VARS_SEPT 2022

Uceba weWadi 32 ‘ulwela ubulungisa boluntu’ Uceba wewadi weWadi 32 loMasipala waseDrakenstein nguSangolomzi Ganandana, itshantliziyo labantu elizibandakanye nezopolitiko ukususela ngowe-1997. Uceba Ganandana unguceba we-African National Congress. Wazalelwa eLesseyton kufutshane nakuKomani eMpuma Koloni, yaye uthabathe inxaxkwimibutho emininzi yophuhliso lolutsha. Uceba Ganandana usebenze njengomququ- zeleli weYoung Communist League of South Africa (YCLSA) ngowama-2011 nowama-2012. Ngowama-2015 wanyulelwa kwisikhundla sokuba ngunobhala wesebe leSouth African Communist Party (SACP), athe kamva wangusihlalo wesebe ngowama-2017. Uceba Ganandana usebenze ngokunjalo njengosihlalo wesbe le-ANC ukususela kowama-2016 ukuza kuthi ga ngoku. IWodi 32 ePaarl likhaya kubahlali abamalunga nama-6 500. Imida yalo ihamba isusela eFairyland, Siyahlala 1, Milky Town, Greenfields naseBaseline ukuya kutsho eHillside, yaye ibandakanya ngokunjalo imimandla ethile yamatyotyombe. IWodi 32 likhaya kumbutho ongenguwo okarhulumente, iButterfly House, othi uncede kakhulu kukubhangiswa kwendlala yaye wenza umahluko omkhulu kuluntu. Phakathi kwemingeni ejamelene newodi, zizindlu, isidingo sekliniki, isikolo samabanga aphezulu nokufakelwa kombane kwimimandla yalo yamatyotyombe. “Uthando lwam oluvuthayo lusekulweleni ubulungisa kuluntu, ukwenza umahluko obonakalayo kuluntu nasekusombululeni

iingxaki zabantu,” utshilo uCeba Ganandana. Ndikholelwa kwinto

yokokuba onke amacandelo karhulumente – elesizwe, elephondo nelikamasipala – kufuneka asebenze kunye ukulungiselela ukunikezela neenkonzo ezilungileyo kuluntu.” Inkokheli yoluntu ezimiseleyo, udlale indima ebalulekileyo ekwakheni ubudlelwane phakathi kweenkampani zokwakha zasDrakenstein kunye noMasipala waseDrakenstein. Ngothando lwakhe oluvuthayo kwezemidlalo, uCeba Ganandana ebephambili kwiphulo lokufunwa kwebala lebhola ekhatywayo kwiWodi 32, apho ulutsha lwaseFairyland lungabonisa italente yalo kwimidlalo. Ukususela ngowama-2000, uzibandakanye kakhulu kwiBlackburn Rover Soccer Club eGreenfields, apho abambe isikhundla sokuba ngusihlalo. Ngokwakaloku nje uqeqesha iqela yaye ukhuthaza ulutsha okokuba luthabathe inxaxheba kwimidlalo. Ukuqhagamshelana noCeba Ganandana okanye nawuphi na omnye uceba woMasipala waseDrakenstein, cofa apha.

27

VARS | September

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online