Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Nagroda główna w kategorii EDUKACJA w XVIII edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku

Seria mTalent – finalista konkursu Bett Awards 2021 w kategorii „SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS SOLUTIONS”!

sów; zadania na myślenie przestrzenne i perspektywiczne; elementy kodowania, a także przykłady matematyki twórczej; inne ćwiczenia terapeutyczne, np. ćwiczenia kształtujące percepcję wzrokową na ma - teriale typowo matematycznym; zawiera także materiały do druku i pomoce tradycyjne. W programie materiał ćwiczeniowy podzielony jest na 5 dużych działów, a w każdym z nich znajdują się klarownie wydzielone ze - stawy ćwiczeń, w których w sposób zrozumiały dla uczniów zostały wyjaśnione zagadnienia sprawiające im trudności: • 1. Od jedności do wielkości; • 2. Dodawanie i odejmowanie, to całkiem proste zadanie;

mTalent Koncentracja i pamięć LJ0062 2 490 zł Zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących funkcje poznawcze, a także usprawniających spostrzeganie, pamięć i koncentrację uwagi służący do wykorzystywania na zajęciach korekcyjno-kompensacyj - nych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i innych mają - cych na celu kształtowanie i usprawnianie funkcji poznawczych, spo - strzegania, pamięci i koncentracji uwagi. W skład zestawu wchodzi blisko 700 ekranów, karty pracy, przewodnik metodyczny oraz zestaw materiałów dodatkowych w jednym pudełku. Graficzno-funkcjonalne rozwiązania sprawdzają się w pracy z dziećmi z dezintegracją senso - ryczną, z dysleksją lub ryzykiem dysleksji, a także z dziećmi nadpobudli - wymi psychoruchowo (ADD, ADHD), mającymi kłopoty z koncentracją i koordynacją wzrokowo-ruchową. Zestaw przygotowany jest przez psychologów pedagogów (w tym specjalnych) i językoznawców ćwicze - nia z zakresu: pamięci (roboczej, operacyjnej, wzrokowej, słuchowej), koncentracji uwagi (podzielności, selektywności, trwałości, przerzut - ności), a także innych obszarów funkcji wykonawczych i elementów relaksacji. Stanowi on również odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem – ćwiczenia pamięci, koncentracji, kontroli bodź - ców i kontroli poznawczej. W programie wyodrębniono poszczegól - ne rozdziały: Rozgrzewka (ćwiczenia wstępne), Pamięć wzrokowa, Pamięć słuchowa, Pamięć słuchowo – wzrokowa, Spostrzegawczość, Szybkość reakcji (nazywanie, liczenie), Podzielność uwagi, Łamigłów - ki, Koordynacja wzrokowo-ruchowa, Rozmaitości (ćwiczenia kształ - tujące umiejętności planowania, organizowania, hamowania i inne). LICENCJA BEZTERMINOWA: 2 stanowisko online (wy- magany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internetu) • bezpłatne aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne producenta • w pudełku znajdują się kody do szkolenia i platformy mtalent.pl • ćwiczenia dla dwóch grup wiekowych: 5+ i 11+ a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną bez względu na wiek metrykalny.

mTalent Matematyka. Dyskalkulia LJ0010 2 490 zł Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umie - jętności matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie. Do wykorzystania na zajęciach korekcyj - no-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Program składa się z ponad 600 ekranów interaktywnych oraz ze - stawu materiałów dodatkowych w jednej walizce. Podany materiał cechują następujące rozwiązania metodyczne: od konkretu do abs - trakcji; materiał bliski dzieciom tzw. „Matematyka codzienności”; zadania na logiczne myślenie; ćwiczenie metodą tzw. małych krocz - ków – każde działanie jest rozdzielone na mniejsze etapy; produkt zawiera matematyczne gry zespołowe, w których mogą brać udział pary lub grupy dzieci uczęszczające na zajęcia; wiele materiału po - święconego umiejętności szacowania, a także odczytywaniu wykre -

• 3. Mnożymy, dzielimy, liczbami się bawimy; • 4. Jak się nie zgubimy, cały świat zmierzymy; • 5. Trochę łamigłówek, dla mądrych główek

LICENCJA BEZTERMINOWA: 2 stanowisko online (wyma- gany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internetu) • program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie online i offline • bezpłatne aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne producenta. • szkolenie online z obsługi programu gratis! • wiek: 6+

122

Made with FlippingBook Proposal Creator