemøte live på Facebook og Youtube kl. 18.00 - 20.00 Programleder Erik Aasheim snakker med gjester i studio. Forhåndsinnspilte foredrag ved urolog, onkolog og fastlege.

8/9 Test deg - kampanje

9/9 Prostatakreft og samlivet Lansering av filmer om hvordan prostatakreft påvirker samliv og seksualitet. PROFO ønsker tidlig oppdagelse av prostatakreft og vil med dette lansere en kampanje for å få menn til å ta en PSA-test (prostata spesifikt antigen).

10/9 Åpent møte i Bergen 11/9 Åpent møte i Trondheim

Informasjon og påmelding Følg med på www.prostatakreft.no for mer informasjon og påmelding. Vi vil åpne opp for påmelding i starten av august. Alle medlemmer vil bli holdt oppdatert med ytterligere informasjon om hva som skjer i løpet av denne uken.

PROFO-NYTT 2/2020 13

Stiftelsen Dam er en norsk stiftelse som forvalter 6,4 prosent av overskuddet ti l Norsk Tipping. Stiftelsen gir penger ti l helse- og forskning- sprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring.

Prosjekter støttet av StiftelsenDam D a det plutselig ble unntaks- tilstand i Norge, og korona-

PROFOs koronatelefon

en gjorde at alle aktiviteter måtte stoppe opp, ble det stilt essen- sielle spørsmål: Hvordan kunne foreningen på best mulig måte ivareta og følge opp medlem- mene? Hvordan kunne vi støtte de som sitter alene og ikke fikk møte sine kjære? Ved unntakstil- stand blir gode råd dyre. Til vår store glede er det flere som har sett at frivillige organisasjoner og foreninger er viktige i en slik tid. 25. mars opprettet Stiftelsen Dam et ekstraprogram i forbin- delse med koronaepidemien. Hele 20 millioner kroner skulle deles ut til koronarelaterte tiltak, og vi har vært så heldige å få innvilget to søknader; PROFOs koronate- lefon og Koronaquiz.

 El isabeth Ødemark  Shutterstock

PROFO var tidlig ute med å sen- de inn en søknad om støtte til opprettelsen av en koronatelefon. Vi var heldige og fikk innvilget søknaden. Dette betød at PROFO kunne utvide forenin- gens eksisterende likepersonstje- neste med en veiledningstjeneste rettet mot menn med prosta- takreft og konsekvenser av Co- vid-19. Foreningen representerer en stor gruppe mennesker som be- finner seg i det som kategorise- res som en risikogruppe; nemlig kreftpasienter. Det er ikke enkelt å leve med en kreftdiagnose, og

14 PROFO-NYTT 2/2020

når man også er i en risikogruppe – opplever mange et stort behov for å snakke om sin livssituasjon. En tilleggsutfordring i denne ti- den var at mange også fikk be- skjed om at operasjoner og andre former for behandling utsettes på ubestemt tid. Dette er selvfølgelig en ekstra påkjenning. Hovedstyret vi benytte anled- ningen til å takke alle likeper- soner som bemanner tjenesten. Likepersonene har fått spesia- lopplæring av pensjonert profes- sor og spesialist i prostatakreft, Sophie D. Fosså. De har derfor nødvendig oppdatert kompe- tanse knyttet til konsekvensene av koronaepidemien for prosta- takreftpasienter. Det understrekes at tjenesten ikke gir medisinske råd, men svarer på spørsmål om prostatakreft, også spørsmål om korona og kreft. I tillegg vil li-

kepersonene bidra med støtte og oppmuntring i en svært vanskelig tid for mange. Tjenesten er gratis. Tilbudet har vært markedsført bredt via foreningens ulike ka- naler, og det var stor pågang på telefonen de første ukene. Etter at samfunnet nå gradvis har begynt å åpnes igjen og helsetilbudene økes, så er det færre som tar kon- takt.

PROFO-NYTT 2/2020 15

Koronaquiz

 Janicke Mathisen

I tillegg til koronatelefonen øn- sket vi å få opprettet et sosialt til- bud til våre medlemmer. I tider med usikkerhet, uro og bekym- ring er det ekstra viktig å kunne koble av og få tankene på noe an- net. Når man i tillegg mister mu- ligheten for sosial omgang, blir dette desto viktigere. Live quiz Dette var bakgrunnen for at vi søkte midler til å lage en ren so- sial aktivitet – nemlig live quiz. Vi er takknemlig for at Stiftelsen Dam så verdien i dette prosjek- tet, og vi har siden 6. mai hatt live quiz, hver onsdag, fra Face- book-siden "Koronaquizen". Det begynte med litt over 30 delta- kere, og det har vokst seg større og større etter hvert som det har blitt mer kjent, og terskelen for å delta har senket seg.

Det er ingen ringere enn quiz- master Kjell-Gabriel Hendrichs, tidligere vokalist i bandet Infinity og programleder fra en rekke TV-programmer, som har ledet deltakerne gjennom en drøy time med underholdning hver onsdag. Med spørsmål om alt mellom himmel og jord og i alle vanske- lighetsgrader, har det alltid vært noe til enhver. Tilbakemeldingene så langt har vært veldig positive, og vi takker Stiftelsen Dam for muligheten til å gjøre noe hyggelig for våre medlemmer. 

16 PROFO-NYTT 2/2020

Et verktøy til samtalen med legen Samtaleguiden

 El isabeth Ødemark  Tomy Hoang

vet endrer seg etter å ha fått diag- nosen, mentalt så vel som fysisk. Yteevne og energinivå kan bli redusert og dette kan også gå ut over seksuallivet. Vi håper du vil ta i bruk Sam- taleguiden for å forberede deg til legebesøket samt å føre en over- sikt hvordan du har det. For legen er det avgjørende at få kunnskap om uforklarlig smerte, vanskelig- heter med å gå i trapper, søvnpro- blemer, endret seksualfunksjon eller hyppig vannlating etc. for å kunne gi deg den best tilpassede behandlingen. 

Prostatakreftforeningen er veldig takknemlig for støtten fra Stiftel- sen Dam som har gjort det mulig for oss å lage en Samtaleguide. Denne er ment som et verktøy i samtalen med legen. Vårt mål er at Samtaleguiden blant annet skal gjøre det enklere å planleg- ge legebesøket, å huske å hva du skal spørre om og samtidig gi deg muligheten til å føre en statusre- gistering (hvordan du føler deg). Mange menn er ofte tilbakehold- ne med å snakke om egen helse, og det er heller ikke alltid at det medisinske miljøet til rette for denne dialogen. Samtaleguiden vil forhåpentligvis bidra til å øke samhandlingen mellom deg og din lege. Behandling av prostatakreft kan medføre reduserte testoste- ronnivåer. Mange opplever at li-

Last ned filen  https://online.flippingbook.com/ view/103349/ Bestill fysisk utgave  https://prostatakreft.no/medlem/ samtaleguiden/

PROFO-NYTT 2/2020 1 7

Medlemsundersøkelse: Medemmene og koronasituasjonen

 El isabeth Ødemark

levd dette. For i overkant av 300 medlemmer var ikke spørsmålet relevant. På spørsmål om statusavklaring på sykdomssituasjonen, svarte 16 prosent at de var på aktiv overvå- king, 39 prosent var operert, 22 prosent var strålebehandlet, 16 prosent var operert og strålebe- handlet og 8 prosent var videre- behandlet grunnet spredning. I undersøkelsen var det åpnet opp for å komme med egne kom- mentarer. Et stort antall tilba- kemeldinger gikk på lekkasje og utfordringer knyttet til sexlivet. Andre opplevde begrensede tre- ningsmuligheter som vanskelig og andre igjen hadde valgt en selv- pålagt karantene. Flere kommen- terte at de opplevde situasjonen som litt klaustrofobisk og at det

23. mars sendte Prostatakreftfo- reningen ut en digital medlem- sundersøkelse for å kartlegge de ulike konsekvensene koro- nasituasjonen har hatt for våre medlemmer. Over 60 prosent av mottakerne har svar på under- søkelsen og vi takker for flott respons. Over 90 prosent av medlem- mene mente at den generelle informasjonen fra myndighete- ne hadde vært bra. Dette tallet falt til 79 prosent når det gjaldt kvaliteten på informasjon til ri- sikogrupper som kreftpasienter. Ingen av de som har svart på un- dersøkelsen har testet positivt for koronaviruset. På spørsmålet om man hadde hatt problemer med å kontakte helsevesenet så svarte 25 medlemmer at de hadde opp-

18 PROFO-NYTT 2/2020

var et savn å ikke kunne omgås andre mennesker. I tillegg var det en rekke medlemmer som svarte at de ikke var spesielt berørt av situasjonen. Øvrige tilbakemel- dinger gikk på at medlemmene forholdt seg til de generelle råde- ne fra myndighetene. PROFO har fokus på helsen og livskvaliteten til våre medlemmer og vi vil bruke svarene fra under- søkelsen i vår oppfølgning over-

for helsevesenet. Det er viktig at prostatakreftpasienter følges opp i etterkant av koronasituasjonen for å sikre riktig behandling til rett tid. Dersom du skulle ha spørs- mål knyttet til prostatakreft og koronasituasjonen, kan du ta kontakt med vår koronatelefon: 22120008. Den er åpen alle dager, mandag til søndag mellom kl. 10.00-20.00. 

Lekkasjer, stråleskader, ereksjonssvikt eller smerter ved samleie?

C.1 Laid Fingervibrator

BOS 2000-3 Batteridrevet ereksjonspumpe

NeuroTrac MyoPlus Pro Kombinert EMG biofeedbackapparat og elektrostimulator

Over ser du noen av våre trygge og effektive produkter. Disse kan rekvireres kostnadsfritt. Besøk vår hjemmeside og les mer om produkter for bekken- bunnsplager, inkontinens, smertelindring, muskelplager og seksuell helse. Hjemmeside: quintet.no Telefon: 55 98 15 55 E-post: post@quintet.no

PROFO-NYTT 2/2020 19

MR-diagnostikk og prostata

 Janne Håland  Tomy Hoang

Han så tidlig at bildeteknikken ville bli et vendepunkt. Prostatakreft- pasienter over hele landet får nå sjekk- et MR-bildene sine av radiolog Wolfgang Picker.

 Wolfgang Picker

20 PROFO-NYTT 2/2020

A llerede før han var fer- dig utdannet lege, tenkte Picker på å jobbe med prostatakreft. Et familiemedlem fikk diagnosen på midten av nit- titallet, og Picker skjønte at det måtte finnes et forbedringspo- tensial i hvordan krefttypen den gang ble diagnostisert og hånd- tert. - Det gikk mange år med mange biopsier og negative di- agnoser før han etter lang tid fikk konstatert kreft. Før det ble vanlig å bruke MR, var det en enorm underdiagnostisering av prostatakreft. Det førte til forsin- ket riktig diagnose for pasientene, sier Picker. Tidligere tok man vevsprøve av prostatakjertelen eller brukte ultralyd for å lete etter eventuelle svulster, men uten bruk av MR. - Ofte ser man ikke tumoren med ultralyd. Og vevsprøven var også upresis, sier Picker. Han sammenligner det å bruke biopsi alene med å finne et råttent område i et eple ved å stikke en

Wolfgang Picker • Spesialist i radiologi siden 2005. • Hans spesialtfelt er onko- logisk radiologi, abdomi- nal-og bekkenradiologi, med hovedtyngde på CT- og MR-diagnostikk. • Jobbet først ved Ullevål sykehus, og utdannet seg så til spesialist i radiologi ved SIV Tønsberg og Radi- umhospitalet. • Overlege i radiologi ved SIV Tønsberg fra 2005-2011, og var med på å bygge opp Prostatasenteret der. • Har siden jobbet ved Aleris Kreftsenter.

pinne inn i det: - Sjansen for å finne det råt- ne området er ikke stor. Får ikke pasienten den riktige diagnosen med en gang, vokser svulsten, og den kan muligens spre seg. Da

PROFO-NYTT 2/2020 21

kere, men det var opplagt ganske tidlig at de kom til å bli motbe- vist. Det har bidratt til at norske pasienter har fått bedre prognoser enn de ellers ville hatt, sier Pic- ker. Menn som har forhøyede PSA-verdier i blodet, kan ta MR-bilder for å undersøke vi- dere for kreft i prostata. Picker jobber nå ved Aleris i Oslo, og studerer mellom fire til tjue slike undersøkelser daglig. Aleris har avdelinger over hele landet, og har også avtaler med det offent- lige helsevesenet i noen regio- ner. Uansett om bildene blir tatt i Tromsø eller Stavanger, kan de ende opp hos Picker. - Det er en fantastisk mulighet vi har fått med nettverksbaser- te løsninger for radiologi. Et lite prostatateam diagnostiserer alle bildene vi tar i Norge, forklarer han. I løpet av karrieren har han sett MR-bilder fra offentlige og private sykehus over hele landet. - Jeg ser at det er en stor spred- ning i kvaliteten. Det er jo litt

blir prognosen dårligere. Picker er spesialist i MR-di- agnostikk. For rundt 15 år siden leste han i en medisinsk publika- sjon om en ny teknikk som gjorde at man enklere kunne ta MR-bil- der av pasienter som skulle utre- des for prostatakreft. Han prøvde det ut på sykehuset i Tønsberg, hvor han jobbet på den tiden. - Jeg skjønte vel ganske fort at dette ville fungere, selv om det da ikke fantes store studier på områ- det. De kom først 10-15 år sene- re, sier Picker. Siden 2007 jobbet han likevel for å innføre og etablere MR-di- agnostikken av prostatakjertelen, en teknikk han omtaler som en “game changer”. Det gikk lettere og raskere å utrede pasientene, og diagnosen ble mer presis. - Fortsatt jobber vi jo med den samme metoden som ble oppda- get den gang. Norge var tidlig ute med MR-veiledet biopsi, lenge før det ble innført i andre land i Europa. Dette var et tøft initiativ fra norske urologer at de ville sat- se på det. De hadde mange kriti-

22 PROFO-NYTT 2/2020

Norge var tidlig ute med MR-veiledet biopsi, lenge før det ble innført i andre land i Europa.

trist, for Norge er et ganske lite land, med et offentlig, nokså hel- hetlig helsevesen. Det burde være enkelt å få gode bilder til overalt, for pasientenes skyld. Når han studerer bildene, har han alltid i bakhodet at han kan gjøre feil. - Det er alltid en mulighet for det, og man må kunne leve med muligheten for at det skjer en gang. Jeg prøver alltid å minime- re muligheten for å gjøre feil ved å forsøke å bli litt flinkere hver

dag. Målet er å lære noe hver dag. Hver dag jeg gjør det, er en god dag. For å stadig få mer kunnskap, følger han med på hva som skjer i litteraturen, og holder kontakt med nettverket innen prosta- takreft. Han har tatt del i store studier i Karolinska Institutet i Sverige, og sitter i PROFOs Fa- gråd. - Men det aller, aller viktigste for å lære mer, er å lære av det man selv gjør, sier han.

PROFO-NYTT 2/2020 23

biopsiprøvene uten at vi registre- rer det. Vi er en diagnostisk kje- de, sier Picker. Kjærligheten til kona tok ham fra Tyskland til Norge i 1996. Nå er han 52 år, og kommer snart selv i alderen hvor han bør teste seg for prostatakreft. Foreløpig har han ikke vært spesielt redd for å bli syk, selv om han jobber med sykdom daglig. - Ofte ser jeg symptomer jeg tenker at jeg ikke ønsker å ha. Men det er nesten noe jeg må ta som det kommer. Selv om han som lege har mu- ligheten til det, kommer han ikke til å gjøre flere undersøkelser enn nødvendig for å finne ut om han har kreft. - Jeg er ikke tilhenger av å hele tiden lete etter nåla i høystakken. Man kan ta en MR av kroppen hvert år og finne noe, men det man finner, er ikke alltid farlig. Derimot kan man bli skadet un- derveis, av alle undersøkelsene. Jeg kommer til å forholde meg til retningslinjene som finnes. De synes jeg er riktige og gode. 

Derfor registrerer han og kol- legene alltid resultatene av under- søkelsene de gjør. - Stiller man en prostatakreft- diagnose med MR og avslutter saken der, er problemet at du ikke helt sikkert kan vite om du har rett eller ikke. Vi følger med på pasientene til diagnosen er endelig, og har også holdt øye med pasienter som er operert. Vi kobler resultatet opp mot den opprinnelige diagnosen, som en kvalitetskontroll, sier Picker. Utfordringen han ser med pro- statadiagnostikk er at det ikke er én enhet som har ansvaret for pasienten. Ofte er det to-tre avdelinger som må jobbe sammen og koordineres. Ved å registrere utfallet hos pasientene kan man finne ut hvor og hvordan ting kan gjøres bedre. - Var det radiologen som traff dårlig på diagnosen, eller urolo- gen som kunne vært bedre? Eller var ikke bildene bra nok? Det går ikke hvis vi på min avdeling ten- ker at vi bare konsentrerer oss om røntgenbiten, så får de andre ta

24 PROFO-NYTT 2/2020

Du er viktig. Bli medlem idag! Støtt Prostatakreftforeningens arbeid for et bedre tilbud innen diagnostisering, behandling og rehabilitering for alle som rammes av prostatakreft.

Bli medlem 

www.prostatakreft.no/butikk

PROFO-NYTT 2/2020 25

Vi somer operert for urinlekkasje kan også sykle igjen - med et annerledes sykkelsete

 Ari ld Granerud  l ightinthebox.com

liv. AMS800 er en liten klemme rundt urinrøret, med en liten ven- til i pungen jeg trykker på når jeg vil urinere. Jeg var glad i å sykle, for meg var det en god måte å trimme, og å komme seg rundt på. Men å ha AMS800 gjør at en av slan- gene er nokså nære huden under pungen. Den og vevet rundt kan

Det er mange menn med samme historie som meg, kort fortalt: Operert i robot for syv år siden der prostata hadde vokst utenfor kapselen. Operasjonen førte til stor urinlekkasje. Det var sosialt stigmatiserende og plagsomt. På Rikshospitalet fikk jeg innsatt AMS800. Da stoppet lekkasjene nesten helt, og jeg fikk et bedre

26 PROFO-NYTT 2/2020

sert under hver setemuskel. Se- teputene kan justeres i mange retninger: lengderetning, bredde, vinkel. Det er svært lett å monte- re med unbrakonøkler. Det kre- ver finjustering for best komfort. Vær nøye med innstillingene slik at du sitter og får syklet så beha- gelig som mulig. Prisen er heller ikke avskrekkende. En kommer så mye lengre enn bare å gå og får i tillegg god trim. Det er hyggelig å sykle sammen med andre. Jeg hadde foretrukket mitt gamle sykkelsete, det kjen- nes mer behagelig, men dette er et svært godt alternativ. El-sykkelen har gitt med enda en ny dimensjon. Jeg og fruen kan ta lengre turer selv om en ikke er så godt trent. Sykkelen blir et alternativ til bil. Og i disse tider: både miljøvennlig og godt for kroppen. 

bli skadet av det trykket som et sykkelsete (eller å sitte på et smalt gjerde og ikke å fundere eller an- net som gir trykk på det stedet), kan gi. Det blir trykk på feil sted. Beskjeden fra Rikshospitalet var derfor at jeg ikke skulle sykle mer. Det ble et tap å ikke kas- te seg på sykkelen, eller bli med venner eller barnebarn på sykkel- tur. Jeg vurderte sparkesykkel og andre muligheter, men turte ikke ta steget. Heldigvis har jeg en god venn som sykler svært mye, og som ikke ville slå seg til ro med dette. Han fortsatte å lete etter alter- nativ for meg på nettet, og fant det!! Søket viste “Noseless Bike Seat”. Han bestilte Dual Pad Bicycle saddle, monterte den på sin sykkel, og lånte den bort til meg noen dager. Setet fungerte! Det var deilig å være på sykkeltur igjen. Vind i ansikt og hår, raskt fram, raskt til venner eller kafe. Sykkelen gav meg en ny frihet! Nå er sete plassert på min nye El-sykkel. Setet har to puter som er plas-

Du kan lese mer om Arilds erfaringer med AMS800 i PROFO-nytt 4/2019  https://online.flippingbook.com/ view/992144/10/

PROFO-NYTT 2/2020 27

Kjennelser i Trygderetten

Prostatakreft kan ikke ansees som en yrkesskade for brannmenn

 El isabeth Ødemark  Shutterstock

T rygderetten avsa to kjennelser den 7. juli 2017 hvor retten i beg- ge kjennelser konklu- derte med at medisinsk forskning talte for en generell sammenheng mellom eksponering i yrket som brannmann og utvikling av pro- statakreft. 24. april 2020 fattet Trygderet- ten en kjennelse i en ankesak an- gående krav om godkjenning av prostatakreft som yrkessykdom. Trygderetten var satt med fem medlemmer blant annet fordi det foreligger to tidligere trygderetts- kjennelser (2017) som vurderer prostatakreft hos brannmenn som et karakteristisk sykdomsbilde. Det kom frem av saksdoku- mentene at NAV har endret syn

fra 2017 og til i dag da det i et- terkant av kjennelsene i Trygder- etten har kommet frem nye opp- lysninger og et bredere grunnlag for NAV til å vurdere den ge- nerelle sammenhengen mellom mulige eksponeringer i yrket som brannmann og utvikling av pro- statakreft. Det kom blant annet

28 PROFO-NYTT 2/2020

vikling av kreft. Videre anførte de at vilkåret i folketrygdloven § 13-4(2) bokstav a) ikke må tolkes så strengt at brannmenn som ut- vikler prostatakreft ikke får dette godkjent. Flertallet i Trygderetten had- de vanskelig for å se at risikoen for å utvikle prostatakreft etter arbeid som brannmann hverken da (2017) eller nå er alminnelig akseptert i det medisinske mil- jøet. Det fremkom også at det dessuten foreligger to vurderinger fra 2018, en fra Yrkesmedisinsk avdeling ved E sykehus og en fra STAMI, som begge konkluderer med at sykdommen vanskelig kan sies å være i samsvar med de på- virkningene som brannmannyr- ket kan fremkalle. Flertallet kom da frem til at de vanskelig kunne konkludere med at prostatakreft er et karakteristisk sykdomsbilde i samsvar med eksponering som brannmann. Rettens mindretall la mer vekt på at enkelte studier har vist en sterkere sammenheng blant yngre brannmenn som får påvist prosta-

frem at NAVs rådgivende over- leger vurderer at dagens kunn- skapsstatus tilsier at det ikke er alminnelig sannsynlighetsover- vekt for at yrket som brannmann kan fremkalle prostatakreft. Brannmenn har en økt risiko på 30 prosent sammenlignet med menn generelt. Den ankende part la vekt på at prostatakreft faktisk ble godkjent som yrkessykdom i 2017. Det vil være vanskelig å skille en sak fra en annen, og noen steder har man bedre dokumentasjon av hva den enkelte har vært utsatt for. Den ankende part anførte at det man vet med sikkerhet er at brann- menn i en årrekke har vært utsatt for en rekke giftige gasser/røyk som man først i de senere år har forstått at har en negativ påvirk- ning for helsen. Det er ikke tvil om at prostatakreft er den vanlig- ste kreftformen blant brannmenn. Den ankende part anførte vide- re at man per dags dato ikke har nok kunnskap om den kompli- serte vurderingen av påvirkning brannmenn blir utsatt for og ut-

PROFO-NYTT 2/2020 29

tallet mener retten må legge til grunn det man vet, eller ikke vet, om sammenhengen i dagen. Det innebærer at anken ikke ble tatt til følge. Hovedstyret i PROFO støtter mindretallets innstilling og me- ner at kjennelsene fra 2017 burde vært førende i denne ankesaken. PROFO har tatt initiativ til å følge opp kjennelsen. Vi har tatt kontakt med Brannmenn mot kreft og i samarbeid med dem har vi kontakten en av advokate- ne i Kreftforeningen. Det er også opprettet dialog med Fagforbun- det og de har tatt saken videre til sin juridiske avdeling. Vi avventer en juridisk vurdering og vil holde medlemmene oppdatert. Til informasjon så foregår en studie om brannmenns ekspone- ring i regi av STAMI og Kreftre- gisteret. Det er også planlagt nye analyser på yrkeskreft i de nordis- ke landene. Resultatene fra disse studiene vil kunne belyse pro- blemstillingen ytterligere og vi vil presenterer disse resultatene i PROFO-nytt når de foreligger. 

takreft, og spesielt ved alvorligere krefttilfeller, noe som muligens kan indikere en årsakssammen- heng i slike tilfeller. Mindretallet viste til at flere undersøkelser åp- ner for at det kan være en årsaks- sammenheng mellom yrket som brannmann og utviklingen av prostatakreft. De påpekte videre at brannmenn, på grunn av særli- ge krav til god helse, kanskje bur- de ha en lavere forekomst av alle krefttyper, samt at hyppigere un- dersøkelser burde føre til tidligere oppdagelser, tidligere behandling og således lavere dødelighet av kreft enn i normalbefolkningen. På bakgrunn av det som kom frem i retten finner flertallet at det ikke er en sannsynlighets- overvekt for at prostatakreft er karakteristisk og i samsvar med det den aktuelle påvirkningen kan fremkalle. Flertallet viser dog til at dette er basert på dagens viten. Det kan ikke utelukkes at fremtidig forskning kan avdekke at prostatskreft likevel er forenlig sykdom med de stoffer brann- menn kan bli utsatt for. Men fler-

30 PROFO-NYTT 2/2020

Den europeiske prostatakreftforeningen

 Daniel Ask

D en europeiske pro- Generalforsamling digitalt. Det var godt oppmøte med 38 delta- gere fra 22 ulike land. Nils Pet- ter Sjøholt og Daniel Ask repre- senterte Prostatakreftforeningen (PROFO). UOMOs leder, Andrè Des- champs fra Belgia, informerte blant annet om de tre pilarene som danner organisasjonens stra- tegi: Bevissthet/oppmerksomhet, tidlig oppdagelse og behandling. Målet er å øke oppmerksomheten statakreftforeningen (UOMO), har for før- ste gang avholdt sin

rundt prostatakreft og samtidig forandre feiloppfatninger og ta- buer. Det er vitenskapelig bevist at tidlig oppdagelse redder liv og forbedrer livskvaliteten til pasien- ter og partnere. På agendaen stod blant annet også lanseringen av deres nye hjemmeside. På lenken under kan du lese om hva UOMO jobber med, nyheter fra medlemme- ne samt holde deg oppdatert på informasjon knyttet til prosta- takreft. 

Besøk den nye hjemmesiden her  https://www.europa-uomo.org/

PROFO-NYTT 2/2020 31

ChristineKoht mottok Kreftforeningens hederspris for 2020 Vi kjenner alle Christine Koht som en fargerik og sprudlende dame. Full av energi har hun fylt TV- skjermen med populære programmer som Jan Johansen – jakten på den norske mannen, og Koht i familien. I januar 2019 fikk vi vite at den folkekjære komikeren hadde fått kreft. Nå har hun mottatt Kreftforeningens hederspris for sin åpenhet rundt sykdommen.

 Janicke Mathisen

glede. Men Christine Koht elsker livet, og har vært fast bestemt på å bli frisk. Gjennom podkasten “Koht vil leve” inviterte hun alle som vil inn i hennes kamp mot kreften. Over en million lytte- re har fulgt hennes oppturer og nedturer. Etter at podkasten var avsluttet, har hun gitt sine man- ge følgere stadige oppdateringer på Facebook og i Aftenposten. For mange er sykdom noe det er vanskelig å snakke om, sær- lig når man står midt oppe i det. For Christine Koht har det å dele vært viktig. Hun har hatt en sjel- den åpenhet knyttet til sin syk-

Christine Koht ble rammet av en svært sjelden kreftsykdom. En versjon av føflekkreft som sitter på slimhinnene. Krefttypen kan kun behandles med immunterapi. Ved immunterapi blir kroppens eget immunforsvar aktivert slik at det går til angrep på kreftcellene. Denne type behandling har vist seg effektiv for enkelte pasienter med lymfekreft, leukemi, føflekk- reft, ikke-småcellet lungekreft og nyrekreft. Immunterapi kan være veldig tøft, og det er ikke alltid denne behandlingen har effekt. For mange kan beskjeden om at man er syk ta bort enhver livs-

32 PROFO-NYTT 2/2020

dom, en åpenhet som krever stort mot. På denne bakgrunnen ble hun tildelt Kreftforeningens he- derspris i mai. - Det er veldig stort og røren- de å motta Kreftforeningens he- derspris. Det er så viktig at vi står sammen om kreft og er åpne om denne sykdommen. Jeg samler på absolutt alle gleder og dette er en fantastisk dag, sa Christine Koht under overrekkelsen av prisen. 

For mange kan det være viktig å dele sine tanker og bekymringer, men det kan også oppleves utfordrende. Kanskje kan det hjelpe å snakke med noen som vet hva du gjennomgår? Da kan du ta kontakt med en av våre likepersoner. Likepersoner er ikke helsepersonell, men medmennesker som har med seg egne erfaringer. Har du behov for å snakke med noen, kan du ringe vår kontakttelefon på 22535535, og taste 1.

Les mer om overrekkelsen av prisen her  kreftforeningen.no/aktuelt/siste-nyheter/kreftforeningens-hederspris-til-christine-koht/

URINLEKKASJE? Husk at det finnes diskrete og komfortable produkter spesielt utviklet for menn - sånn at du kan føle deg trygg! Attends for Men er anatomisk formede dråpesamlere og innlegg for deg med liten til moderat urinlekkasje. Du kan bestille gratis vareprøve og brosjyre av Attends for Men på vår nettside attends.no/menn eller tlf: 800 32 090 .

Attends Helse og Omsorg

attends.no attends.no/blogg

PROFO-NYTT 2/2020 33

Møt en likeperson

1. Hvem Arild Granerud

2. Hvor er du likeperson? Sykehuset-Innlandet, Hamar og på telefon i Innlandet (mennesker som trenger oss finner nummeret i vår lokale brosjyre). 3. Hvor lenge har du vært likeper- son? 1-2 år. 4. Hvorfor ble du likeperson? Jeg savnet selv noen å snakke med både før og etter operasjon, spesielt om behandlingsskader; utfordringer med lekkasje og sek- suelle utfordringer. Å få kreft er et sjokk, da er det viktig å ha noen å snakke med som har opp- levd det samme. Kameratskapet i Prostatakreftforeningen i Innlan- det gav meg mye. Jeg ville gi til- bake, og vet hvor viktig dette er.

 ArildGranerud  Privat

5. Hvordan er det å være likeper- son? Som sykepleier er jeg nokså vant til å møte mennesker i krise. Jeg tror jeg kan være en støtte og gi av egne erfaringer. Det kan både være en styrke og utfordring å være en sykepleier og likeperson. Jeg må være bevisst på at det er likeperson jeg er. Jeg opplever at samtalen har betydning for de jeg snakker med, både på telefonen og direkte på sykehuset. Det er tydelig ver- difullt for både mannen med pro- statakreft og pårørende å få støtte

34 PROFO-NYTT 2/2020

mannen eller familien. Du kan ikke løse noen andres problemer eller liv, men du vil oppleve at den du snakker med kan ordne opp i egne tanker og planlegge fremover. Det er lett å tenke at en skal løse krisen, men det må menneske arbeide gjennom selv. En må ha avklart forhold til egen sykdom. Det er menn med nyoppdaget prostatakreft som ber meg si om de skal velge den eller den be- handlingen. Her må vi være klare på at behandlingsråd skal ikke likepersoner, men helsepersonell, gi. 

og erfaringsdeling fra en likeper- son. Enkelte ting som urinlekka- sje og seksuelle utfordringer kan være lettere å snakke om med en som har vært gjennom samme utfordringer. Jeg vil oppfordre deg til å ta kurset og starte opp som likeper- son. Du trengs! 6. Hvordan håndterer du de dårlige dagene? Om det er personer som fortel- ler sterke historier eller er i dyp krise, må jeg få lettet mitt hjerte med å snakke med noen. Jeg kan ringe en annen likeperson jeg sto- ler på, det er best for meg. På mine egne tunge dager prø- ver jeg å dele tanker med kona. Å få satt noen ord på det, hjelper som regel for meg. Å trene, bli svett og sliten, hjelper også. 7. Har du noen erfaringer som like- person du vil dele med leserne? Å være likeperson er givende. Du skal lytte og prøve å forstå: Gjennom erfaringsdeling der en bruker egen erfaring støtter du

Ønsker du kontakt med en likeperson? Du har mulighet til å snakke med en person som har erfaring med prostatakreft.

Se våre likepersoner her

www.prostatakreft.no/likepersoner

PROFO-NYTT 2/2020 35

Hovedstyret og lokallagene i Prostatakreftforeningen

Hovedstyret Verv

Navn

Region

E-post

Mobil

Hovedstyreleder

Daniel Ask Dag Utnes Per Gjertsen

Region Midt daniel@prostatakreft.no Region Nord dag@prostatakreft.no

92 01 29 93 92 04 49 37

Nestleder

Økonomiansvarlig Hovedstyremedlem Hovedstyremedlem Hovedstyremedlem Hovedstyremedlem Region Nord Lokallag/Verv Helgeland/Styreleder Hålogaland/Styreleder

Region Øst per.gjertsen@prostatakreft.no 91 39 52 99

Hans-Fredrik Donjem Region Midt hans.donjem@prostatakreft.no 99 61 29 65

Egil Egge

Region Vest

46 89 99 21 90 10 69 83 93 06 34 52

Jan Erik Bechensten Region Sør

Bjørn Garlimo

Uavhengig

Navn

E-post

Mobil

Dag Utnes

helgeland@prostatakreft.no halogaland@prostatakreft.no salten@prostatakreft.no troms@prostatakreft.no lofoten@prostatakreft.no finnmark@prostatakreft.no vesteralen@prostatakreft.no

92 04 49 37 90 03 61 99 91 81 59 27 90 97 33 87 92 26 56 69 97 63 30 26 97 16 21 85

Gunnar Schjelderup

Salten/Styreleder Troms/Styreleder

Knut Skjolden Steinar Larsen Olav Sørensen

Lofoten/Styreleder Finnmark/Styreleder Vesterålen/Styreleder

Per-Einar Fiskebeck

Arne Sjonsti

RegionMidt Lokallag/Verv

Navn

E-post

Mobil

N.møre og Romsdal/Styreleder Helge Hansen

nord.romsdal@prostatakreft.no

90 02 51 70

Nord-Trøndelag/Styreleder Sør-Trøndelag/Styreleder

Nils Martin Hynne

nord-trondelag@prostatakreft.no 91 34 17 75

Rolf Brovold Daniel Ask

sor-trondelag@prostatakreft.no sunnmoere@prostatakreft.no

90 59 62 73 92 01 29 93

Sunnmøre/Styreleder

36 PROFO-NYTT 2/2020

Region Vest Lokallag/Verv Bergen/Styreleder Fonna/Styreleder

Navn

E-post

Mobil

Bjørn Garlimo

bergen@prostatakreft.no

93 06 34 52 95 92 23 53 91 16 74 82 93 06 34 52 46 89 99 21

Olav Gunnar Hjelmeland fonna@prostatakreft.no

Haugalandet/Styreleder

Per-Arne Vik Bjørn Garlimo

haugalandet@prostatakreft.no

Sogn og Fjordane/Styreleder

bergen@prostatakreft.no stavoo@prostatakreft.no

Stavanger og omegn/Styreleder Egil Egge

Region Sør Lokallag/Verv Agder Øst/Styreleder Agder Vest/Styreleder

Navn

E-post

Mobil

Peder J. Gjetmundsen

aust-agder@prostatakreft.no vest-agder@prostatakreft.no buskerud@prostatakreft.no telemark@prostatakreft.no vestfold@prostatakreft.no

93 04 20 60 91 67 48 90 92 62 70 20 47 90 32 49 95 14 67 26

Georg Kallestad

Nedre Buskerud/Styreleder

Arne Moe

Telemark/Styreleder Vestfold/Styreleder

Arne Gundersen

Håkon Fæste

Region Øst Lokallag/Verv

Navn

E-post

Mobil

Asker og Bærum/Styreleder

Einar Andresen

askerogbaerum@prostatakreft.no 95 10 33 26

Oslo/Styreleder 99 53 04 40 Ringerike/Hadeland/Styreleder Sigurdur Helgi Jonsson ringerike-hadeland@prostatakreft.no 90 64 91 82 Romerike/Styreleder Ola Pramm romerike@prostatakreft.no 91 10 28 48 Østfold/Styreleder Øystein Engdal ostfold@prostatakreft.no 95 16 57 79 Innlandet/Styreleder Simen Fådal Stenseth hed-op@porostatakreft.no 90 75 94 30 Lars Bjerke oslo@prostatakreft.no

Se oppdatert liste av lokallagene i foreningen på nettsiden vår

prostatakreft.no/lokallag 

PROFO-NYTT 2/2020 37

PROFO-nytt.no

Sommedlem får du alle medlemsbladene samlet på ett sted og slipper å lete! Påloggingsinformasjon er sendt til alle som har registrert e-post i vårt medlemsregister. Har du ikke mottatt e-post? Ta kontakt med oss på telefon 22535535 eller send oss en e-post: post@prostatakreft.no

https://profo-nytt.no/

Følg oss på Facebook

Følg oss

facebook.com/ prostatakreftforeningen

Har du spørsmål omprostatakreft? Ring oss på 22 53 55 35 

Støtt våre lokallag med spillekortet ditt

Vipps

uten kostnad Gå inn på linken

Støtt vårt viktige arbeid gjennom å gi en pengegave av valgfri størrelse til foreningen! Vipps et valgfritt beløp til

under for å se liste over Prostatakreftforeningens grasrotmottakere. Takk for din støtte!

#89475 Takk for at du støtter vårt arbeid!

www.prostatakreft.no/ grasrotandelen/

NYHET!

Visste du at?

1 av 4 menn over 40 år opplever urinlekkasjer.

Urinlekkasjer er vanligere enn du tror

Tips! Knip hver dag!

Ufrivillige lekkasjer rammer ikke bare kvinner, men også menn. Lekkasjen er forskjellig fra mann til mann, men uansett om du opplever noen dråper nå og da, eller større lekkasjer finnes det et produkt som kan hjelpe deg. Spør apoteket eller bandagisten om råd eller gå inn på våre nettsider. Bruk riktig beskyttelse Mange menn er ikke klar over at det finnes et bredt sortiment av absorberende beskyttelse tilpasset menn. Alle TENA Men produktene er diskré og maskuline, og gir sikker beskyttelse mot lekkasjer.

Ved å gjøre knipeøvelser 5 minutter om dagen styrker du bekkenet og forebygger plager. Øvelsene kan du gjøre hvor som helst. Les mer på www.tenamen.no

Livsstilstips for å få kontroll over lekkasjene

Oppretthold væskebalansen

Kutt røyken Slapp av

Tren

Moderer inntak av kaffe, alkohol og kunstige søtningsmidler

Bestill din gratis vareprøve på www.tenamen.no Tilgjengelig i apotek, bandagist og www.tenabutikken.no

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker