Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Czytanie SY-LA-BA-MI Pakiet dwóch programów interaktywnych przeznaczony dla dzieci w wieku 3 i 5 lat. Zawiera zestaw multimedialnych ćwi - czeń do nauki czytania opartych na zbiorze sylab otwartych oraz ćwiczeń inspirowanych metodą 18 struktur wyrazowych. Opracowany dla nauczycieli przedszkola, rodziców, logope - dów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwo - ju oraz podnoszeniem sprawności umiejętności czytania u dziecka. Można go wykorzystać na zajęciach dydaktycznych (np. roczne przygotowanie przedszkolne lub wcześniej), dy - daktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, zajęciach te - rapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, w edukacji domowej i innych obszarach mających na celu wykształcenie u dziecka umiejętności czytania. Program mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI I przeznaczony jest przede wszystkim do nauki czytania poprzez wprowadze - nie dzieci w wieku 3+ w świat sylab (sylab otwartych). Każdy rozdział programu złożony jest z ćwiczeń mających na celu zabawę w wyszukiwanie konkretnych sylab w zbiorze innych, przyporządkowywanie tekstu pisanego do nagrań, umie - jętność odczytywania sylab, uzupełnianie tekstów z lukami (np. rymowanek, w których ukryte zostały konkretne sylaby) i wiele innych. Na przygodę z czytaniem zabieramy dzieci nieco starsze, proponując im ćwiczenia inspirowane metodą 18 struktur wyrazowych. Jest to zbiór ćwiczeń polegających na praktycznym kształtowaniu umiejętności czytania róż - norodnych wyrazów (a dla uczniów starszych - dłuższych form tekstowych), uporządkowanych w kilkunastu zestawach. PAKIET programów mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI I i II zo - stał przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5 (nie FLASH), co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wie - le lat. Praca z programem możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępem do Interne - tu. Program przeznaczony jest do pracy przy użyciu kom - putera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora inte - raktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS). LICENCJA BEZTERMINOWA: 3 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 6 stano - wisk offline (praca bez dostępu do Internetu • poradnik metodyczny • instrukcję użytkowania, dokument licencyjny, gwarancję • książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktywnych • nieinteraktywną pomoc dydaktyczna, którą można wykorzystać również w ćwicze - niach bez komputera • bezpłatne aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne producenta. • szkolenie online z obsługi programu-gratis! • w pudełku znajdują się kody do szkolenia i platformy mtalent.pl • program został uzupełniony o tłumaczenie poleceń na język ukraiński oraz lektora.

Seria mTalent – finalista konkur - su Bett Awards 2021 w kategorii „SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS SOLUTIONS”!

mTalent otrzymał rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Nagroda główna w kategorii EDUKACJA w XVIII edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku

mTalent. Ortografia LJ0025

1 490 zł Pakiet Ortografia opracowany z myślą o nauczycielach, logopedach i pedagogach do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensa - cyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych, w kontakcie indywidualnym, jak i grupowym. Składa się • z ponad tysiąca ekranów z ćwiczeniami interaktywnymi świadomości ortograficznej i poprawnej pisowni oraz zestawu materiałów dodatkowych (autorskie pomoce tradycyjne, drukowalne karty pracy, poradnik metodyczny, książka i inne). Zaproponowany materiał pozwala doskonalić ozna - czanie spółgłosek, samogłosek, różnicowania użycia znaków, użycia wielkiej i małej litery, • a także pisowni łącznej bądź rozłącznej. Praca z programem mTalent ORTOGRAFIA możliwa jest zarów - no offline (bez dostępu do internetu) jak i online w każdym miej - scu i czasie (szkoła, przedszkole, gabinet, dom), z dostępem do In - ternetu. Program współpracuje z większością urządzeń typu: komputer stacjonarny, laptop, tablica interaktywna, monitory doty - kowe, tablet, smartfon, na systemach Windows, Android oraz iOS. LICENCJA BEZTERMINOWA: 3 stanowiska online (wy- magany dostęp do Internetu) oraz 6 stanowisk offline (praca bez dostępu do Internetu) • drukowany poradnik metodyczny GRATIS • zestaw drukowanych kart „Orto-Fiszki” GRATIS! • pięknie ilustrowana książka z wyliczankami ortograficznymi „Orto-Rymy” GRATIS • bezpłatne aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne producenta • szkolenie online z obsługi programu gratis! • w pudełku znajdują się kody do szkolenia i platformy mtalent.pl • program został uzupełniony o tłumaczenie poleceń na język ukraiński oraz lektora

mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI I LJ0027 890 zł

mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI II LJ0037 890 zł

mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI I i II. Pakiet LJ0038 Pakiet dwóch programów: • Czytanie SY-LA-BA-MI I (LJ0027) • Czytanie SY-LA-BA-MI II (LJ0037)

1 690 zł

LICENCJA BEZTERMINOWA: 3 sta - nowiska online (wymagany do- stęp do Internetu) oraz 6 stano - wisk offline (praca bez dostępu do Internetu

120

Made with FlippingBook Proposal Creator