Rosliny wiosny 2021-2022 | PL

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NASION, ROZSAD I SADZONEK - Syngenta Polska Sp. z o.o

V I OL A CORNUTA

Etain

Art. 1. Zastosowanie Niniejsze warunki mają zastosowanie do każdej umowy zawieranej pomiędzy Syngenta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45 (Sprzedający) a klientami w Polsce (Kupujący), o ile strony nie uzgodniły inaczej. Art. 2. Oferty i umowy 2.1. D o cen podanych w formularzu należy dodać podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury lub rachunku. 2.2. S przedający zastrzega sobie prawo do okresowej weryfikacji cen. Nowy cennik zastępuje poprzedni w stosunku do zamówień złożonych po dniu ogłoszenia nowego cennika. 2.3. Zamówienie staje się wiążące dla Sprzedającego, o ile nie odmówi on jego wykonania w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia zamówienia. 2.4. W przypadku wzrostu kursu Euro w stosunku do Złotego w okresie od dnia złożenia zamówienia do czasu jego realizacji o więcej niż 10%, cena sprzedaży może ulec zmianie. W takiej sytuacji, Kupujący – ale tylko i wyłącznie, jeżeli towar nabywa jako konsument i przysługuje mu status konsumenta zgodnie z odnośnymi przepisami – będzie miał możliwość odstąpienia od umowy ze Sprzedającym. Art. 2a. Cofniecie zamówienia/odstąpienie od Umowy Art. 2a.1. Cofnięcie zamówienia/odstąpienie od Umowy wg zasad określonych w niniejszym punkcie dotyczy tylko ukorzenionych i nieukorzenionych sadzonek i rozsad/siewek kwiatów (celem uniknięcia wątpliwości: w zakresie nasion oraz innych produktów Syngenta stosuje się inne niż niniejsze przepisy ustalone pomiędzy Syngenta a jej klientami lub stosuje się wprost powszechnie obowiązujące przepisy prawa). 2a.2. Kupujący może cofnąć zamówienie i odstąpić od umowy nie później niż na 49 dni przed planowanym terminem dostawy (określonym przez Syngenta w potwierdzeniu zamówienia przekazanym Klientowi w formie elektronicznej lub w formie tradycyjnej), albowiem przyjmuje się, iż taki jest czas rozpoczęcia produkcji sadzonek i rozsad przez Sprzedającego. 2a.3. Cofnięcie zamówienia i odstąpienie od umowy przez Kupującego po terminie określonym w pkt 2a.2. (lecz nie później niż w dniu dostawy) jest możliwe wyłącznie za zapłatą na rzecz Sprzedającego odstępnego w wysokości 50% wartości brutto zamówienia.W pozostałych przypadkach umowa wiąże strony i są one zobowiązane ją wykonać, chyba że obie strony – w drodze wyraźnego porozumienia – postanowią inaczej. Art. 3. Zastrzeżenie dotyczące możliwości dostaw Wszystkie zamówienia będą realizowane przez Sprzedającego wg ich treści, jakkolwiek zastrzega on sobie – w przypadkach niezależnych od niego niepowodzeń w produkcji nasion i rozsad – możliwość dostarczenia odmiany zastępczej, możliwie zbliżonej do zamówionej bez jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań. W takim przypadku Kupujący nie jest również uprawniony do żadnego odszkodowania. Art. 4. Dostawy 4.1. Dostawy nasion i rozsad realizowane będą przez Sprzedającego na bazie ex works. 4.2. R ozsady i sadzonki roślin ozdobnych będą dostarczane w specjalnych (projekt został opatentowany) paletkach Xtray w zależności od ilości ułożone na euro-palecie. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zarówno paletka jak i euro-paleta są własnością firmy i zobowiązuje się przestrzegać warunków podanych poniżej. Strony uzgadniają sposób zwrotu paletek Xtray i euro-palet. W przypadku zniszczenia lub zagubienia paletek Xtray lub euro-palet Kupujący zobowiązuje się do zwrotu ich wartości. Art. 5. Terminy dostaw Wszystkie zamówienia będą realizowane w uzgodnionym przez strony terminie. Sprzedający zastrzega sobie jednak możliwość opóźnienia dostaw z przyczyn od niego niezależnych. W takich przypadkach Sprzedający powinien poinformować wcześniej Kupującego o opóźnieniu, podając realny termin dostawy. Art. 6. Dostawy częściowe Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia partiami. W takim przypadku oznaczy on odpowiednio każdą dostawę i wystawi dla niej fakturę. Art. 7. Dodatkowe zabiegi i pakowanie 7.1. W przypadku kiedy na żądanie Kupującego nasiona poddawane są dodatkowej obróbce (np. zaprawianie, otoczkowanie itp.), wtedy koszty tych zabiegów obciążają Kupującego. 7.2. N asiona pakowane są przez Sprzedającego w standardowe opakowania. Opakowania nie podlegają zwrotowi a ich koszt obciąża Kupującego. Art. 8. Zastrzeżenie własności 8.1. P rodukty dostarczone przez Sprzedającego pozostają jego własnością do chwili uzyskania za nie całkowitej zapłaty. W przypadku dalszej odsprzedaży, bez uregulowania należności wobec Sprzedającego, również zastrzega on sobie prawo własności. Kupujący nie jest uprawniony do zastawu produktów ani podejmowania innych czynności, o ile Sprzedający nie wyrazi na to zgody. Art. 9. Płatności 9.1. R ozliczenia transakcji zawartych z firmą Syngenta Polska Sp. z o. o. należy dokonać na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego. R achunki są płatne przy odbiorze nasion lub według ustaleń określonych przy zawieraniu transakcji. W przypadku zwłoki Sprzedający będzie pobierać odsetki zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 9.2. W przypadku uchybienia jakiemukolwiek terminowi płatności przez Kupującego, cała cena staje się wymagalna natychmiastowo. Sprzedający jest wówczas opcjonalnie upoważniony do zawieszenia wykonywania lub unieważnienia odstąpienia od wszelkich umów z Kupującym, bez naruszenia praw Sprzedającego do odszkodowania lub zastosowania jakiegokolwiek innego środka prawnego. 9.3. W przypadku kiedy uzgodniono płatność częściową, a Kupujący nie dotrzymuje jednego terminu, całość pozostałej kwoty staje się natychmiastowo wymagalna bez konieczności dodatkowego zawiadomienia. Art. 10. Egzekucja zadłużenia Jeżeli Kupujący nie wypełnia jednego lub więcej zobowiązań wobec Sprzedającego, to koszty egzekucji długu na drodze sadowej lub innej obciążają Kupującego. Art. 11. Odpowiedzialność stron 11.1. S przedający nie będzie odpowiedzialny za żadne roszczenia, o ile nie został o nich powiadomiony zgodnie z art. 13 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Roszczenia powinny być prawidłowo udokumentowane w taki sposób, aby mogły być rozpatrzone przez Sprzedającego lub osoby niezależne. 11.2. W przypadku uzasadnionych roszczeń zgłaszanych przez Kupującego, Sprzedający ponosi odpowiedzialność do wyszczególnionej na fakturze wartości produktu będącego przedmiotem sporu. Wszelkie dodatkowe roszczenia z tego tytułu nie będą uwzględnione. Art. 12. Przeznaczenie produktów 12.1. Produkty dostarczone przez Sprzedającego mogą być użyte jedynie do produkcji roślinnej. 12.2. S przedający nie ponosi odpowiedzialności za zakupione produkty, które były w sposób niewłaściwy użytkowane przez Kupującego lub osoby trzecie. Przez pojęcie niewłaściwego użytkowania rozumie się między innymi: dodatkowa obróbkę nasion, zaprawianie, przepakowanie, magazynowanie i prze- chowywanie niezgodne z zaleceniami Sprzedającego. Art. 13. Warunki reklamacji 13.1. Kupujący jest zobowiązany dokładnie sprawdzić zawartość dostawy, a w szczególności: - czy dostarczono właściwe produkty, - czy ich ilość jest zgodna z umową, - czy dokumentacja dostarczonych produktów jest zgodna z obowiązującymi wymaganiami. 13.2. K upujący powinien powiadomić Sprzedającego pisemnie o stwierdzonych nieprawidłowościach i wadach otrzymanego produktu w terminie 5 dni roboczych od daty dostawy. Raport powinien zawierać numery kwestionowanych partii, daty dostaw, numery faktur. 13.3. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych dostarczonego produktu Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego pisemnie w ciągu 30 dni licząc od momentu ich wykrycia. 13.4. Jeżeli Kupujący nie zgłasza w terminie określonym w Art. 13.3. zastrzeżeń dotyczących określonej dostawy, to po upływie tego terminu Sprzedający jest zwolniony z obowiązku odpowiedzialności za tę dostawę.

13.5. K ażda ze stron ma prawo do niezależnej kontroli jakości dostarczonego produktu przez stację oceny, zrzeszoną w organizacji ISTA w kraju Sprzedającego. Stacja może ocenić takie parametry jak: siła i energia kiełkowania, czystość odmianowa, zgodność typu, czystość genetyczna oraz zanieczyszczenia materiału siewnego i roślinnego. Koszt takiego badania zostanie pokryty przez stronę, przeciwko której obróci się rozstrzygnięcie stacji. Jednak strony zachowują prawo do dalszych rozstrzygnięć, o których mowa w art. 17 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Art. 14. Doradztwo agrotechniczne Zalecenia agrotechniczne publikowane lub przekazywane w inny sposób przez Sprzedającego nie powodują odpowiedzialności prawnej. Kupujący powinien kierować się własnymi doświadczeniami, jak również odpowiednimi metodami uprawy. Art. 15. Siła wyższa 15.1. P rzez pojęcie siły wyższej rozumie się okoliczności znajdujące się poza kontrolą Sprzedającego, wstrzymujące lub uniemożliwiające wywiązanie się z umowy, w szczególności: klęski żywiołowe, strajki w przedsiębiorstwach nie należących do Sprzedającego, nie przewidziane trudności osób trzecich, wykonujących usługi na rzecz Sprzedającego. 15.2. W przypadku wystąpienia warunków siły wyższej Sprzedający powiadomi o tym niezwłocznie Kupującego. 15.3.  Każda ze stron ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli warunki siły wyższej trwają dłużej niż dwa miesiące. W takim przypadku Sprzedający nie jest zobowiązany do wypłaty żadnego odszkodowania. Art. 16. Posługiwanie się znakami firmowymi, towarowymi i innymi symbolami O ile nie ustalono inaczej w pisemnej umowie, Kupujący nie ma prawa do posługiwania się znakami firmowymi, towarowymi i innymi symbolami używanymi przez Sprzedającego z wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący prowadzi sprzedaż produktów w oryginalnych opakowaniach Sprzedającego. Art. 17. Rozwiązywanie spraw spornych 17.1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich spraw polubownie. 17.2. W szelkie spory sądowe mogące wyniknąć w przyszłości pomiędzy Sprzedającym a Kupującym strony poddadzą orzecznictwu właściwego sądu powszechnego. Art. 18. Postanowienia umowne stron a obowiązujące prawo 18.1. W szelkie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powinny odzwierciedlać wspólne uzgodnienia stron. Postanowienia umów maja odpowiadać obowiązującemu prawu. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umownymi, będą miały zastosowanie odnośne przepisy Kodeksu Cywilnego. Art.19. Dane osobowe. 19.1. A dministratorem danych osobowych Kupującego jest Syngenta Polska Sp. z o.o. (Sprzedający). W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować ze Spółką pod numerem infolinii: 223260601 lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail dataprivacy.pl@syngenta.com. 19.2. K upującemu przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 19. 3. D ane Kupującego będą przetwarzane w celu: 19.3.1.  zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, dostawy towaru oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków tj. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy,

