Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny LJ0060

1 490 zł Zestaw blisko 600 ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno - -kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji po - lonistycznej dla uczniów klas 4-6. Skierowany do terapeutów i nauczycieli, którzy chcą uatrakcyjnić prowadzone przez siebie zajęcia. Zestaw różnorodnych ćwiczeń wspomaga i rozwija system językowy, a także utrwala i systematyzuje ogólną wie - dzę polonistyczną i doskonali wiele umiejętności z mnogich obszarów. Propozycje ćwiczeń integrują treści literackie, języ - kowe, ortograficzne, gramatyczne i interpunkcyjne. Starannie dobrane, interesujące teksty kultury umożliwiają harmonijny rozwój umiejętności interpretacyjnych ucznia. Został przygo - towany w nowoczesnej technologii HTML5 i może być wyko - rzystany podczas zajęć tradycyjnych oraz tych na odległość – oprogramowanie mTalent umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrz - nego oprogramowania. LICENCJA BEZTERMINOWA: 3 stanowiska online (wy - magany dostęp do Internetu) oraz 6 stanowisk offline (praca bez dostępu do Internetu) 1 490 zł Zestaw blisko 600 ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wyko - rzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensa - cyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji matematycznej dla uczniów klas 4-6. Program dedykowany jest terapeutom i nauczy - cielom, którzy chcą uatrakcyjnić prowadzone przez siebie zajęcia. Zestaw różnorodnych ćwiczeń wspomaga i rozwija umiejętności arytmetyczne, kształtuje umiejętności myślenia i jasnego formuło - wania wniosków, przygotowuje uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codzien - nego i doskonali wiele umiejętności z innych ważnych obszarów. Pozwala również wyrównać różnice edukacyjne uczniów z klas 4-6 w zakresie umiejętności matematycznych, a w szczególności: ćwiczenia sprawności rachunkowej, wykorzystanie i tworzenie in - formacji, modelowanie matematyczne, rozumowanie i tworzenie strategii. Program może być wykorzystany podczas zajęć tradycyj - nych oraz tych na odległość – oprogramowanie mTalent umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzy - stania z zewnętrznego oprogramowania. Został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5 (nie FLASH), co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat. Przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub moni - tora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) mTalent Potrafię. Obszar matematyczny LJ0061

Program proponuje: • blisko 600 niepowtarzalnych, zróżnicowanych ekranów, które aktywizują uczniów, rozwijają zdolności samokształcenia, pomagają pokonać ewentualne trudności w nauce • przyjazny przewodnik metodyczny z podpowiedziami i gotowymi propozycjami zajęć • zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy do wydruku, poradnik meto - dyczny, tradycyjne pomoce dydaktyczne) • kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego ucznia lub zgodnych z jego bieżącymi zainteresowaniami) • liczne zadania rozwijające i doskonalące obszary: percepcja słuchowa, spostrzegawczość wzrokowa, logiczne myślenie, koncentracja uwagi, koncentracja wzrokowo-ruchowa • praca z programem możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępem do Internetu • wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów • przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) • cała seria mTalnet otrzymała wyjątkową nagrodę Logo BETT Awards Finalist • wraz z każdym programem mTalent terapeuta/nauczyciel otrzymuje bezpłatne SZKOLENIE online z obsługi programu mTalent zakończone wydaniem imiennego certyfikatu • wiek: 10+ LICENCJA BEZTERMINOWA: 3 stanowiska online (wy - magany dostęp do Internetu) oraz 6 stanowisk offline (praca bez dostępu do Internetu). Program proponuje: • blisko 600 niepowtarzalnych, zróżnicowanych ekranów, które aktywizują ucznia, rozwijają zdolności samokształcenia, pomagają pokonać ewentualne trudności w nauce • przyjazny przewodnik metodyczny z podpowiedziami i gotowymi propozycjami zajęć • zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy do wydruku, poradnik meto - dyczny, tradycyjne pomoce dydaktyczne) • kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego ucznia lub zgodnych z jego bieżącymi zainteresowaniami) • liczne zadania rozwijające i doskonalące obszary: percepcję słuchową, spostrzegawczość wzrokowa, logiczne myślenie, koncentrację uwagi oraz koncentracja wzrokowo-ruchowa • praca z programem możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępem do Internetu • wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów • cała seria mTalnet otrzymała wyjątkową nagrodę Logo BETT Awards Finalist • wraz z każdym programem mTalent terapeuta/nauczyciel otrzymuje bezpłatne SZKOLENIE online z obsługi programu mTalent zakończone wydaniem imiennego certyfikatu • wiek: 10+

bezterminowa licencja

123

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator