Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Eduterapeutica Lux Autyzm PN0126 1 990 zł Zbiór materiałów w postaci poradników i konspektów w wersji elektronicznej i tradycyjnej dla pedagogów i nauczycieli, którzy pracują z uczniami z ASD. Zawarto w nich praktyczne wskazówki jak należy reagować w określonych sytuacjach szkolnych, na lekcjach i przerwach. Materiały zostały przygoto - wane przez doświadczonych specjalistów, od lat zajmujących się pracą z dziećmi ze spektrum autyzmu (ASD). W zestawie znajdują się propozycje gier i zabaw pomagających w integracji dzieci z ASD z innymi uczniami. Zadania i ćwiczenia przygotowano tak, aby możliwie jak najbardziej uru - chamiały/wspierały relacje i komunikację między uczestnikami – uczą m.in. pokonywania dystansu fizycznego i pomagają w rozwijaniu kompetencji społecznych u osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Zestaw wzboga - cono długopisem Banach 3D, który wspiera koncentrację, ćwiczy cierpliwość, umiejętności manualne i uczy właściwego chwytu.

Pakiet zawiera: • 2 poradniki dla nauczycieli/wychowawców: „Jak prowadzić lekcje w klasach, w których są uczniowie ze spektrum autyzmu?” oraz „Dom – szkoła – klasa w trosce o ASA, czyli jak współpracować z Rodzicami ucznia z ASD?” • Ponad 60 zabaw wspierających relacje i komunikację między uczniami • Blisko 20 kart pracy integrujących uczniów • 2 prezentacje multimedialne dla pedagoga do przeprowadzenia wewnętrznych szkoleń doskonalenia nauczycieli • 5 praktycznych fiszek dla nauczycieli z podpowiedziami, jak wykorzystać mocne strony ucznia z ASD podczas zajęć w szkole • buźki – emotikonki: zarówno te już gotowe jak i do samodzielnego wykonania, pomocne w komuniko - waniu się z uczniami • 11 plakatów edukacyjnych (do powieszenia np. w pokoju nauczycielskim) • dostęp do zbioru filmów edukacyjnych o dzieciach i młodzieży ASD • długopis Banach 3D z 10 kartami pracy.

Eduterapeutica Lux SPE 4-8 PN0207

Korzyści dla ucznia: • weźmie udział w atrakcyjnych zajęciach

2 890 zł

• zmotywuje się do systematycznego treningu i wykonywanych żmudnych zadań • zmobilizuje się do lepszej pracy i osiągania lepszych wyników w terapii i nauce • nauczy się nowych umiejętności • z łatwością przyswoi wiedzę • podniesie swoją samoocenę dzięki widocznym sukcesom podczas wykonywa - nia ćwiczeń i w trakcie całego procesu terapeutycznego • lepiej zafunkcjonuje w grupie rówieśniczej • poprawi się jego współpraca z nauczycielem Korzyści ogólne: • możliwość prowadzenia terapii na różnych urządzeniach: komputerze, laptopie, tabletach oraz ekranach dotykowych • Nowość! Możliwość pobrania ćwiczeń interaktywnych i przesłanie ich uczniowi za pomocą wiadomości e-mail • licencja otwarta pozwala na zainstalowanie programu na dowolnej liczbie urzą - dzeń – dostęp do programu dla całej kadry pedagogicznej i wszystkich uczniów - możliwość pracy z uczniem w klasie i gabinecie, a także na odległość; licencja otwarta bezterminowa dla nieograniczonej ilości użytkowników i urządzeń • bezpłatne wsparcie merytoryczne, techniczne • dostęp do bezpłatnych i certyfikowanych webinarów merytorycznych • docelowa grupa wiekowa: 10-15 lat

Eduterapeutica Lux SPE 1-3 PN0161 2 890 zł Zestaw ćwiczeń multimedialnych wraz z kartami pracy do wykorzystania na zajęciach z dziećmi z ryzykiem wystąpienia lub orzeczeniem/opinią o dysleksji, dysgra - fii, dysortografii lub dyskalkulii. Materiały wykorzystywać można podczas pracy grupowej i indywidualnej. Program zawiera ćwiczenia z zakresu: analizy i syntezy wzroko - wej, analizy i syntezy słuchowej, pamięci i orientacji w przestrzeni, porównywania długości i wielkości, myślenia operacyjnego, umiejętności językowych, motoryki oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, koncentra - cji i umiejętności społecznych. Do publikacji dołączono gry Fiku-miku i Pajacyk, które pomagają usprawnić m.in. koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, grafomoto - rykę, orientację przestrzenną. Gra Figu-miku pozwala rozwijać umiejętności takie jak poszukiwanie, planowa - nie, odpowiedzialność, refleksyjne spojrzenie na własną

Zestaw zawiera: • blisko 500 ćwiczeń multimedialnych – interaktywnych ćwiczeń, gier edukacyj - nych, nawiązujących do znanych gier komputerowych • 420 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie • poradnik metodyczny z instrukcją obsługi • poradnik dla rodziców • długopis Banach 3D z kartami pracy oraz materiałem do tworzenia modeli Korzyści dla nauczyciela i pedagoga: • gotowy materiał na zajęcia terapeutyczne, na cały rok szkolny • różnorodne materiały i inspiracje związane z dostosowaniem toku lekcji do danego ucznia, zadań domowych, ale także zadań sprawdzających • łatwiejsze planowanie przebiegu terapii, z podziałem na etapy i obszary • łatwe dopasowanie karty pracy i ćwiczenia multimedialne do obszarów, w jakich wystąpią trudności • łatwe zdobywanie informacji na temat poszczególnych trudności ucznia ze SPE, sposobów diagnozowania, prowadzenia terapii oraz jej postępów

pracę. Gra Pajacyk pomaga w rozwijaniu umiejętności matematycznych, polonistycznych i muzycznych a także pozwala na rozładowanie emocji. Można ją wykorzystać jako wypełnienie wolnego czasu uczniów, którzy szybciej od innych skończyli wykonywanie zadań w ławkach. Zestaw zawiera: • 279 ćwiczeń multimedialnych • 229 kart pracy w wersji drukowanej i elektronicznej • poradnik metodyczny • gra Figu-miku złożona z 72 kolorowych, kartonowych elementów, 4 kart dla nauczyciela, 5 kart pracy dla uczniów, 2 instrukcji obrazkowych • gra Pajacyk wraz z instrukcją, w której zawarto kilkanaście różnych pomysłów na to, jak można grę wykorzystać w pracy z uczniami • licencja otwarta bezterminowa dla nieograniczonej ilości użytkowników i urządzeń • docelowa grupa wiekowa: 7-10 lat

• wsparcie w zaangażowaniu uczniów i całą grupę do zajęć • wsparcie w uczeniu uczniów koncentracji na zadaniu • widoczne efekty pracy pedagogicznej

139

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator