Somnus nr 2_2014

Hjertesukk fra en pasient med sykdom som ikke synes Mange med søvnsykdom opplever at omverdenen ikke skjønner at de har en sykdom, fordi vi ser helt friske ut på utsiden. Vi har ikke verken plaster, gips eller krykker. På Facebook fant vi disse hjertesukkene, men ikke la dem deppe deg helt. Kanskje vi burde jobbe med å finne de gode svarene? 1. Gjør du noe, forbered deg på kom- mentaren, "jasså, du greier det, du som er syk.." sagt i en mistenksom tone. 2. Gjør du ikke noe, forbered deg på kommentaren, " du må da orke litt, selv om du er syk.." sagt i en bebreidende tone. 3. Smiler du og er glad, blir du møtt med kommentaren, "jeg trodde du var syk". 4. Smiler du ikke, blir du møtt med kommentaren, "opp med hodet, ingen- ting blir bedre av at du depper. Vær positiv, så blir alt mye bedre!" 5. Deltar du i en sosial sammenheng, vær alltid forberedt på at noen bemer- ker det, ikke fordi de er glad for å se deg der, men fordi de "ikke skjønner at du orker, du er jo syk!" 6. Lar du være å delta i en sosial sammenheng er kommentaren: "Jammen tror du ikke du ville hatt godt av å komme deg litt ut blant folk?" 7. Ethvert svar på spørsmålet "hvordan har du det?" vil alltid være feil svar. Enten fordi du er for positiv eller for negativ. 8. Vær alltid forberedt på å forklare og forsvare hvorfor du g jør det du g jør i enhver situasjon, og vær klar over at svaret ditt alltid vil bli g jenstand for diskusjon. 9. "Friske" vil kappes om å fortelle deg løsningen på alle dine problemer – det

Vi trenger flere likemenn Bli med å hjelpe andre

lett kan komme opp i. Likemannen er et menneske det er godt å kommunisere med og få noen gode råd hos. Likemannsarbeid er en organi- sert samhandling mellom perso- ner som opplever å være i samme båt, eller i noenlunde den samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte og veiledning partene imellom. Det er viktig at den som vil være likemann, er fortrolig med sin egen diagnose og har bear- beidet sine egne reaksjoner før man kan være til hjelp for andre. Sosiale medier Søvnforeningen trenger hjelp til å drifte både åpne og lukkede grupper på Facebook og på andre sosiale medier. Vi trenger yngre mennesker, og vi trenger medlemmer med alle de for- skjellige søvnsykdommene som foreningen dekker. Selv om det bare finnes noen få med samme diagnose her i landet, så kan man ha stor glede av å ha kon- takt med andre i samme situa- sjon. Opplæring og kunnskap På seminaret i september blir det opplæring i hva likemanns- arbeide er og vi håper å kunne tilby spesialistoppdatering i akkurat den diagnosen du vil være likemann for. Vi vil også tilby opplæring i sosiale medier for dem som ikke behersker det så godt. Det viktigste er at Søvnforeningen kan tilby med- lemmer som sliter litt, kontakt med noen som forstår situasjo- nen og kan bidra til en lettere hverdag. Meld deg til sovnforeningen@gmail.com og oppgi navn, adresse, mobil, epost og ikke minst hvilke diag- nose du kunne tenke deg å være likemann for.

Det heter ikke likemann lenger, men likeperson. Samma det! En likeperson er en som har en diagnose selv eller er pårørende til en som har en diagnose og som kan hjelpe andre med samme diagnose med å mestre hverdagslivet. Søvnforeningen trenger flere likemenn til flere diagnoser. Vi tar sikte på å arrangere en like- mannssamling 6. og 7. sep- tember i osloområdet, og det er fint om vi kan fylle på med nye likemenn i tillegg til de som allerede er på listene våre. En likeperson skal ikke erstatte helsevesenet eller NAV eller fastlegen. Men det er ofte let- tere å snakke med en som kjen- ner din diagnose godt til hver- dags og som kan bistå med praktiske løsninger og mestring- stips. I det statlige veiledningsheftet for likemenn, heter det: Likemannsarbeidet er i stadig sterkere grad noe som finner sted ute i de lokale ledd. Det er der det hører hjemme. Samtidig gir nettet og utviklingen av sosi- ale medier at man når medlem- mene over store geografiske områder.

Likemannsarbeid på nett vil være en av de store utfor- dringer og mulig- heter i årene som kommer. Medmenneske En likemann er først og fremst et medmenneske som har gjennom- levd de samme vanskelige situa- sjonene som du selv er oppe i eller

er bare å g jøre som dem! De har jo holdt seg friske

46

SOMNUS NR 2 - 2014

Made with FlippingBook Online newsletter