Sarkomen 1/2021

BAKGRUNN FOR STUDIEN Hos pasienter med bløtvevssarkom uten spredning er operasjon den viktigste delen av behandlingen, ofte med tillegg av stråleterapi. Noen pasienter blir anbefalt cellegift etter operasjon for å redusere risikoen for tilbakefall. Dette gjelder pasienter som etter bestemte kriterier har høy risiko for å få tilbakefall, enten på stedet hvor svulsten satt eller til andre organer. Utvelgelsen av pasienter som anbefales tilleggsbehandling med cellegift er imidlertid upresis. Noen pasienter i denne gruppen ville aldri fått tilbakefall og hadde dermed ikke trengt tilleggsbehandling, mens andre får tilbakefall tross cellegift og burde fått en bedre og mer effektiv tilleggsbehandling. Det er derfor både behov for bedre kriterier for utvelgelse av pasienter og behov for bedre behandling. HVA INNEBÆRER STUDIEN? Behandlingen i studien består av fire kurer med cellegiften ifosfamid etterfulgt av fire kurer med cellegiften doksorubicin. Alle kurene gis hver 14.dag. Etter fullført cellegiftbehandling skal svulsten opereres ut. Ofte gis strålebehandling i tillegg, enten før operasjon (etter cellegift) eller etter operasjon. HVA ER FORSKJELLENE MELLOM STUDIEN OG STANDARDBEHANDLING? Standardbehandling i Norge for pasienter med bløtvevssarkom med høy risiko for tilbakefall er cellegift gitt etter operasjonen. Cellegiften gis da som kurer der ifosfamid og doksorubicin gis samtidig over tre dager, men i noe lavere doser. Det gis seks kurer med tre ukers mellomrom. Vi håper at det er fordelaktig å gi litt høyere doser av hver enkelt cellegift og å gi det hyppigere. Operasjon og strålebehandling vil følge standard retningslinjer og er ikke en del av studiebehandlingen. HVEM KAN DELTA? Pasienter over 18 år med bløtvevssarkom i armen, benet, ryggen, brystveggen eller bukveggen, som ikke har spredning til andre organer og som etter bestemte

kriterier har høy risiko for tilbakefall kan delta. Studien gjennomføres på Haukeland universitetssykehus og på Radiumhospitalet, hvilket betyr at pasientene i studien må få sin behandling enten i Bergen eller Oslo. HVA SKAL VI UNDERSØKE? Formålet med studien kan deles inn i to hoveddeler. Den første delen dreier seg om å undersøke effekt og bivirkninger av behandlingen. Vi vil måle om svulsten krymper under cellegiftbehandlingen, hvor mange av pasientene som får tilbakefall og registrere bivirkninger. Den andre delen dreier seg om å undersøke ulike markører, såkalte biomarkører, som kan hjelpe oss å forutsi hvilke pasienter som har effekt av behandlingen. Vi vil både undersøke genetiske forandringer i svulsten, biomarkører i blodbanen og biomarkører som kan måles ved MR-undersøkelse av svulsten. HVOR LENGE VARER STUDIEN? Det er planlagt å inkludere 49 pasienter i studien. Vi har beregnet at det vil ta omkring tre år. Pasientene vil bli fulgt i inntil ti år etter behandling. KONTAKTPERSONER Overlege Kjetil Boye ved Radiumhospitalet er hovedansvarlig for studien og kan kontaktes på e-post kjetil.boye@ous-hf.no. Konstituert overlege Åse Hjelle er ansvarlig på Haukeland universitetssykehus (ase.hjelle@helse-bergen. no). Andre viktige bidragsytere i planleggingen av studien har vært Professor Hans Petter Eikesdal, Professor Per Eystein Lønning og Professor Stian Knappskog. Studien er delvis finansiert gjennom K.G. Jebsen-senteret for genom-rettet kreftterapi ved Universitetet i Bergen.

21

Sarkomen #1-2021

Made with FlippingBook flipbook maker