• Piękny kontrast żółtej i niebieskiej barwy kwiatów • Dobre krzewienie i długotrwałe kwitnienie

9 - 13 cm

10 - 20 cm

Classic

Etykiety promocyjne

Odmiana

Formy produktu

Uprawa

Uprawa w ogrodzie

Wielkość opakowań

19.3.2.

wykonywania ustawowych obowiązków Sprzedającego, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Sprzedającego, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji tego prawnie uzasadnionego interesu, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania sprzeciwu wniesionego przez Kupującego za uzasadniony jego szczególną sytuacją, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Kupującego sprzeciwu, w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody Kupującego, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Kupującemu informacji marketingowych na temat produktów Sprzedającego, oferowanych promocji, organizowanych wydarzeń promocyjnych, prowadzonych programach lojalnościowych i innych akcjach marketingowych za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e-mail lub numer telefonu Kupującego oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Kupującym – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych. 19.4. Kupujący nie będzie podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Kupującego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Etain Classic

-

-

-

-

-

9 - 13

126

-

Lut - Cze 10 - 20 -

✓ ✓

19.3.3. 

V I OL A HYBR I DA

19.3.4.

Rebecca

19.5. P odanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych oznaczonych w formularzu jako obligatoryjne będzie niemożność zawarcia umowy, w pozostałym zakresie zaś - niemożność otrzymywania informacji handlowych. 19.6. P odstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. 19.7. P odstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji handlowych i wizerunku. 19.8. Jeżeli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu oraz prowadzenia rozmów marketingowych, to podstawą prawną przetwarzania danych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 19.9. W zakresie, w jakim dane Kupującego przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, Kupującemu przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. 19.10. O dbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być: spółki z grupy kapitałowej Syngenta, nabywcy wierzytelności, ubezpieczyciele, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, biura informacji gospodarczej, kontrahenci Sprzedającego oraz podmioty świadczące usługi: księgowo- finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne, płatnicze, obsługi telefonicznej (call center), marketingowe, analityczne, informatyczne i hostingowe, transportowe, z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek.Więcej informacji na temat odbiorców danych można uzyskać pod numerem telefonu Infolinii: 223260601. 19.11. S przedawca zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie), w szczególności dostawcom usług IT oraz zintegrowanego outsourcingu. W takich przypadkach dane przekazywane są do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (np. Szwajcaria, USA), a w przypadku braku jego stwierdzenia (np. Indie), zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. Klient w każdej chwili ma możliwość zasięgnięcia dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. 19.12. K lientowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych: 19.12.1. W przypadku gdy Sprzedający przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych interesów, Klient może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją; 19.12.2 W przypadku gdy Sprzedający przetwarza dane oso-bowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

• Wyjątkowy kolor i kształt kwiatów • Kwitnienie całe lato i jesień • Szybki wzrost • Pędy lekko się pokładają

9 - 13 cm

10 - 20 cm

Classic

Etykiety promocyjne

Odmiana

Formy produktu

Uprawa

Uprawa w ogrodzie

Wielkość opakowań

Rebecca Classic

-

-

-

-

-

9 - 13

126

-

Lut - Cze 10 - 20 -

✓ ✓

108

Byliny wiosny

109

Made with FlippingBook Learn more on our blog