Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Będzie dobrze. Program wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych LJ0071 1 490 zł

• 10 zagadnień związanych z zajęciami specjalistycznymi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 1.Co zmieniła w naszym życiu pandemia?, 2. Izolacja, 3. Emocje na skraju, 4. Spokój i dobrostan, 5. Prawa człowieka – prawa dziecka, 6. Dobro kontra zło, czy świat jest czarno-biały?, 7. Małe rzeczy, czyli okruchy codzienności, 8. Wieża Babel – w poszukiwaniu wspólnego języka, 9. W drodze – doświad - czenie migracji, 10. Będzie dobrze – siła pozytywne, program do wykorzystania podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonal - no-społeczne, innych zajęć o charakterze terapeutycznym, a także podczas godziny wychowawczej • materiały dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów pracujących indywidualnie lub grupowo z uczniami w wieku 10+ • drukowane karty pracy i szczegółowe scenariusze zajęć uwzględ - niające wykorzystanie multimedialnej zawartości programu „Bę - dzie dobrze” pozwalające dostosować sposób prowadzenia zajęć w zależności od potrzeb i możliwości klasy

Będzie dobrze - program wspierający kształce - nie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicz - nej w kontekście sytuacji kryzysowych i trauma - tycznych. Przygotowany przez pedagogów i psy - chologów zestaw interaktywnych i tradycyjnych materiałów dydaktycznych będących wsparciem dla nauczyciela prowadzącego zajęcia o charakte - rze terapeutycznym lub lekcje godziny wychowaw - czej. To atrakcyjne i angażujące materiały prze - znaczone do pracy z uczniami od 10 roku życia. LICENCJA BEZTERMINOWA: 3 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 6 stanowisk offline (praca bez do - stępu do Internetu) dla nauczycieli oraz dodatkowa licencja dla 30 uczniów • 30 zagadnień dotyczących ważnych społecznie tematów, takich jak dyskryminacja, autorytet, sukces, depresja, uzależnienia, fake news czy trolling

114

Made with FlippingBook Proposal Creator