Express_2016_08_16

V6 XLE model shown. 2016 VENZA

2016 VENZA

SAVE UP TO $ 4 ,

000 CASH

SAVINGS Ƈ

OVER 85% OF TOYOTAS SOLD IN CANADA IN THE LAST 20 YEARS ARE STILL ON THE ROAD TODAY. *

STANDARD FEATURES INCLUDE

Dual Zone Automatic Climate Control 8-Way Power Driver’s Seat Cruise Control Keyless Entry

6.1" Touchscreen Display Audio with Bluetooth ® Capability Backup Camera 19" Aluminum Wheels

Now you can earn Aeroplan ® Miles when you purchase a new 2016 Toyota model at an Ontario Toyota Dealership. †

GETYOURTOYOTA.CA

Your local Dealer may charge additional fees of up to $989. Charges may vary by Dealer. ȍ 3PTP[LK[PTLVɈLYH]HPSHISLMYVT;V`V[H-PUHUJPHS:LY]PJLZVUHWWYV]LKJYLKP[ Ƈ *HZO:H]PUNZPZH]HPSHISLVUHUL^=LUaH(>+L_JS\KPUN=TVKLSZHUKPZJVTWYPZLKVMH*HZO*\Z[VTLY0UJLU[P]LHUK*\Z[VTLY0UJLU[P]L *HZO*\Z[VTLY 0UJLU[P]LPZH]HPSHISLHUK]HSPK[VYL[HPSJ\Z[VTLYZL_JS\KPUNÅLL[ZHSLZL_JLW[J\Z[VTLYZ^OVSLHZLVYW\YJOHZLÄUHUJLMYVTHU6U[HYPV;V`V[HKLHSLYZOPW[OYV\NO;V`V[H-PUHUJPHS:LY]PJLZH[HZWLJPHSYH[LVMPU[LYLZ[VɈLYLKI`;V`V[HHZWHY[VMHSV^YH[L PU[LYLZ[WYVNYHT(SSHK]LY[PZLKSLHZLHUKÄUHUJLYH[LZHYLZWLJPHSYH[LZ *\Z[VTLY0UJLU[P]LPZ]HSPK[VYL[HPSJ\Z[VTLYZL_JS\KPUNÅLL[ZHSLZ^OLUSLHZLKÄUHUJLKVYW\YJOHZLKMYVTHU6U[HYPV;V`V[HKLHSLYZOPW*HZO:H]PUNZ^PSS[HRLWSHJLH[[PTL VMKLSP]LY`PUJS\KL[H_HUK^PSSHWWS`HM[LY[H_LZOH]LILLUJOHYNLKVU[OLM\SSHTV\U[VM[OLULNV[PH[LKWYPJL=LOPJSLZYLJLP]PUN*HZO:H]PUNZT\Z[ILSLHZLKYLNPZ[LYLKHUKKLSP]LYLKIL[^LLU(\N\Z[HUK(\N\Z[)HZLKVU0/:(\[VTV[P]L! ;V[HS5L^=LOPJSL9LNPZ[YH[PVUZMVY[OL7VSR*HUHKPHU*VTWHJ[:LNTLU[HUK7VSR<:MVY[OL5VU3\_\Y`;YHKP[PVUHS*VTWHJ[:LNTLU[HUK0/:4L_PJV:HSLZKH[HMVY[OL*VTWHJ[:LNTLU[K\YPUN9VSSPUN`LHY[V6J[†(LYVWSHUVɈLYZZWLJPÄJ[V ]LOPJSLW\YJOHZLVɈLYZ]HSPKMYVT(\N\Z[HUK(\N\Z[HYLUV[YL[YVHJ[P]LHUKHWWS`[V;V`V[HHUK:JPVU]LOPJSLZVUS`;LZ[+YP]L!5L^;V`V[HHUK:JPVU]LOPJSLZVUS`4H_PT\T[LZ[KYP]LKH`Z[LZ[KYP]LZJHSLUKHY`LHYWLY(LYVWSHU4LTILY 7\YJOHZL!5L^;V`V[HVY:JPVU]LOPJSLYL[HPSW\YJOHZLSLHZL;V`V[H]LOPJSL+V\ISL4PSLZVɈLYLSPNPIPSP[`PZJHSJ\SH[LKVUUH[PVUHS4:97HUK4:97KVLZUV[PUJS\KLMYLPNO[WKPHPYJVUKP[PVUPUNJOHYNL[H_LZSPJLUZLPUZ\YHUJLYLNPZ[YH[PVUK\[PLZSL]PLZMLLZ KLHSLYMLLZVYV[OLYJOHYNLZ;V`V[H]LOPJSLT\Z[ILW\YJOHZLKYLNPZ[LYLKHUKKLSP]LYLKIL[^LLU(\N\Z[HUK(\N\Z[:JPVU[*T\Z[ILW\YJOHZLKYLNPZ[LYLKHUKKLSP]LYLKIL[^LLU(\N\Z[HUK(\N\Z[:LY]PJL!:LY]PJLVɈLYZ]HSPK MYVT(\N\Z[[V(\N\Z[:LY]PJLVɈLYPZHWWSPJHISLVUS`[V;V`V[HHUK:JPVU=LOPJSLZ(WWSPLZ[VJ\Z[VTLYWHPK9LWHPY6YKLYH[*HUHKPHU;V`V[HKLHSLYZOPWZLY]PJLJV\U[LY"L_JS\KLZIVK`ZOVWZLY]PJLZUV9LWHPY6YKLYV]LY[OLJV\U[LYWHY[Z HJJLZZVY`W\YJOHZLZ^HYYHU[`NVVK^PSS,*7YLSH[LKZLY]PJLZWHY[ZSHIV\Y(WWSPLZ[V9LWHPY6YKLYZVWLULKVUVYHM[LY(\N\Z[4LTILYZ^PSSLHYUTPSLWLY[OYLZOVSKVM ZWLU[-VYL_HTWSL4LTILYZ^PSSLHYUTPSLZMVYHW\YJOHZLVM    *\Z[VTLYZT\Z[ILHU(LYVWSHU4LTILYWYPVY[V[OLJVTWSL[PVUVM[OL[YHUZHJ[PVU6ɈLYZ\IQLJ[[VJOHUNL^P[OV\[UV[PJL:VTLJVUKP[PVUZHWWS`:LL`V\Y+LHSLYMVYKL[HPSZŽ(LYVWSHUHUK[OL(LYVWSHUSVNVHYLYLNPZ[LYLK[YHKLTHYRZVM(PTPH*HUHKH0UJ £+LHSLY-LLZTH`ILHKKLKHUKTH`ILJVTWYPZLKVMHKTPUPZ[YH[PVUKVJ\TLU[H[PVUMLLZ=05,[JOPUNHU[P[OLM[WYVK\J[ZJVSK^LH[OLYWHJRHNLZVYV[OLYMLLZ-LLZTH`]HY`I`+LHSLY6MMLYPZ]HSPKIL[^LLU(\N\Z[HUK(\N\Z[HUK PZZ\IQLJ[[VJOHUNL^P[OV\[UV[PJL(SSYPNO[ZHYLYLZLY]LK+LHSLYTH`SLHZLVYZLSSMVYSLZZ+LHSLYVYKLY[YHKLTH`ILYLX\PYLKI\[TH`UV[ILH]HPSHISLPUHSSJPYJ\TZ[HUJLZ7SLHZLZLL`V\YWHY[PJPWH[PUN6U[HYPV;V`V[H+LHSLYMVYM\SSKL[HPSZ

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker