Telefonnøgle Næstved 1972

>,* ■ -» 1 * . ■ l.'Æ ■

TAXA

4U. nrf/nat/ NÆSTVKD O U 0!li:^

tnuriM !U?2 j ri — ikiifowim . ii ; \m

Amtmandagude 2. 4700 N**tted. telefon 72 09 68 - 72 09 31

• * * i rgen fulere**# — benyt et tnetllem o/ C$1 FORENINGEN af registrerede revisorer irnlignl (ngreginlref umler bogføring og reviwion II

Æ>

BENT RASMUSSEN S oHl/f « I>r

RINGSTEOGADE 25 TELP. 72 1111

Lygtør — Udityr

Lyddampore og r*r

Hurtig besked — send et telegram Deret meddelelse nAr frem dag og nat overalt i landet. Tag telefonen: drej 00 22 Danmark 00 23 Lande i Europa 00 24 Øvrige udland, Færøerne og Grønland eller forlang „TELEGRAFEN’*

H. F. JENSEN ANLÆGSGARTNER RAFTEHEGN 765005 TAPPERNØJE 765363 STENSÆTNING FUSELÆGNING r r\

jr

yJ ‘tVl.

DASKKO »REOFNNINQ KOMPAGNI A/8 Kabbelejavej 3? 34. 2/CO København Brønshøj. Tlf. Bella 8060 NÆSTVE0 Da nol v Arne Petersen Tlf. 72 00 26 HAARLEV Haerlev Tømmerhandel v. Preben Raimuiten Til 606003 KORSØR A/3 .'ohan Mogensen Trølaat- og Byggematerialer Tlf. bTOOtS RINGSTED Sadelmager Ejn West Tlf. II 05 61 ROSKILDE Otto^Banna^cxa'i Trølastforretning

<$> DÆKKO

Herlufmegle Herlufmegle ell. Bkelby (Murne?ell. Vetterslev Hyllinge _ Toksvvrd ell. Rønnede Lov eller Vejle Kos»r**de. Lov ell. Vejlø Karrebssk Olumbø Næstved*^!. Fensmark Lundby Fodby Næstved «U. F«nsmerk Bkelby Fodby Rude

Tome ............... Tnslleee •• Tybjerglllte ....... Trvelee ............... Tåstrup ............... IJIstmp ................ Vallensved .......... Venslev Vester Egcde ..... Vester Egesborg Vestcrborg ........ Vesterhave S•SSS»isi Vtnderup ............ Vtndstrup .......... Vrldsløse .......... . Øager Huse ....... OUerup Øverup ...............

Snerttnge ................... mm . Bindebjerg efter Juni 73 esse ••eeeeee Orumløse Bneeere Overdrev ............Tappem. ell. Everdmp Sneaere Mark ................... Tappem. ell. Everdrup Sneseietorp ........................ Everdrup Rneelev ............................... Fuglebjerg Spnrresholm ..................... Everdrup Bpjellerup »•»•••••••••••»•aes«aes Menstrup Bpragelse eiseeeeaeaddbbtaaeesaaaø Herlufmegle ell. Tybj. Stenstrup .......................... Næstved ell. Vejlø Store RøOlnge eeeeeeee»s«sssse Tappemeje Rt ubberup s»«s»»s»ssssssssessssss Bkelby ptørllnge lendeby ............ Everdi-up Hvendetrup es»s••••seesssssess Vejlø Sværdborg ......................... Lundby Bvinø .................................. Kostræd« Karup ................... . .......... Toksværd Tometnark ......................... Menstrup, Rude eller Bandved

EFTERLYSER DE BEDRE KUNDESERVICE?

FLYDENDE BRÆNDSEL FRA STENBÆKSHOLM - - en god varmeforbindelse 720071

CARL LARSEN M@bil

Realregister Storstrøms amtskommun«, Vestsjællands amt, Næstved kommune m, m.

Skolepsykologkontoret. Ol. Holsted 721902 Ledende sundhedsplejerske. Rlngstedgade 73 .............. ............... Vejvæsenet, Rlngstedgade 73..... 720199 Vandlobsvæsenet, Rlngstedgade 73« 722785 Sygehuse. Centralsygehuset 1 Næstved, lUilfBtMfaule ....................................... 781401 Centralsygehuset 1 Nykøbing F.. Fjordvej ............................................. Amtssygehuset 1 Fakse .................. 713500 Amtssygehuset 1 Maribo, Bdr. Boulevard .......................... 680899 Amtssygehuset 1 Nakskov. HoskiærsveJ ....................................... Amtssygehuset 1 Stege .................. 814022 Kftcrbehandllngssygehuset I Bnkøkøblng, Juniorsgade 35 ....... 894047 Fysiurgisk sygehus 1 Vordingborg... 771100 IMeJe- og forsorgshjem. Forsorgshjemmet 1 Næstved, Gallemarksvej 83 ................................. 780468 Forsorgs- og behandlingshjemmet 1 Sakskøbing, Nørrevang ................ 894015 »OrønsundhJemmeU (plejehjem), Hans EgedcveJ 5, Stubbekøbing .... 841556 »Søndersøhjemmet« (plejehjem), Bdr. Boulevard, Martbo ................... 880991 »Klldebakkent (plejehjem), Fakse 713880 Amtsplejehjemmet 1 Stege, Langgade 57-69 Andre offentlige Institutioner. Amfsllgnlngslnspektorøtet t Amtslig- nlngsinspektør. cand. Jur. P. Urne, Skowængct 1, Næstved ............... 721892

NiorMtroinw nnatkikommniM 1

Stedbetegnelse Benytte*, når mon ved, Hvor en abonnent bor, men ikke er klar over, under hvilken central man akal »ege.

montrsms amtarAd. I^snggade lt-13, 4B00 Nykøbing F. Tlf 85 52 66 Amtaborgmeateren Formanden for aoclal- og sundhedaudvalget. - - aygehuatidvalget. - teknisk udvalg. - undervisnings- og kultur­ udvalget. Centralforvaltningen (kontortid 8-16, undt. lørdag). Amtsdirektøren Sekretariatet. Regnskabsafdelingen Andre kontorer I Nykøbing F. Amtsarkitektkontoret. Jjmhaneg. 50 853266 Amtslægen, Jernbanegade 60.......... R51762 Amterevlwlonen Jernbanegade 43 ... 158266 Amtøskolckonsulenten, Liinggade 14 855266 Hkolepsykologkontoret, Hojbrog. 21 853266 Amtjikonsulenterne for fritidsunder­ visningen, Banegårdspi. 2 A .......... 858166 Ledende sundhedsplejerske, Jernbanegade 50 ............................... S58166 Vel- og vandløbøvnssenet, clåbensevej 1 ...................................... 860588 IMntiln

\ n»i de ••••••••••«••••••••« mimm Tappemejo AiH OI kimse Abbednes »»•llltMltiMlMlH« Abbednnthoved .............. Vejle Aferup i— ihimm Hyllinge Ariese .................. Bandved .Ukov ••••sssseeseseessseesessees KvCI^Inip øll.TAppSrtlØjø Attenip eeeeese*ntwtimm»et« OlURIM Avcril Tybjørf iasnaa Landsby —eniieiW Vejle ell. bov I lavrise .............................. Olumse ell. 8kelby Urndslev ........................... Fuglebjerg llindebjerg lilndrbjerg riter juni 73 .................... Orumløsn JlttØtrop Mte»»e«MMiM»*M4»*IM Rude Mlfltnip »•••«••» iesesseeeseeeeeee N»s*v. ell. rodby MMPpdif esissfsdtdisese*• tiOØ Ikmderup ...........................Neutelse {*•«• ................................. Veilø ell. Kønnede >♦»##» t»e—»»»Meeeeeesee« Tokeværd Urantlrlov ieeeeesf••••*eee*eee*«ee Nestelse lirorup .......... .................... Menstrup liroderup ..................... .. Tappem. ell. Everdrup Hrøderup Højskole ....... Kverdrup Jiækkenkov ......................... Everdrup ell. Tappem. »••»•*»•«» eseseseesesee Tappemøje Itøgesø ............................... Lov, Kænteløø ell. . Everdrup }>ybsø ................................ Kost rede J'yrlØV •»••»»•e»»eieee#ee»••••••ee Båree • » »tMHHIIII Iditm11ItiitMt Tokaværd ell. Everdrup l.ngelstofte ................... Olumse bngelstrup Everdrup bnø ................................... . Karrebøk ............................... I«v Næstved ell. Vejle

Holatelna Minde •••e»»e«»»»» P*lJj1,|pbJfTf Hyllested ......................... Sandved Hmkkerup ........................... Tybjerg Hdjbro H um •»•*ee**««»*»**s»s# Kostrad« Jereekov ........................... Vejle ell. Lov Jenøtrup Huse ................... Hyllinge Kagetrup ..i.................... Skelby Kalby ••.•»«»..»»»»»»t»i»,,••»••»«•» Tokivard all. Olstrop lNf®atao(É KålltfiniØ »••••.•••••••••e»«e»«ee»» Fenamark Kanebækatsrp ................ Karrebæk ell. Menetrup »esseefggftdsses—eøsee NaøtvH Kvtalemsrk ........................ Sandved Kyllrhø'k Huae ................Kost rædi* Ey»e ..................................... rodby. Bkelby ell. Hyllinge R*y»d ................................... Koetræde elT Lundby Idsby Næstved, Fodby ell. Bkelby Mile ItøttInge s»»e#»*»»»ssesees Tappemeje Lille Tvede ....................... Næsteleø I-»»nd .................................... fodby T.undbytom ....................... Lundby Marbjerg Huse ................ . Vejlø ell. l.ov Mftrvede sogn ................... Mena'rup Mogenstrup ...................... Lov Myrup ................................. M>v ell. V«; llø NAby landsby .................... Næstved øller Bkelby Nebletorp ........................... Lundby Nyrup .................................. Hiide Nr. Tvede se«s«ses»»»»sdeeee»*ees Tokaværd Niesby ................................. Glumsø ell. Rroby Næsbyholm Olumse Nr. Rmldstrup ................. . Tapperneje Olstrup ................................ Oletrup, Fensmark ell. Tokaværd ..................................... Tybjerg ell. Hørlufm Hederet rup ......................... Lov l^attadailSlp ......... Vejlø Ring. Hammer ................. Koetræde, Vejle ell. Lov RjbJiy HArse fra •M*M»ten*»»»»e#*«m*e*H«e Næstved ell. Bkelby |%|ldaillOV IliltllMtltRlélMtHll Fuglebjerg i»»»»»s»»»esseeess«»se» Næsteleø eller Næetved BAllSniP •••#»••••••»•• øesse« s«.«ss Kost riede ell. Klarskov ®^lld *•••• •i»*s»•*•••••»ssse»*sss» »•# Fodby Salte Hovedgård ..............fodby Salte flkovfogedholtg........ Næstved ydBdbjT ss»sssiiss»sss»é»ssss»»ssese OtUllIfNI RBfMNM"tl|l i»««»sis»sssssiissesseése NaitVld S|1, V*' jlp 5 c: .,r.„d —.... } T*S 35 S *"• Rkufterup ............................ Rude Skreverup ........................... N»stred ell. Karrebæk 8 KllntSby ssm »»»messeeddeødeeseti blandt flip fCufldfatad •»••»»»••e«.»••#»••##••• Hf.nnede Krunwncrup ....................... Fuglebjerg KmVtpllftft »«»ees»ssises«t»»ese Everdrup Ravnebjerg .««...«•«•• .,,«.»,«• Tokivart Reuttetrup .... m ................. Toksvserd „Haunstrup" ...................... Herlufnuutl* Kegerup t•»*•».•**«t.te4»#es Olumee eller Bkelby

814022

• ledsee ........................... Neitrisø Hemstofte ......................... Fuglebjerg rilntemose ......... .............. Everdrup glgebjerflund Huse .... Fuglebjerg røniev (jsvns Baroni .............. .» VrJItt Mt*M»«e»»»MM»H»»e«*»i» Horlufmagle Utrdrup ...................... mm Nmstvrd CrftlflllMP •»•••»»••»•••••••»#•••••. IllDdlbJørK pfter juni 71 Oruinlitiø GUdØfUp essssseeesssesssesssseee (; underslevholm ................Skelby Cødstrup ........ ...................Toksvierd Haarslev M>s»dtM

HylnSge e». rugiebjerg

De far en god forbindelse når De drejer....720527 Aben daglig 9,30-12,30 og M-18 Fredag tillige 17,30-19,30 Lørdag lukket Axeltorv - Nættved

SPAREKASSEN

Næstved ell. rodby

Sandved ell. Ting. Jell. Haldagtrlllls •»«•«••»•• #••#••• Fugiebj. ell. Kongak. Haldagmnagle sssssssssssiie rugleb], ell Kongsk! I Hit Hip •••>..M»te*e>eeiieeM»e nindebjerg ell. Håree efter juni 73 .................... Orumløse ell ItArse Revnskov ........................ Hyllinge iferlufiiiie ............................Hørlufraagle Hlelmselllle .......................Tybjerg RjulelMM ............... H»rlufm. ell. Fenømark Ho løse Landsby .. ......... Bkelby ell. Næetvrd Holmegeerdt Olaaværk., Fensmark Dolme-Olstrup ssseeeee« eeseess Oletrup Jlnime-Slppemp eeeeeseseeese renemark Rolsted .............................. Næstved

Købønhavn - f!Je»lland

Spjellerup alderdomshjem, Bestyrerinde Erna Jensen. Hyllinge alderdomshjem, Bestyrerinde Helga Lund. Brandvæsen. Brandstationen, Teatergade Børnehaver DlgtergArdens børnehave Leder Gerda Hansen Centralbiblioteket, BalticagArden, Axeltorv Overbibliotekar A. Paarup Nielsen Dagplejen, Parkvej 2, 8., træffes 4 8. Leder Mette Møller (prlv. 727343). Elektricitetsværk, Kompagnistræde 72 30 64 Driftsbestyrer A. Rock Petersen. Familievejledning Fritidshjem. Fritidshjemmet, Skyttemarks- vej 13 Leder Bente Mathiesen. Gasværk. SlagklldeveJ I Driftsleder Akøel Hanøen. J 7219 00 74 30 97 74 40 85 72 08 05 72 78 28 72 34 55 72 08 25 7219 00

Efter kontortid kaldes telefonerne pA føl­ gende numre: Kommunaldirektøren Civilforsvaret Børneværnskontoret RAdhuabetJenten Tandklinikken Socialinspektøren ByrAdssnlen Forvaltningssekretariatet Hovedkassereren 72 11 34 72 13 08 72 15 03 72 18 40 72 18 59 72 18 80 72 18 80 72 18 09 72 75 89 2. Arbejdsgiverkontrol, FarlmagsveJ 12. tlf. 728200. Ekspeditionssekretær Hans Egon Poulsen. 8. Tidligere amtagArd, Amtmnndsgade, tlf. 727900. Skatteligning (A- og B-skatter) samt folkeregister. Skatteinspektør Vagn B. 8ørensen (efter kontortid: 721860). 4. Tidligere administrationsbygning I Her­ lufsholm, Slagelsevej 8, tlf. 722900. Teknisk forvaltning. 8tads- og havnein­ geniør Vagn Andersen. Bygningsvæsen/brandvæsen. Brand- og bygningsinspektør Jens Chr. Jørgensen (efter kontortid: 721879). Ejendomssekretariatet. Kontorchef Bru­ no ØstergArd. 5. Brognde 2, tlf. 720153 Kulturelt udvalgs sekretariat. Sekreta­ riatsleder Alfred Christiansen. Skoleforvaltning. Skoledirektør Axel Sur­ land. K itm U m I Kommune* Institutioner Alderdomshjem og plejehjem. FarlmagsveJ 54 Bestyrerinde Dagny Jacobsen. 72 06 92 Herlufsholmhjemmet Bestyrerinde Grethe Jørgensen. 72 08 88

TAXA

Amtstuen (Stempelpaplrudsalg): Akseltorv, BalticagArden. Kontor­ tid 8 12 og 13-15, lordag lukket 723262 Arbejdsformidlingen; E. Holm-Jør- gen«en, arbejdsformldllngsohef ... 722062 Arbejdstilsynet* Næstved Kreds: 8e Næstved Central ......................... 720840 Erhvervsrådet for storstrnmsnmt Nord. Østergade 7........................ 720130 Kredslæges Amtslæge Lesrhly Ja­ cobsen ............................................. 724801 Landvtrsensknmnilsslnnsformand: Dommer Halkov,Næstved ............ 720662 Nnturfrednlngsnævnet: Formand, dommer Woreåe, Vordingborg..,. 770058 amt Amtmand over Vestsjællands amf: Baron V. Wedell-Wedellaborg, 4180 Boro, tlf. (03) 631700. Amtskontoret, Slagelsevej 7, 4180 Soro. - Kontortid 9 15, lørdag lukket, tlf. (03) 631700. Kontorchef, cand. Jur. C. Matthla- sen. VestsJHlands nintskoniniune, Slagelsevej 7, 4180 Sorø. Kontortid 8 16, lordag lukket, tlf. (03) 632533. Arbejdstilsynets Næstved Kreds: Se Næs­ tved Central, tlf. (03 ) 720840. Borgmester Svend Hansen (S), Rollg- hedsvej 101, tlf. 721204. Postmester N. K. Hvldberg (K), FarlmagsveJ 41, tlf. 721606 Snedker J. O. Hans (S), Falke­ vej 7, tlf. 723760 Fru Ester Jensen (S), Kløvervej 26, tlf. 723144. Købmand Vagn Hansen (V), Fuglevænget 9, tlf. 724748. Omsorgskonsulent Rigmor Jørgensen (8), Mnnøvej 82, tlf. 723182. Politiassi­ stent Villy Jespersen (S), Klldcmarkøvej 129, tlf. 722331. Driftsleder, lærer Frank Mårtens (K), KarrebækveJ 125, tlf. 721720. Maskinarbejder Poul Nielsen (8), 8t. BllehersveJ 12, tlf. 723418. Pro­ gramleder Palle Bo Bojesen (R), Råde- gArd, Rettestrup, tlf. 800442. Land post bud Poul Sørensen (8), Hyllinge, tlf. 744087. Fru Elise Soelberg (V), Hans Hornemannsvej 5, tlf. 723042. Eksp.sekr. Wolmer Petersen (8), NygArdsvej 37.tif. 721890 Fru Ftente Halla« (K), Hybenvej 28, tlf. 725139. Lokomotivfører O. E. Søl- !\

toft (S), Rosenvej 3, tlf. 720956. Tømrer Egon Larsen (8), Oavnøvej 75, Appenæ«. tlf. 800235. GArdeJer Johannes Larsen (V), Grønhøj. Hyllinge, tlf. 743109. Fuld­ mægtig Per Andersen (8), Hasselvænget 14, Appenæs, tlf. 727508. Kasserer Jørn Bchftffer (8), Teatergade 4, ttf 721581. Revisor C. E. Dedenroth-8chou (K), Kai- rcbækvej 23, tlf. 721453. Overværkfører Torben Ourø Jensen (R), La OourveJ 1, tlf 724783. Økonomiudvalget (formand borgmester Svend Hnnsen). Socialudvalget (formand snedker J. O. Haas). Kulturelt udvalg (iormand politiassistent Villy Jespersen). Teknisk udvalg (formand fuldmægtig Per Andersen). Ejendomsudvalget (formand maskinarbej­ der Poul Nielsen). Havneudvalget (formand borgmester Svend Hansen). Udvalget for kommunale virksomheder (formand borgmester Svend Hansen). arimiiiiatrntion Eksped'tlonstld 9 13, torsdag tillige 15 17,30, lørdag lukket. 1. KAdhuset. Teatergade, tlf. 721900. Borgmesterkontor (1, sal til højre). Borgmester Svend Hansen. Kommunaldirektørens kontor (2. sal til højre). Kommunaldirektør Arne Thom sen. Forvaltnlngssekretarlnt (2 sal til ven­ stre). Kontorchef Arne Engberg Okonnmlsckretarlat (stuen til højre). Kontorchef Orla Brhou. Socialforvaltning (stuen til venstre. 1. sal 111 venstre og 2. sal til venstre). So­ cialinspektør Svend Hansen. Inrassokontor (stuen til hojre). Ekspedi­ tionssekretær Tage HaugArd. Sekretariatet for komm. virksomheder (stuen til højre). Fuldmægtig Erik Vins- bel. Tandklinikker (kælderen). Overtandlæge Roald Rkadberg. Civilforsvar (8. sal). Civilforsvarsleder Knud Tvedr Hnnsen. RAdhusbetjent (kælderen). Knud Ander­ sen.

72 35 78 72 01 lt 72 01 33 74 20 45

Havnevæsenet (Karrebæksminde) Havne- og brofoged Kaj Helle- bjerg. Ilavnevæøenet (Næstved) Havnemester Kr. Mortensen. 11Jemmesygeplejersker, Sygeplejeklinik og kontor: Rlngstedgade 137, træffes 11,30 14,30. lørd., søn- og hetllgd. henviser automatisk tele­ fonsvarer til vagthavende syge­ plejerske. Sygeplejeklinikken Aben dngl. 15- 18, undt. lørd., søn- og helligdage. Træffeø mellem 7-8:

72 00 56

72 07 91

Ledende hjemmesygeplejerske Inger Nielsen. Fjordbakken 7 Sygeplejersker: Vivi Geertscn, SletteveJ 6 Inger Hansen. Karrebækstorp Lissi Hansen. SletteveJ 4 Jytte Henriksen, GavnøveJ 52 Inge Jensen. Knrrebæk Else Jørgensen, Hedetoften 13 Inge O. Larsen, SandbnkkeveJ 8, 80 01 76 Appenæø. a, Erna Mortensen, Klinteby, <4 ,A 61 Karrebæksminde. Helga Møller, LangeiandsveJ 14 72 31 46 72 52 67 72 22 35 74 21 87 72 01 78 72 41 66 74 23 00 80 01 75

72 09 27

Plejehjemmet, Toldbodgade 19 Bestyrerinde Karen Christiansen. Ny Holsted-HJemmet, Rlngstedgade 196. Bestyrerinde fru Schmedes. Vejlø alderdomshjem Bestyrerinde Asta Andreasen Karrehæk alderdomshjem Bestyrerinde E. Borrø Christensen.

72 82 28

80 00 14

74 21 03

M VVS OOI- vand- eg «inKet«meiter FINN L. HANSEN 72S130 KFTKR KL. 17,30: FJOKHBAKKLN 17. TLF. 72 5975 BROTORV 5 TLF.

FÆRDIGBLANDET BETON

TAXA

CENTRALBIBLIOTEKET I NÆSTVED

TIL ENHVER BYGGEOPGAVE INDUSTRIVEJ RØNNEDE Udenfor Kai Mondrup, tlf. Toksvaard (747) 333 kontortid Erling Hansen, 767320

711444

UDLÅN Læsesal«: Håndbøger - Tidsskrifter - Aviser

TLF. 72 08 25

Berneblbliotek - Musikbibliotek

Thea Stobbe, FixveJ 2 Maja Thomsen, Ringstedg. 137 72 1126 Tove Ylttnen, Bistrup pr. Næstv. 74 52 33 Hiismodernfløsnlng og hjemme­ hjælp 72 1900 Idrætsparken, Rolighedsvej 72 1755 Opsynsformand Helge Christian­ sen. Kommunegartnerens plads, 72 6998 VordlngborgveJ 79 Kommunegartner Hermann Peter­ sen. 72 3786 I. Daugaard Larsen, Rosbjerggård, Herlufmagle. Omsorgskoiisiilenter Træffes 6 9, undt. lørdag søndag. 72 74 10 Kirsten Hansen, Rettestrup 80 01 38 Rigmor Jørgensen, ManøveJ 82 72 31 82 Norlie Mikkelsen, Trekanten 10 72 5513 Ruth Olsen. Rolighedsvej 103 72 58 08 Grete Thranow, Birkholmvej 12 72 54 27 Pensionistboliger VordlngborgveJ 21-31 m.fl. 721218 Tilsynsførende Borge Larsen Otiumvej 4 6 72 37234 Vicevært Mrrtln E. Svennlngsen Anemonevej 54 56 72 42 89 Vicevært Karl Ipsen Petersen LydIn Andersen, Bag Bakkerne 21 Levnedsmiddelkontrollen, FarlmagsveJ 16. Stadsdyrlæge P. R. Votgt. Omsorgsleder 72 41 56 75 10 45

Skolevæsen

Skoleforvaltningen Skoledirektør A. Surland Skolepsykologisk kontor

72 01 53

72 01 53

Julie Neerdorf, BøgcveJ 81, Fens­ mark Svømmehallen, Nygårdsvej Bademester H. Aa. Malbell. Ungdomsklubber. Ungdomsklubben »Bakken« Ungdomsklubleder Erik 8ztuk. Ungdomsklubben »Ægget« Fritidshjemsleder Knud Jessen. Karrebæk Ungdomsklub Leder Jørgen PhiUipaen. Vandværk, Kompagnistræde Driftsbestyrer A. Rock Pctereen. Vejvæsenets plads, Svtngelon Vejassistent Hsns Schmidt. Vuggestuer. Digtergårdens vuggestue

Lindebjergskolen

72 1844

Ledende skolepsykolog Børge Jensen Pædagogisk leder af hjælpe­ klasserne, Jørgen Bochmann Kildemarksskolen, træffes mandag 11-13 Telekonsulent Kurt Bosdahl, Nygårdsvej 62. træffes mandag 12-13. Andre medarbejdere træffes efter aftale med kontoret. Skolelægen Dyssegårdsskolen Skoleinspektør Jørgen Soelberg Hyllinge skole Førstelærer B. Skov Nielsen Jernbanegades skole Skoleinspektør Folmer Hneftrup Kalbyrlsskolen Skoieinsp. Anders B. Sørensen. Kildemarksskolen Skoleinspektør V. Grønnow Kirkepladsens skole Skoleinspektør 8v. Aa. Svendsen LI. Næstved skole Skoieinsp. E. Maribo Mogensen Skolesundhedsplejersken Kartebæk skole Førstelærer A. Altn lund

74 60 58 72 79 21

Skoieinsp. S. Østergaavd Andersen Margretheskolen

74 5069

72 60 69

Førstelærer E. Burkø Marvede skole Førstelærer A. Krog Ny Holsied skole

74 3033

72 14 97

72 08 95

72 3177

Viceskoleinspektør Poul Jensen. Næstved Gymnasium

72 55 86

72 0676

74 21 21

Rektor E. OJede Rislev skole

72 18 24 7218 24

72 8405

72 30 64

Førstelærer P. E. Garn Rønnebæk skole Førstelærer Knud Nielsen Set. Jørgens skole Skoleinspektør Hans-Jørgen Færk Svenstrup skole Førstelærer V. Carlsen Vallensved skole Førstelærer Gunner Olesen Andre skoler Den kommunale aftenskole

72 4192

Skeler«

72 30 56

72 73 99

72 1214

74 41 81

80 0173

72 78 38

Leder Bodil Nielsen. Skovbrynets vuggestue Leder Ingelise Kock. Andre offentlige telefoner;

72 27 22

72 00 43

74 5181

74 22 92

72 18 25

72 67 65

Dommerkontoret åbent daglig 9-16 Lør­ dag »10 for indlevering af dokumenter. Tlf. 720662. Dommer: A. Halkov. Bolig. Købmager- gade 13. Tlf. 723604. Dommerafdelingskontoret i Fuglebjerg. Åbent hver fredag 14-16 (Kommunekon­ toret). Tlf. Fuglebjerg 753500. Bitingstedet 1 Fuglebjerg (kommunekonto­ ret). Retsdag 2 og 4. onsdag 1 hver må­ ned. Tlf. Fuglebjerg 753500.

Forstander Søren Conradsen Næstved komm. ungdomsskole 72 02 70 Ungdomsskolelnsp. V. Lykkeberg Næstved kommunale Musikskole 69 83 04 Musikskoleleder Poul Chr. Nielsen Sundhedsplejerskør. Sigrid Hansen, GavnøveJ 3 72 32 17 Annells« Jørgensen, Orønlands- vej 9 7*18*3

72 05 54

72 03 56

72 26 82

AUT. VAND - GAS og SANITET

723136 725001

OLE HENRIKSEN KLEINSMEDEMESTER GAVMOVES 52 nr. 724! 66

CENTRALVARME OLIEFYR FJERNVARME

Svend Aage's LILLEBIL Gall«marksv«| 7 - HoWeplede: Vordlngborgve) 1 og Set lergene Perk overf. HB

1

MUK« Politigården, Ramsherred 3, tlf. 721448 (omst. til samtlige kontorer). Ordenspolitiet (døgnvagt). Politikontoret, Ramsherred 3, kl. 9-16, torsdag 9 18, lørdag lukket. Registrering af motorkøretøjer, Nygade 7, kl. 9-15, torsdag 9 18, lørdag lukket. Førerbeviskontoret, Nygade 7, kl. 9 15, torsdag 9-18, lørdag lukket. Sundheds- og lægdsvæsen, Nygade 7* kl. 8,30-17, lørdag 9-12. Kriminalpolitiet, Nygade 9. Boligtelefoner : Polltlm. V. Møller Hansen, tlf. 723940. Politiassessor A. Ring, tlf. 723838. Politi­ assessor T. Bostrøm, tlf. 722607. bandpolltfat: Politiassistent K. Greenfort, tlf. 646010 « Fuglebjerg: Politiassistent N. Gustafsen tlf. Fuglebjerg 753154. Po,,llaaslstent H. Laler, tlf. 746174. Kirkerne: Sef. Peders kirke: Sognepræst Nlelsjohan JProdertlcHen KøbmagrerR. 2, tlf 720808 frærres kl. 12-13 undt. mandag* torsdag iH^L 5^18 30 „ STn?«M^thornc* 8kyttemarksveJ 105, tlf. 721642 Træffes kl. 12-13 undt. onsdag: torsdag till. kl. 17.30-18.30. Kordegn Boyl sen Iversen, StrynøveJ 1, tlf. 721574. Tr*ff^ld PA kordegnekontoret, Øster­ gade 32. tlf. 723190, kl. 10 13. undtagen lfl*3°-17.30 Organist bg kantor: Fru Thyra Hyldgaard, Jernba- negade 3. 2. sal, tl7 721909. undt torsdag. v* B Pedersen. Trekanten 7, ,H,H2I!73'*Un?JftRen t,rsdftff Kirkeværge a. kitekt J. Vestergaard Jensen Hr« Peders Kirkeplads 12, 1. sal, tlf. 722448 Kirkekasserer Mogens Stahlschmidt. Østergade 32. tlf. 721773. Menigheds,a- Gunnar H* nteen, Fabriksvej 4, tlf. 722093 ‘kirke: Sognepræst S. A. ,9’ tlf- Tmffss kl. 12-18 undt. onsdag. Reside-

rende kapellan Th. Nielsen. Aagad. c tlf. 722477 undt. mandag. ftSste, J traffes tillige torsdag kl. 17,80-18 f I Kordegn A L. Peter«n, prlvrt: F “ parken 5. tlf. 724945. Kordegnens t, , f fetid på Kordegnekontoret, Østergad.- * ’ ti/. 723103: Hver.1 kl. 10 13, undt (o,; Kiedng tillige kl. 16,30-17.30. Organ;.'. Ole BJerrum (træffes Ikke mandm sanclbakken 47, tlf. 800259. KirketJern’: E. Mortensen (træffes ikke onsdag) N Østergade 7, tlf. 724213. Kirkeværge* V rermester P. N. Ladefoged, Brandtsaad 21, tlf. 720551. Kirkekas^erer Mogo, Stahlschmidt, Østergude 32, tlf. 72177* Menighedsrådets formand: Famillevejl. d«r *nnH,8e Thoms*,n, Granparken 6 tir. 7å2ol6. Herlufaholm kirke: Sognepræst V. Kr i rup-Hansen, Herlufsholmallé. tlf. 720378 KfiJ'i1«’13 (undt. onsdag), torsdag till. kl. 18-19 samt efter aftale. Resld. H'nde kapellan H. Aaberg-Jørgens«1! Mejerivej 2, tlf. 721594. Træffes kl 12-ii (undt. mandag), onsdag till. kl. lg-19 samt efter aftale. Kordegn Hejlskov Pe­ dersen, Herlufsholmsvej 5, tlf. 721770 Ttæffes kl. 12-13 på hverdage og kl. 18-19 (undt. torsdag). Gravér, gartner Asmua- sen Herlufsholm, tlf. 720597. Organbit Andr. Larsen, Herlufaholm, tlf. 721250 Kirkekone fru Margr. Jensen, Bakke­ kammen 4, tlf. 723451. Menighedsrådets STOH* S'K*1*- Petersen, Vrldsløs,

• i

De kører trygt med

tlf. ,22439. Kirken, tlf. 728974. Næstved kirkegårdsbestyrelse:

Formand: Tømrermester Rud Hansen StlgmæsveJ 8. tlf. 722147. Kirkegårdsvær Ro: Kommunalarbejder Holger Petersen. Ostcnfeldtsvej 6, til 722415* Næstved kirkegårde: Tlf. 721773. nIl,]i‘^RA[^,'n^6,kon,or, ®*tåffkde 82 P? fog, V? "amt ^orBd,,Re kl. 15 17,30. lørdag lukket. ^få7fa‘nrktBr M ®tahlschmldt, tlf <21773 eller 721873, bolig: Bag Bakker ne 43. 4.lrtif**T2»Sr H'nry HaniM,n’ eiRovfj Østre Kirkegård: tlf. 721773 - 727251

*

Vragt hele døgnet

> ■■ — ■ .......

Noteringer:

72 72 72 72 40 01

NÆSTVED LIGKISTEMAGASIN BEDEMAND - I. f, JENSEN - SNEDKERMESTER OSTERQADE II . NÆSTVED . TELE. <03)72 31 12 - 72 01 70

ii

De vigt centraler* kaldenumre - altså det nummer, der skal drejes for at kalde selve centralen. Parantes- nummeret er områdenummer, og det skal kun drejes, hvis man skal kalde en central udenfor ens eget områdenummer - Drej altså aldrig eget område­ nummer. (Da KTAS stadig automatiserer, kan der bliv« ændringer 1 listen i året* lab). Ager sø ( 03) 608 Dragør ( 01) abn.nr. Grenå ( 06) abn.nr. Allerød < 03) abn.nr. Dronningmølle ( 03) abn.nr. Greve ( 01) abn.nr. Allindelllie ( 03) abn.nr. Ebeltoft ( 06) abn.nr. Grumløse Alling) ( 03) abn.nr. Eggeslevmagle ( 03) 607 eft. maj 72 ( 03) abn.nr. Amager ( 01) AM(25) eft. nov. 72 Græsted ( 03) abn.nr. Anholt ( 06) abn.nr. su Boeslunde, Dalmose, Gråsten (046) abn.nr, Arnøje ( 03) 701 Elakkebjærg og Tjæreby Guldborg ( 03) 800 eft. Januar 72 ( OS) abn.nr. Ejby ( 03) abn.nr. eft. nov. 72 ( 03) abn.nr. Askø ( 03) 010 Enghave ( 03) 706 Haderslev (046) abn.nr. eft. nmj 72 ( 03) abn.nr. eft. maj 72 Haslev ( 03) abn.nr. Asnæn ( 03) abn.nr. se Allerslev Havrebjerg ( 03) abn.nr. Assenn ( 00) abn.nr. Errlndlev ( 08) abn.nr. Hedehusene ( 03) abn.nr. Asta ( 01) AB(27) Esbjerg ( 06) abn.nr. Hellested ( 03) 700 Augustenborg (044) abn.nr. Euklldstrup (F.) ( 03) abn.nr. eft. febr. 72 se Arnøje Avedøre ( 01) abn.nr. Eskildstrup (SJ.) ( 03) 680 Helrup ( 01) HE(43) Bagsværd ( 01) abn.nr. eft. februar 72 ( 03) abn.nr. Helsinge ( 03) abn.nr. Bandholm ( 03) abn.nr. Espergærde ( 03) abn.nr. Helsingør ( 03) abn.nr. Bella < 01) BE(23> Esrum < 03) abn.nr. Hemmestrup ( 03) 710 Bellevue ( 01) abn.nr. Eva ( 01) EV(38) eft. dec. 72 se Orup Bindebjerg ( 03) 780 Everdrup ( 03) abn.nr Herfølge ( 03) abn.nr. efter Juni 72 Fakse ( 03) abn.nr. Herlev ( 01) abn.nr. ne Grumløne Fakse Ladepi. ( 03) abn.nr. Herlufmagle ( 03) abn.nr. Birkerød < 01) abn.nr. Farum < 01) abn.nr. Herning ( 07) abn.nr. BJerrede ( 03) 684 Fasan ( 01) FA(32) Herstedvester ( 01) abn.nr. eft. Jan. 72 ne Tureby Femø ( 03) 015 Hillerød ( 03) abn.nr. Bjerringbro ( 06) abn.nr. eft. sept. 72 ( 03) abn.nr. Hjortekær ( 01) abn.nr. Bjæverskov ( 08) abn.nr. Fensmark ( 03) abn.nr. Hjørring ( 08) abn.nr. Boeslunde ( 03) 600 Filskov ( 06) abn.nr. Hobro ( 08) abn.nr. eft. okt. 72 ( 03) abn.nr. FJenneslev ( 03) abn.nr. Holbæk ( 08) abn.nr. Bogense ( 00) abn.nr. Flakkebjerg ( 03) abn.nr. Holeby ( 03) abn.nr. Bogø < 08) 840 Fodby ( 03) abn.nr. Holstebro ( 07) abn.nr. eft. sept. 72 ( 03) abn.nr. Fredensborg ( 03) abn.nr. Holte ( 01) abn.nr. Borup ( 03) abn.nr. Fredericia ( 06) abn.nr. Hollug ( 03) 700 Bramming* ( 08) abn.nr. Frederikshavn ( 08) abn.nr. eft. sept. 71 ( 03 > abn.nr. Brandelev Frederikssund ( 08) abn.nr. Hornbæk ( 08) abn.nr. eft. okt. 107? ( 03) abn.nr. Frederiksværk ( 08) abn.nr. Horsens ( 05) abn.nr. Bredebro (047) abn.nr. Frølunde ( 03) abn.nr. Humlebæk ( 08) abn.nr. Broby ( 03) abn.nr Fuglebjerg ( 03) abn nr Hundested ( 03) abn.nr. Brøndbyvester ( 01) abn.nr. Fugtede ( 03) abn.nr. Hundige ( 01) abn.nr. Brøndbyønter ( 01) abn.nr. Faaborg ( 00) abn.nr. Hvalpsund ( 08) abn.nr. Byen ( 01) BY (28) Faarevejle ( 03) abn.nr. Hvidovre ( 01) abn.nr. Bårne ( 03) abn.nr. Ganløse ( 08) abn.nr. Hyllinge ( 03) abn.nr. Dalby < 03) 326 Gedser ( 08) abn.nr. Højby ( 03) abn.nr. efter nov. 72 Gentofte ( 01) GE(33) Høng ( 08) abn.nr. se Kyndby Gilleleje ( 08) abn.nr. Hørsholm ( 01) abn.nr. Dalmose ( 08) 688 GJerlev ( 06) abn.nr. Hørve ( 03) abn.nr. eft. april 72 ( 08) abn nr. Glostrup ( 01) abn.nr. Høsten Torp ( 08) 600 Damnholte (0381) abn.nr. Glumsø ( 03) abn.nr. eft. der. 72 se Terslev Dianalund < 03) abn.nr. Gothåb ( 01) 00(36) HArlev ( 03) abn.nr. NÆSTVED DISKONTOBANK

øamm ELtliiiOE i»N?li|3/9.r7rna~^^ « éEEØn

ffiGEIMii s£i’

^ V

/

M AI, %- I I A Mt I T JOLLEN JKNHFNSVFJ ft - TFI.FFON 7138 83

lA,lr,rBo^Vj?.,r* W' 18 * °® h*ll'9d»9" fr» W. IS WIDE 8CREEN - CINEMASCOPE - PANORAMALÆRRED

721500 721SOO 72 55 44 72 56 55 72 56 40 72 56 66

VASKEMASKINER - EMHÆTTER - TØRREHJELME - STOVSUC.ERE - TØRRESKABE - KRØLLEJERN - BADE­ KABINER - CITRUS PRESSER . TUMBLERE - KARTOF FEL9KRÆI.LERE - BABYKOSTVARMERE - MIXERE - VARMEBÆNKE . HÅRTØRRERE . KAFFEMASKINER TLF. 72 82 38 - 72 83 38

n

electric

HOVEDKONTOR AXELTORV 4 SØNDRE AFD. 8CT IORGENS PARK 66 NORDRE • RING9TEDGADE 157 ØSTRE • HVEDEVÆNQET 86 VESTRE • SLAGELSEVEJ 67

TELEX 46 241 KARREBÆKVEJ 74 - NÆSTVED

( 03) abn.nr. Skanderborg ( 06) abn.nr.

( 05) abn.nr. Nexø

Juelsminde Jungshoved eft. okt. 72 Jyderup Jægerspris Kalundborg Kalvehave eft. Juni 72 Karrebæk Kastrup Kerteminde Kildemark Karise

Vejle Vejle Vemmetofte

( 06) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 01) VE<83)

Viborg Viby Vippered Virum Vordingborg Ægir Ærøskøbing

( 01) ØB<92> ( 08) abn.nr. <046) abn.nr. < 03) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 06) abn.nr.

( 06) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 01) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 01) ÆG (93) ( 09) abn.nr.

Øbro Ørslev Aabenraa Aakirkeby Ålborg Westrup Aarhus

( 03) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 07) abn.nr. ( 07) abn.nr. ( 01) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 08) abn.m. ( 03) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 0381 »abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 03) abn.nr.

( 08) abn.nr. Skelby ( 03) abn.nr. Skensved ( 09) abn.nr. Skibby ( 08) abn.nr. Skive ( 07) abn.nr. Skjern ( 03) abn.nr. Skodsborg ( 03) abn.nr. Skælskør ( 03) abn.nr Slagelse ( 01) abn.nr. Slangerup Skrosbjærg

799 Nibe

( 03)

( 03) abn.nr. Nlvå ( 03) abn.nr. Nyborg

Venter Vesterborg ae Koet reede, Lov og Vejle Vettorslev

( 03)

331 Nykøbing F.

eft. marts 72 ( 03) abn.nr. Nykøbing M.

( 03) abn.nr. Nykøbing SJ. ( 03) abn.nr. Nyland se Vejlø

( 08) abn.nr.

683 Nyrup

< 03)

( 03) abn.nr. Nysted ( 03) abn.nr. Nærum ( 01) abn.nr. Næstelsø

NieHjeneMler Lægevagten ...................... 00 41 Mellrmbys ......................... 00 12 Noteringen (optaget-note­ ring, der Ikke vedr. bil­ letbestilling) ...... 0010 Nummerkontoret ............. 00 84 Rigstelefonen: Danmark ......................... 00 13 Skandinavien ............... 0014 Rigstelefonens oplysning: Kobenhavn ug Sjælland 00 34 Øvrige Dnnmnrk ......... 00 38 Udlande ......................... 00 30

749 Smidstrup Snertinge 268 Solrød

( 03)

( 09) abn.nr. eft. okt. 72 se Brandelev

Alarmering: 0-0 0, meld Brand, forlang Politi, forlang Ambu lanre. Bllletknen (optaget-note* ring, der vedrører billet* bestilling til teater, bio* graf. tog og skib m. v.) 00 66 Kil radio ............................. 00 20 Fejlkontoret ...................... 00 47 Forstanderinden for fuld­ automat. centraler kal­ des over oplysningen... 0010 Andre centraler: egen central. Klokken ............................. 00 06

Telefonavisen ................... 00 61 Telefonhuset ..................... 00 IB Telefonneglen (Kbhvn.).... 00 81 Telefonvagtbestilling: Fuldautom. centraler.... 00 40 Andre centraler: egen central Telegrafen ......................... 00 22 Vejledning 1 brugen af te­ lefonen (oplysningen).... 00 80 Vejrmelding, lokal............. 00 68 Vejrmelding, lands* ......... 00 64 Vaknlng ............................ 00 49

( 03)

697 NøddehøJ

( 08)

Sorø

eft. Juni 72 se Hillerød

eft. Juli 72 se BrAby og Ksklldstrup

Nørre Alslev ( 08) abn.nr Stege

Kirke-Eskllstrup ( 03) abn.nr. Nørre Sundby ( 08) abn.nr. Stenlille

420 Stensby

( 08)

Klrke-Hyllinge ( 03) abn.nr. Odden

407 eft. Juni 72

( 03) abn.nr. Store Heddinge ( 03) abn.nr. ( 06) abn.nr. Store MaKleby ( 01) abn.nr. ( 09) abn.nr. Storkebæk ( 05) nbn.nr. eft. Juli 72 øe Karise ( 03) 689

Kirke-Sonnerup ( 08)

eft. dec. 72 se Torkildstnip

Odder Odense

Kirke-Btllllnge ( 03) abn.nr. Oksbøl

748 Strib

( 03)

( 09) abn.nr. ( 07) abn.nr < 03) abn.nr.

( 03) abn.nr. Olstrup

Klarskov Klipplnge Knabstrup eft. Juni 72 Kolding Kongskllde eft. Juni 72 Kongsted eft. Juni 72 Korsør Kostræde Kundby eft. okt. 72 Kvtstgnard

( 03) abn.nr. eft. dec. 72 ee Næstved

Struer Strøby

473 og Toksværd

( 03)

Hurtigt påkrævede numre I Næstved: Centralsygehuset ................................ 721401 Falck-Zonen . Brandvæser*t ...................................... 720806 Politistationen

( 08) 699 Strøby Egede ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. Stubbekøbing ( 03) abn.nr.

< 03) abn.nr. Omø ( 05) abn.nr. eft. nov. 72

721206 721448

( 01) OR«661 Sundby ( 03) abn.nr. Svaneke ( 08) abn.nr. Svlnnlnge ( 08) abn.nr. Bædder ( 01) PA(62> Søborg ( 03) abn.nr. Sønderborg ( 03) abn.nr. Taga ( 03) abn.nr. Terslev ( 08) abn.nr Thisted ( 08) abn.nr. Tlkøb ( 05) abn.nr. Ttngerup ( 03) 718 Svendborg ( 08) 2P9 Tappernøje ( 08) abn nr. Tlsvllde ( 08) abn.nr. Tjæreby ( 09) abn.nr eft. april 72 ( 08) abn.nr. Toksværd ( 01) abn.nr eft. nov 72 ( 01) RY(88) Tria < 08) abn.nr. TrudshøJ ( 01) abn.nr Tune ( 08) abn.nr. Tureby ( 08) abn.nr. Tybjerg ( 08) abn nr Tølløse ( 08) abn.nr. Udby ( 08) nbn.nr. tigerløse ( 08) abn.nr tilse ( 08) abn.nr Valby ( 08) abn nr Vanløse ( 06) abn nr Varde ( 08) 931 Tønder

( 03)

649 Ordrup

( 01) 8U(77) ( 03) abn.nr. ( 09) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 01) 80(79) (044) abn.nr. ( 01) TA(72) ( 03) abn.nr. ( 08) nbn.nr. ( 07) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 03) 664

( 03) abn.nr Orohoved

660 Orup

( 03)

( 03) abn.nr. pft. dec. 72

Hjpninipværnpt: Hjcmmeværnsdlstnkt Midt Sjælland, Haslev ..................................................Tlf. 60 11 66 lijcmmevæmskompagnl 6304 ............................................................................. > 72 2361 HJemmevæmskompngnl 6307 ............................................................................. * 72 8127 HJammevæmakompagnt 6308 ............................................................................. > 72 4436 HJemmevRrnspoUtikompRgrni 6380 ................................................................. » 7216 48 Ixrttekompagni 633 ................................................................................................ » 72 2351 Flyver-hjemmeværnet ............................................................................................ * 72 3626 Marlnehjemmeværnet ............................................................................................ * 72 4888 Kvindelig Marinekorps ........................................................................................ * 72 0604

690 Osted

Konradsfeld ( 03) eft. Juni 72 se BrAby

Padborg-Kruøaa (046) abn.nr. eft. Jan 72 se Tureby

( 08) abn.nr. Palæ ( 03) abn nr. Pra-atø

( 08)

464 ltaageleje

( 08) abn.nr. Ramløse ( 08) abn.nr. eft. maj 72

København (de fuldautomatiske

Runders Reersø

centraler)

( 01) abn.nr. Ribe ( 08) abn.nr. Ringkøbing

409

( 08)

Køge

( 07) abn.nr. eft. Juni 72 se Hvalsø ( 08) abn.nr. Tlng-Jeillnge ( 08)

Langebæk eft. nov 72 Langaa Lemvig

( 03)

787 Ringsted

689

( 03> abn.nr. Rislev

Noteringer

eft. Juni 72 øe Palmose, Fuglebjerg og Sandved

( 06) abn.nr se Næstved og Skelby

( 07) abn.nr Roskilde ( 08) abn.nr. Rude ( 09) abn.nr Rudkøbing ( 08) abn.nr. Ruds Vedby ( 03) abn nr. Rungsted ( 08) abn.nr. Ryvang ( 01) abn.nr. Rødby ( 08) abn.nr. Rødbyhavn ( 08) abn.nr. Rødovre ( 08) abn.nr Rødvig ( 03) abn nr. Rønne ( 08) abn.nr Rønnede ( 09) abn.nr. Hnndby ( 03) abn.nr. eft. Juli 72 ( 08) abn.nr Handved ( 08) abn.nr. Saxkøbing ( 09) abn.nr. Silkeborg ( 01) MM54) Skagen ( 08) abn.nr. Skallebæk

( 03) abn.nr.

Llseieje Lohals

592

( 08)

( 03) abn.nr.

Lov

747

( 08)

Lundby Lyderslev Lyngby Lynge I^øgstør Lokken Maribo Marielyst Marstal Menstrup Merløee Middelfart Mlr *a Nak. ov Mern

( 03) abn.nr. ( 01) TR(78>

784

( 03)

( 08) abn.nr. eft. maj 72 se Gmm.øsr

( 08) abn.br. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 08) abn.nr. (047) abn.nr ( 08) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 01) VA(82> ( 01) abn.nr. ( 06) abn.nr.

MØNT VASK RENS

DIGTERGÅRDENS BUTIKS-CENTERS

MILITÆRVEJ 16

72.4017

Møntbox tlf.

11

724635 Ambus Hans Ludv., vicev., H. C. AndersensveJ 61. 721892 Amtsligningslnspektoratet og amts- skatterAdet, Skovvænget I. Kon­ tortid 9 15. 721845 — Amtslignlngslnsp. privat. 724801 Amtslæge, dr. med. H. E. Leschly Jacobsen, spec. 1 medicinske syg­ domme, særlig hjerte- og kreds­ løbssygdomme, Oøyemes Oaard, Konsult. 9-10, mandag dog kun 17-18. lørd. kun eft. aft. Privat Lov 761215. 723262 Amtstuen, Baltlcag&rden, Axeltorv (8 12 og 13-15, lørdage lukket). 722785 Amtsvandinspektoratet, Ringsted- gade 73. 720199 Amtsvejinspektoratet, Ringstedgade 73. 722168 Amundsen A's kleinsmedie og ma­ skinfabrik, ElleveJ 1. - Ole, bnnkass., Hedetoften 6. Vejlø 800250. 720175 An Bi Sko, Hing;stedgade 6. Andelsboligforeningen »Knrnbakken«, Næstved: 724376 - Formand: Korpsmester C. Krebs Lyster. Hvedevænget 106 723289 - Forretningsfører, bankprokurist KnJ Hansen, Fyrreparken 12. 724698 - Varmementer Kurt Olsen, Rug­ vænget 12 C. 722738 - Varmemester Niels Jensen, Hvedevænget 104. 723550 Andrlwvawkorlrt og Andolnmiaoriot, Pnwti, Nn»*tvrd afdeling. Hovedkontoret: Præstø 791055. Andoiavankori^t Skælskør tlf. 594432 594483. Indlevering mand. fred. 8 13. Rekord-Vask og Møntvask, Ostergade 11, af­ og pAlæsntng tilladt. 724775 Andersen Ebba, Lindevej 18. 720624 - O. og E. Houtved, ManøveJ 82 720172 - Tage. LlndebJerggArdsvej 20. 727392 - Thea. Set. Jørgens Park 77. 721430 Andersen Erik, advokat (møderet "for landsret), Købmagergade 4. 720150 - - bolig: IngemnnnsveJ 27. 725887 - 8 K„ afd.tngn., Rolighedsvej 97. 727803 - Eugenle, afd sygepl., ManøveJ 78. 724410 - Egon, arb.konsulent, Lindevænget 11, Abbednæs. 723964 - H. Frode, nrbmd., AaderupveJ 51. 728710 - Verner, nrbmd , Fensmarkv. 76. 726327 - Egon, ass., OrenæsveJ 23. 721387 - Frit* Egon, ass., Nordlundsvej 2 723187 - H. C., ass.. OdenseveJ 152. 723525 - Kaj W„ ass., KalbyrlsveJ 39. 720062 - Knud. ass., Primulavej 65. 721637 - Ejler, assurnnd.. Fjordvænget. Telefonnør/lene unnnnrer \Hrktr hele Året! 724096 M , Præst øvej 121. 726280 - Marius, Skellet 11. 726479 - Tage. Præstøvej 82.

72 1414 Andersen Offer A/S, aut. Ford-forhdl., Kingstedg. 17. Omet. værksted, lager, salgsafd. Salgsafdeling: Ringstedgade 150-154. Boligtelefoner: 72 1320 Dir. B. Offer Andersen. 72 1413 Fru E. Offer Andersen. 721464 Værkf. Victor Nielsen. 721014 Salgschef Børge Andersen. 72 4105 Repr. E. Edvardsen. 72 4114 Repr. P. E. Jørgensen. 721039 Andersen Juul, autoforh., Solvej 1. 723868 - Edv., autolakerer. FlxveJ 5. 726014 - Poul E.. automek., Krogagervej 2 721787 - C., autoophug, Ringstedgade 156 725551 Andersen og Staftis, auto- værkst. Spe. VW Kogev. 14 722309 - Viggo A/8, bogbinderi. MnnoveJ 1. 727661 - Peder, befragter. Fensmarkv. 66. 728652 - John Weber, blikkenslagersvend. Hvedevænget 97. 726713 - Hanne, blomster og kranse. Øster­ gade 19. 726795 - Jørgen, bogbindersv., Slettev. 8. 727387 - B., bogholder, Præstøvej 103 A. 726903 Andersen Kn., huntni., Prim- dahls Kftf., Kingstodg. 22. 727807 - John Frank, bygm., Kalbyrisv. 6 727690 - Ole, cand. ph&rm., Skovbrynet 52. 722488 - Harry, chauffør, BlngelseveJ 45. 723288 - Jobs., chauffør, LollandsvoJ 5. 722718 - Peder S. Hoffmann, chauf., Køge- vej 19. 724226 - Th. Svane, chauf., NygArdaveJ 47. 721447 - Keld 8., clvillngn., Rønnebæk. 724894 - Ruth, civiløkonom, Præstøv. 99 C. 721742 - Mary, damefrisørsaIon >Taco«, Ringstedgade 71. 721976 - K. Riff, dir., Rønnebæksholm. 723950 - Torben, dispon., Elmeparken 5. 728261 - Chr. K.. drlftsing., AssensveJ 73. 724888 - H. Bjerre, driftsleder, HaveveJ 87. 727239 - Anni, eksp., H. C. Andersensv. 75. 725794 - R., eksp., Fabriksvej 14. 720596 - Else, ekspeditionssekretær, FodbygaardsveJ 47. 727232 - Frederik, elektr., Hvedevæng. 70. 720475 - Leif, el-instnll., Chr Wlntheisv. 58 723140 - Folmer, ntrepr., Præstøv. 106 B 727146 - Karl, entrepn.nrb., Jembaneg. 5. 722882 - Aug., fabr., PræstøveJ 164. 723559 - Chr., fabr., Baldersvej 12. 727486 ~ KnJ. fabr., Parkvej 28. 727990 - Erik. faglærer, Banetoften 31. 726142 - Werner, faglærer, Grønlandsv. 25. 720508 - J., folkrpens., Hvedevænget 5. 725366 - P. J., formand, Havevej 74. 724297 - Holg., forpl.forv., Amtmandsg. 2. 722619 - Frede.frisørmester, J. Jenscnsv 2. 720679 - A. M., fru, ManøveJ 9. 720011 - Adama. fru, Havevej 66. 728906 Adelheid, fru. Set. Jorg. Park 110. 725659 - Agntha, fru, Kindhestegade 8. 723284 - Agnete, fru, Orønlandsvej 81. 722810 - Alice, fru, KarrebækveJ 24 H. 726414 - Anna, fru, Havevej 70. is

720621 Ak*rlt<»rv9 Farve- og Tapet handel, TorvfgtfiJe S. 722568 Akseltorvets Frugt, Akseltorv 6. 726157 Allmni Oldepot, l*oul Kusk Granve j 2. 725350 Alberg J., fabrikant, J. Ankjærs vej 20. 720202 Albertftpn Hannibals Eftf tapet - farve, Torve*tr. 10 721945 ---- Farvehandler A. B. Henriksen, (bolig) OdinsveJ 14. 727664 - Rente, sygeplejerske, Set. Jørgens Park 128. 720902 Albrechtsen C., fhv. gartner, 8kyt temarksvej 38. 725251 - M. Aakjær, repr., KJærveJ 23. 721099 - Karen, trtkotageforretning, Ring stedgade 27. 72A312 Albrekt Ib. optiker, MaglegArdsv. 43 720092 Alderdomshjemmet, FarlmagsveJ. 723887 - Varmemester Krik Johansen. 720927 - *s Plejehjem, Toldbodgade. 720888 Alderdomshjemmet (Herlufsholm* hjemmet), HerlufsholmveJ, 7281221 AKFA AS MarKarin«*- 7281 fM»| fabriken, KmntUvej 50. 721003 Alfa Bilerne, H. Egelund. Nyvej 1. 724384 Alfheltn Arne, forr.fø., Trekanten 38 727815 - Bent, klelnsmed, Købmagerg. 15. 723867 „Alka'* Forsikrings A 8, assurandør Henry Rasii.ussen, l.lndeparken 25. 724572 Alliance Francalse, Ramsherred 19A «iM - ER OVERALT Rlngstedgsde 1. 724212 Alm. Brandforsikring for Landbyg­ ninger Den, FarlmagsveJ 36. 723382 Alsted-Sørensen Willy, Inspektør, Østergade 30. 720114 Alt I Træ, Set. Mortensgade 5. 727203 Ambjørn W., murerm., Karreb.v. 89 726607 Ambjørner K., kons., OdenseveJ 141. Ambulatoriet f. alkoholskadede I Næstved: Ring 721401 (Central­ sygehuset). 724385 Ambus Kn. O., snedker, Llndholm- vej 15. 11 724040

Bemærk: Abonnenter under bogstav AA: Ange Krog, Angaard osv. findes sidst 1 navncreglster Næstved, en logisk følge af, at AA er alfabeteta sidste bogstav. Da en del af abonnenterne 1 Abbi dnæs-om- rådet har telefon under Vejlø central, bør man - hvis man ikke kan finde den søgte abonnent under Næstved, se under Vejlø. 723220 A S \ I >1 mm I næs (Ymmtvåre Ih. Svend Christensen. 722020 Abkjer L. P., overass., Morelv. 10. 723989 Abrahnmsen H. T., pensionist, Kar- rebækvej 0. 723318 Ahmlon, Nknmllnnviu se 8KAND1NAVIA. Absalon. Dansk Folkeforslkring 722686 Absalonsen V., værkf., KJærveJ 9. 720729 Adelholm C., Rugvænget 3. 725479 Adrian K.f sygepi ske, Herlufvæ. 2. 723449 Aggerholm C. Lyngbye, sygepi ske. H. C. AndersensveJ 87. 721443 Agora, QlenteveJ 23. 721729 Agricold A/S, Ny Havn 722649 - - - Forvalterkontoret. 721838 ------ Forvalter H. Kristoffersen (bolig). 721730 - — Maskinmester V. A. Peder­ sen (bolig). 7218751 Agrinova A/8. RAdg. agronomer, ar- 724777| kltekter og Ingeniører, Østerg. 26. 722220 - - bolig, B. Bahne Kruse, Oalle- marksvej 33. 723406 - - bolig, N. Rørbech, FJordbakk. 3 - - bolig: A. P. Høgenhaven, Bøge­ vej 19, Ringsted, tlf. 812490. 728537 Ahlgreen Henning, prøvem., Rune­ stenen 72. 725126 Ahrenkllde Kr^ ctvillng., under­ direktør, Kastanlevængct 18. 727756 Ahrenschnelder Linda, plejeass., Ferskenvej 123. 720860 Ahrentaen M., fru, KarrebækveJ 32. 7274(K) AkMølwn AksH N iph I vim I Kjemiomshnmni Rønnevej 24.

4r

INGEMANN CHRISTENSEN & SØN AA 3og7V?To!«KRAN 722908

OLIE Telefon 721420

7276P.T Andersen Anna. fru, Karrebækv. 36. 727231 - Anna, fru, Præstøvej 140. 724356 - Astrid, fru, Tværvej 10. 720437 - B., fru, Herlufsholmvej 30. 716206 - Elisabeth 8., fru, ø. Ringvej 62 726803 - FVldn, fru, Set. Jorg. Park 16A. 720'lM Gerda, fru, KarrebækveJ 28 D. 723881 - Grethe, fru, Parkvej 20. "22734 - Grete Ray, fru, Hasselvej 6. 72066P Gudrun, fru. Set. .Tørgens Park. 720321 - Helga, fru, Otiumsvej 2. 726429 Henny, fru, Hellertsten 66 721669 - Johanne, fru, KarrebækveJ 102E. 722441 - Karen, fru, Sot. Jorg Park 14B. *23371 - Karln, fru, Thorsvej 10. <277*03 - Kiltty, fru, Hvedevienget 3. 721378 - M. fru, Rampen 8. 724633 - M. 3onne, fru, Nylnndsvej 7. 724246 - Marie, fru, Præøtøvej 10VA. J22! " Marte, fru. Set. Jorg. Park 14 A *24.6,3 - Marie, fru, Østergade 30. * Martha, fru, Engvej 12. App, fru, Ringstedgade 1 A ^20.,68 Vera, fru. Skovbrynet 6. “ Be,ty- frk Købmagergade 6. -2rRM " tTkrl Kobmf|K«?rgade 11. JnT,*veJ Ijnflo ' ?Il?,rd> thY *dr • Duelundsvej 4? ZS!?! ‘ U0 R?r- AftVftn»- Lftdhy. M “ v;:,*dlVrU;’ Hormo"p^ . Lndhy. " «*., fhv. gdr., Flxvej 19. ' JJW- *dr;- Korshøjg., Rønnebæk. <2M51 - Thorv., gdr., Rislev. - Chr- flrartner, Skraverup 72WI * £e,i? % Mvødevæng. 106 72K u “ ?„P ’ P1*' ,r,'onthd,•• Plntanvej 2. 72160 “ m f k 5j?,o|*n,di OnnR. » Bro -r. ** handelsmd., VormesveJ 25 722vos " •»JJV"«**«-. ®Jh.vveJ 10. ISPi ' Nygårdsvej 34. ^ ns - pir., fii. Husmandsbrandkassen I .ndby. ‘;'r"2 ** ®H, Incnssntrlre, Irisvej 21 725023 HTSTf- '*1*" FAb0r»V(’J 24 Ihgn., Lærkevej 3. XSSi “ Rnino, Ingn .Trekanten 67 I;?!?! “ E ,npn- Nastanlevænget 8. 'vrul * ,n*Pn,”r- Nat holmvej 1«. 7214 a “ EJV£d’ ,,nst ' Fjordbakken 39. 721416 - P E Kaffehrændcrl (Sydsjæll 722060 u* i * H?t“i!r,JK2Ber: ()rprup"vej 21 72^?“^ ^opt,offe,hdl., Ringstedg.26 ~ Akw,,> htelnsmed, Rampen*. It . ^ 5*°Ji h«p‘u«ured. Falster vej 4. „SfoJ ?- hh'lnam.., Trekanten 24 723631 I k<:k* r*,rakpnv«J 103. li™ * )**"• homm.lngenlør, Ablldhoj 9. ~ E ' k°nd,tor* Htvnbæksholm 723395 wTSi Z n"{- ^^rdhakken 52. 72n07 “ 5 n il konrU,r flct * p«»* »« 721307 - H. C., konsulent, Knrrebækv. 42. T^o«n.n,en' annoncer virker hele året/ 721138 720804 724H25 727598 Knffehrænderl). Rlddergsde 8 -(Bolig) H. Rorncrnannsvej 3. Mels, kaffehdl., Dymæsvej 48 Jens Chr., kass . Marskvej 4.

720037 Andersen Andreas, kontorasa u, telvej 25. * 725673 - Anse, kont.aaa., fru. Bae Baku r.. 722226 - Connie, kentoross., Runesten* r 8 723702 - Helmuth, kcnt.fuldm., Kornbn’ I2i2!J “ i^°8ePard’ korrei,PMavev. 3« .22005 - Helge, kriminalassistent, Grundt vtgsvej 22 k,PrnemaRer, Bogøvej 12 725631 - Chr., købmand, Fjordtoften 5 724803 - E. & S., kbmd., Ringst edgade 234 728410 \ncli»rw<»n Kjn«»r, købmand. Rislev 724210 - Erik, købmand, Odensevej 168 (Deko-øtof). 725658 Andrrsrn Finn, Hp^ rialforr. f. kj>>lesloffer og besætnings. artikler, AxHtorvot. 725961 - - bolig, Asøensvej 11. 722185 Ånderåen Ove, K*r^tnrk\ i 98At t4>tiak, vin, tipa, poutind (privat tlf. Slagelse 52tt32|. * 8flrpn* korel • lJ11® Oalleinarksv 3 “ Ern®t køraelai., Skovbrynet 50 i2*2Jr “ Hans. labor.nsa., FodbygArdsv. 35 727142 - Bent Nordvtg, lagerchef. Rosen vej 11. B l°homotivf., Brombærv. 14 *23487 Tage, lokomotivf., Blrkev. 1, Røn nebæk. 723748 - Verner, lokomotivf., Præstøv 181 I«!]0? ~ Gunnar S., læge, 8ct. J. Park 155 “ Pov| E • N®bmagergade 1.3 " Han"* (»rer, Træstøvej 109 B, 1**211 • A. M., pens. lære-, Rkovbr 42. 23353 - Grethe, lærerinde, fru. Melsters vej 19 722810 - Leif, maler, Karre wkvej 24 H. • 21s ^7 \nd«TH4 n G Niels Juel, masklhnrb., Inge- mnnnsvej 6. “ ° Wathne. mask.arb .HJernøv.34 787002 - Anders, fhv. masktnarb., Lærke- vej 3. ~ I! B' masklnm., Kirsebærvej 12 “ Er,k m«l,«nlHer. Primulavej 68 ISEH “ Ounn., metalstøber, Kalbyrtsv.116 JoIoS " ?’,nt* mon(*r.Ferøkenparkeu 145 “ ?cnt> Skjoldborgsvæ. 3A 725654 - Jørg. montør, Havevej 72. I5S1* “ V**1' montør, Rlngstedgade 146 ~ Hørge, murer, Bnnely 7. JJJJJJ12 ~ Børge murer, Banely 13. “ E)v,nd> »uurer, OlenteveJ 12. “ °,P' mun*r‘ SterkelaveJ 50. ‘241WI “ Aage, murerm., Rtngstedg. 216.

727581 Andersen L. Moller, skrive- og reg- nema.sk., F’abrlksveJ 4. 720967 - F., fhv. slagter, Hjamøvej 19. 726565 - H. C., slagterlarb., Kildem.v. 79 D. 724358 Andoraon Rønnebæk. Alt I kod til lijommefrysning 724481 - Vagn. slagterm., Havevej 4. 722174 - Sv., smedem., KarrebækveJ 157. 720336 - Th. P. ft Søn, smedem., Karre­ bækveJ 156. 724595 - Kurt, snedker, Irisvej 46. 726534 - Sv. E., snedker, Skjoldborgsvæ. 2. 726687 - Ounnar, snedkersv., Adempvej 59. 720106 - P. E., sparekasoek., Rlngstedg. 2. 722395 ~ Poul, Sportsmagasinet, Rlngsted­ gade 19. 721246 — Bolig: Lindeparken 16. 722900 - Vagn, Stads- og havneing kont. 722602 > E. B., ingeniør, Lindeparken 3. 727297 - R., fhv. stationsforst.. Norgesv. 54 726488 - Otto, støbemester, Solbærvej 9. 725329 - Bise, syerske, GartnerveJ 1. 727581 - L. Møller, sygepl.ske., Fabriksv. 4 720172 - Grethe, tale- og hørepædagog, Lindehjergsgårdsvej 20. 721225 - Sv. E., taxachauff., Hellertaten 63. 721191 - Evald, taxa-vognmd., Manøvej 42. 723911 - Ernst, taxavognm., Hvedevæ. 99. 721103 - Thorkild, taxavognm., Skytte­ marksvej 29 725533 - J., tlf.montør, Solvangsvej 47. 727724 - H. C., tekn. asø., HelgenæaveJ 49. 727430 - Asger R&ndolph, tjener, Parkv. 14 724199 - Jørgen, tjener, Karrebækv. 100B. 724236 - Tage, tjener, PræstøveJ 103 B. 721391 - Rlch., tobakshandel, Slsgelsev. 8. 725391 — bolig: Nyvej 2. 722357 - V., togfører, ErantlsveJ 11 C. 727026 - Svend Aage, toldoss, Agervej 4. 721662 - NIc., pens trafikkontroll., Ftxvej 1 722324 - Erh., typograf, 8kyttem vej 2«. 722250 - Ingv., typograf, KarrebækveJ 83. 720160 - And., tømrer, J. JensensveJ 28. 726803 - Arthur, tømrer, KalbyrtsveJ 6. 723067 - F., tømrerm., Melstersvej 9. 735083 - Chr., fhv. tømrc»rm.. Set. J. P. 96. 728358 - Erling Randløv, tømrerøv., Ved Øster KapelveJ. 722677 - Henry, Udlejningsgården, Bkyttø- marasvej 70. 725804 - Niels, underdir., P.lngstedg. 1 C. 727410 - Engly, varmem., Bag Bakkemø21 723054 - Svend, vejmeøter, Brygvej 2. 725031 - Jonny, vikar, Hvedevænget 106. 720300 - Frede, vognmand, Gallemarksv. 8. 72178S - Jens, vegnmd., AaderupveJ 58. 720074 - Jens. fhv. vognm., Bøgeparken 10 726380 - Ole, vognm., Violvej 24. 722203 - Oorm L. M., værkf, Laraøvej 27. 726076 - Hartvig, værkf. Ferskenvej 49. 723659 ► Ib, værkf., KalbyrtsveJ 41. 727366 - Jørgen S., værkfører, Fersken- parken 75. 721543 - Tage, værkfører, Solvangsvej 15. 727256 - Verner, værkfører, 0. Ringvej 4. 727724 - Bente, økonoma. Helgenæsvej 49. 722391 Andersson L., Inøp., Industrivej 20. 728814 - Jørn. kok. Odensevej 110. 727614 Andreasen Poul. arb., Kompagni­ stræde 4 726869 - Carl, ass.. Kirsebærvej 7. 727092 - Hans-Ole, baakass., KHhlersv. 8. 725330 - H. J., befragter, Klldemnrksv. 119 721861 - P., best., Bakkegrd., NygårdsveJ. If

727404 l’.rdr. ANDERSEN,

murer og entr«>prenorer A/S, „UryKSPrsården". Hlnsatedgad* 26 Kftrr kontortid: Erik Andersen. PræutsveJ i B 72 09 23 lnøenier fc. Henriksen ............ 72 7« 01 721521 - Carl, murermester, Militærvej 7. 728538 CARLO ANDERSEN murermester Norretfaard - Rislev 720923 - Erik, murermester, Præstøv. 2 B. 720400 - Rlch. Borg, murerm., Hinabærv.6. 720193 - Ragnhild ft P. S., Tranevej 8. 726063 - Jens, møbelhandler, Marskvej 12. 722561 - Rlcco R., o.asø., Fåborgvej 1*. 720127 - Axel, overbetj., Nygade 10 B. 723087 - H. Delfort, overbetj., Manøvej 80. 724058 - Carl E., o.-lærer, Kirkepladsen 11. 724048 - Elisabeth, o.lærer, Knrrebækv. 39. 722950 - V., overlærer, frk. Østergade 12. 723897 - Kn. B., o.-montør, SletteveJ 2. 722594 - K., o.værkf.. Hvedevænget 71. 728126 ~ Inge Storch, p ikkerske, Lang­ dyssen 60. 724884 - Otto, pelst., Øverup. 726150 - Axel, peplrarb., GI. Holsted. 726827 - Børge, paplrarb., HclmdalaveJ 3P. 726836 - Ingv., paplrnrb., Strynøvej 5. 720982 - Jul., paplrarb., KarrebækveJ 88. 725247 - K. H., paplrarb., KatholmveJ 13. 722417 - A. og I. pensionat, Dehnøvej 4. 725079 - A. P. V., pensn., Gallemarksv. 67. 721931 - Carl, pensn., Præstøvej 89. 726812 - Carl, pens., Bct. Jørg. Park.53. 726323 - Esther, pensn., Ret. J. Pnrk 137. 720958 - H O., pens., YdunsveJ 9 725009 Herluf, pens., Krantlsvej 21 E. 724429 - Leo, pensionist. Rlngstedgade 6. 728543 - Leonle, pens., Hvedevænget 74. 727183 - Peder, pens., GartnerveJ 17. 727852 - Peter, pens., NtxveJ 4. 720114 - Svend, pens., EnebærveJ 17. 727886 - Vald., pens., MnnøveJ 52. 727817 - B. Nørager, pladenm., Syrenvej 0. 724640 - B at, pressefotogr-. Nyborgvej 2. 721407 - H. Elhøj, prokurist, Gravlundø- vænge 1 A. 723798 - Leo, pølsemager, Vordlngb vej 10. 726971 - Ove Bach, renseribest., Mejertv. 20 T211J1 - Gunnar, repr., VordlngborgveJ 8. 726298 - Helge, repr., PrtmulaveJ 87. 722461 - Thomas, repr., Set. Jørg. Park 77. 721439 - Th., repr., Hvedevænret 40. 727116 - Vagn, repr., Pct. Jørg. Park 99. 722653 - Heri., rest., Glentevej 22 725124 - H. Brandt, revisor, Grønlandsv. 9 727575 - Otto, revlsorass. Ny Holstedv. 87. 727461 - Stig, salgsaøs., Jættestuen 50. 721914 - Børge, salgschef, Pilegaardøv. 11. 723785 - Torben, salgstnsp., Skovbrynet 4. 726138 - K. A. Kranse, salgskonsulent, SterkelsveJ 4. 721713 - H. og Søns Eftf. savskæreri ft tømrerværksted, Nygårdsvej 7. Einer Hanøen, bolig: Vejlø 800019 722481 - Rolf, fhv. savværksejer, Godthåbs allé 2. 72255« - Tove, sekretær, Grønlandsvej 18 726186 - Bent, servlceass., SletteveJ 8. 724079 ► O. Nygaard, rlgnalmont. Banely 6 723548 - Stig Østergaard, akolelnap., Fjordtoften 19. 722201 - Kaj. skotøjsfsbr., FarimagsveJ 87

14

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60-61 Page 62-63 Page 64-65 Page 66-67 Page 68 Page 69 Page 70-71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78-79 Page 80-81 Page 82 Page 83 Page 84-85 Page 86-87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100-101 Page 102-103 Page 104 Page 105 Page 106-107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116-117 Page 118-119 Page 120 Page 121 Page 122-123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138-139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148-149 Page 150 Page 151 Page 152-153 Page 154 Page 155 Page 156-157 Page 158-159 Page 160-161 Page 162-163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168-169 Page 170-171 Page 172 Page 173 Page 174-175 Page 176-177 Page 178-179 Page 180-181 Page 182-183 Page 184-185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192-193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200 Page 201 Page 202 Page 203 Page 204 Page 205 Page 206-207 Page 208 Page 209 Page 210 Page 211 Page 212 Page 213 Page 214 Page 215 Page 216 Page 217 Page 218 Page 219 Page 220 Page 221 Page 222 Page 223 Page 224 Page 225 Page 226 Page 227 Page 228 Page 229 Page 230 Page 231 Page 232

Made with FlippingBook - Online magazine maker