Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

mTalent Czytanie. Litery LJ0074 890 zł Zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki i różnico - wania drukowanych i pisanych liter polskiego alfabetu na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-peda - gogicznej, na zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno - -wyrównawcze dla uczniów posługujących się ję - zykiem polskim lub uczących się języka polskiego, przygotowane dla uczniów rozpoczynających przy - godę z czytaniem (profilaktyka i nauka), a także ze zdiagnozowanymi treściami w tym zakresie (np. ry - zyko dysleksji lub dysleksja). LICENCJA BEZTERMINOWA na 9 stano- wisk: 3 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 6 stanowisk offline (praca bez dostępu do Internetu) • kilkaset ekranów wspomagających znajomość i różnicowanie liter • propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów (np. druko - walne karty pracy, poradnik metodyczny) • program został uzupełniony o tłumaczenie poleceń na język ukraiński oraz lektora • wiek: 5+ mTalent. Trudności w pisaniu 1 LJ0011 1 690 zł mTalent Trudności w pisaniu to innowacyjny, a jednocześnie prosty w użyciu zestaw kształtujący poprawne nawyki w za - kresie kreślenia odręcznego, a także przygotowujący rękę do trudnej, ale niezbędnej sztuki pisania. To także największy do - stępny na rynku materiał ćwiczeniowy uwzględniający wiele umiejętności potrzebnych w trakcie nauki pisania, przed nią, jak i w przypadku niepowodzeń. Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym z sympto - mami dysgrafii lub obniżonym napięciem mięśniowym) oraz jako narzędzie profilaktyczne przygotowujące dzieci do na - uki pisania, wspomagające tradycyjną naukę pisania liter. LICENCJA BEZTERMINOWA: 2 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stano - wiska offline (praca bez dostępu do Internetu) Program mTalent Trudności w pisaniu zawiera: • atrakcyjne dla dziecka wspomaganie zajęć terapeutycznych, np. terapii ręki; zestaw ćwiczeń z mikro- i makromotoryki (np. specjalnie zaprojektowane ćwiczenia rozmachowe na tablicę interaktywną), wspomagające rozwój wielu innych – poza umiejętnością pisania – obszarów przydatnych w późniejszym życiu uczniów (np. mowa, precyzja, propriocepcja, koordynacja ogólna),; dostosowany przez specjalistę materiał do pracy

Seria mTalent – finalista konkursu Bett Awards 2021 w kategorii „SPECIAL EDUCATIONAL NE - EDS SOLUTIONS”!

Nagroda główna w kategorii EDUKACJA w XVIII edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku

z czterema zróżnicowanymi pod względem wieku, rozwoju i możliwości grupami (są tu zadania dla: trzylatków, czterolatków, pięciolatków oraz dla grupy dzieci 6- i 7-letnich) • technologia wspomagająca intuicję w edukacji, np. automatyczna kontrola prawidłowego kierunku, kształtu, kolejności kreślenia w przypadku liter, kontrola liczby, przeciętych konturów i pominiętych punktów; pomoc w diagnozie wstępnej (badanie sprawności grafomotorycznej) i diagnozie kontrolnej; zestaw pomocy dodatkowych, uatrakcyj - niających ćwiczenia paluszków; Dodatkowo w skład zestawu programu wchodzą: podręcznik metodyczny napisany przez specjalistę trudności w pisaniu i wieloletniego członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dysleksji – Małgorzatę Rożyńską, książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktywnych; pomoce dydaktyczne do ćwiczenia paluszków typu: krążek rehabilitacyjny, kredki, farby do malowania palcami, drewniany bączek, tacka i pęseta. Praca z programami mTalent możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do internetu), jak i online w każ - dym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, gabinet, dom) z dostępem do internetu – a także na praktycznie dowolnym urządzeniu (komputer, laptop, tablica i monitor interaktywny, tablet, a nawet smartfon). Bezpłatne aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne producenta • szkolenie online z obsługi programu gratis! • w pudełku znajdują się kody do szkolenia i platformy mtalent.pl

mTalent Czytanie ze zrozumieniem LJ0075 890 zł Zestaw multimedialnych ćwiczeń do kształcenia i trenin - gu umiejętności czytania ze zrozumieniem dla uczniów posługujących się językiem polskim lub uczących się języka polskiego jako obcego, rozpoczynających przy - godę z czytaniem (profilaktyka i nauka), a także ze zdiagnozowanymi treściami w tym zakresie (np. ryzyko dysleksji lub dysleksja) na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na zajęcia rewalida - cyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, a także zajęcia z zakresu podstaw języka polskiego jako obcego. LICENCJA BEZTERMINOWA na 9 stano- wisk: 3 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 6 stanowisk offline (praca bez dostępu do Internetu); • ponad 700 ekranów wspomagających umiejętność słuchania i czytania ze zrozumienie, ale także tempo i technikę czytania • materiały interaktywne i teksty na trzech poziomach trudności • ćwiczenia interaktywne uzupełniające pracę z tekstem • propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów (np. druko - walne karty pracy, poradnik metodyczny) • wiek: 7+

DOSTĘPNY OD WRZEŚNIA 2023

DOSTĘPNY OD WRZEŚNIA 2023

119

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator