Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

APLIKACJA EDUBOTY

Eduboty. Aplikacja Terapeutyczna na monitory DA4801 799 zł Aplikacja EduBoty pomaga w terapii specyficznych trudności w nauce czytania, pisania i liczenia. Wspie - ra rozwój funkcji psychomotorycznych. Rozwija proce - sy uwagi, pamięci, spostrzegania i myślenia. Pomaga niwelować blokady w uczeniu się poprzez wzmac - nianie u uczniów wiary we własne możliwości dzięki stopniowaniu trudności. Świadomość radzenia sobie z zadaniami korzystnie wpływa na budowanie właści - wej samooceny, zachęca uczniów do podejmowania trudu związanego z opanowaniem wiedzy i umiejęt - ności szkolnych. Aplikacja jest skutecznym narzędziem do efektywnej terapii, umożliwiającym realizację pla - nu działań wspierających zawartych w programie

naprawczym dla uczniów z trudnościami w nauce. Aplikacja oferuje 3 zestawy gier wspomagających te - rapię uczniów: • ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki - Wygraj z dyskalkulią • ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania - Wygraj z dysleksją • z deficytami w zakresie funkcji poznawczych, w tym różnorodnymi zabu - rzeniami uwagi • na monitory interaktywne z systemem Android

• 12 gier, 1050 zadań • grupa wiekowa: 10+

mTALENT Seria programów mTalent powstała w celu wspomagania współczesnego terapeuty i nauczyciela w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Progra - my z serii mTalent to gotowe narzędzia diagnostyczno-tera - peutyczne zawierające tysiące interaktywnych ćwiczeń, które z łatwością mogą zostać włączone w program zajęć dydak - 2 490 zł Zestaw wskazówek i interaktywnych ćwiczeń, kart pracy, sce - nariuszy do pracy z uczniami w dwóch grupach wiekowych (5+ i 11+) z objawami lub diagnozą zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Materiał jest tak skonstru - owany, by można było z niego korzystać regularnie (np. na zajęciach z zakresu rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych) lub doraźnie, według potrzeb, możliwości i planu pracy konkretnych terapeutów i uczniów. • propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów (np. drukowalne karty pracy, poradnik metodyczny, autorskie pomoce dydaktyczne) • kilkaset ekranów interaktywnych mTalent ADHD LJ0079 LICENCJA BEZTERMINOWA: na 2 stanowiska on- line (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 sta - nowiska offline (praca bez dostępu do Internetu) • wiek: 6+

tyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych. Wraz z zakupem programu mTalent każdy użytkownik otrzymuje całkowicie bezpłatne i nieograniczone czasowo i terytorialnie wsparcie technicz - ne. Dodatkowo użytkownicy mTalent mogą korzystać także z= Centrum Szkoleń i Konferencji mTalent. Dzięki temu zysku -

ją dostęp do bezpłatnego i certyfikowanego kursu z obsługi programów, cyklicznych spotkań o charakterze szkolenio - wym oraz webinarów i konferencji zudziałem specjalistów. • w pudełku znajdują się kody do szkolenia i platformy mtalent.pl • BEZPŁATNE WERSJE DEMONSTRACYJNE dostępne na stronie: www.demo.mtalent.pl

mTalent Autyzm. Tworzenie umiejętności życiowych. Uczeń starszy LJ0080 4 390 zł Zestaw interaktywnych ćwiczeń, kart pracy i scenariuszy do pracy ze starszym uczniem ze spektrum autyzmu, niepełno - sprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami wymaga - jącymi wsparcia umiejętności społecznych i życiowych. Pro - pozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów (np. tablet przeznaczony do obsługi programu, pomoce tradycyjne, drukowalne karty pracy, poradnik metodyczny). LICENCJA BEZTERMINOWA: na 2 stanowiska on- line (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 sta - nowiska offline (praca bez dostępu do Internetu) • ponad 500 ekranów interaktywnych • grupa wiekowa: 11+

DOSTĘPNY OD WRZEŚNIA 2023

DOSTĘPNY OD WRZEŚNIA 2023

111

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator