Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Eduterapeutica Lux Problemy Wychowawcze. Przemoc i agresja PN0108 490 zł Problemy wychowawcze. Przemoc i agresja to pa - kiet multimedialny dla klas 1-8 szkoły podstawowej. Kompleksowo wspiera szkołę i rodziców w prze - ciwdziałaniu przemocy i agresji wśród uczniów. Przygotowany program pomaga skutecznie: • komunikować się z uczniem, tak by w sposób naturalny, w trakcie rozwiązywania bieżących problemów, wspierać i rozwijać u niego kompetencje niezbędne do budowania prawidłowych relacji z ró - wieśnikami i dorosłymi • budować w szkole klimat sprzyjający rozwojowi postaw prospołecznych • stawiać granice w sposób zdecydowany i konsekwentny, a za razem łagodny • doprowadzić do tego, aby wszyscy znali i stosowali te same reguły i normy • zrezygnować z zachowań agresywnych, dając uczniowi w zamian nowe strategie niezbędne do budowania satysfakcjonujących związków. Opracowane scenariusze zajęć uzupełnione są materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi dla nauczycieli i rodziców, w tym szkoleniami online przeznaczone dla użytkowników programu. • wiek: 7-15 lat

Eduterapeutica Lux Problemy Wychowawcze. Emocje PN0109 490 zł Problemy emocjonalne objawiają się nadmierną nieśmiałością, wycofaniem, autoagresją, wyuczo - ną bezradnością, a nawet zaburzeniami jedzenia. Pakiet Problemy wychowawcze: problemy emocjo - nalne pomoże określić: • jakie reakcje emocjonalne mieszczą się w normie rozwojowej, a jakie wymagają już korekty • co to jest inteligencja emocjonalna, jakie jest jej znaczenie i jak ją rozwijać u uczniów • jaka jest natura emocji i dlaczego trzeba uczyć dzieci radzenia sobie z emo - cjami, zamiast ich tłumienia • jakie mogą być negatywne skutki tłumienia emocji • jak rozpoznać problemy emocjonalne u dzieci. Program opiera się na założeniu, że rozwój emocjonalny, jest jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania człowieka, ponieważ zaburzenia na tej płaszczyźnie nie pozwalają na rozwinięcie swojego potencjału w innych dziedzinach. W skrajnych przypadkach np.: autoagresji, prowadzą wręcz do destrukcji i śmierci. • wiek: 7-15 lat Eduterapeutica Lux Problemy Wychowawcze. Zestaw PN0106 1 990 zł Zestaw pomocy kompleksowo wspierające szkołę (dyrektora, nauczycieli, wychowawców i specjali - stów) oraz rodziców w obszarach z problemami rozwojowymi w zakresie psychologicznym i społecz - nym uczniów w rożnym wieku. Zestaw „Problemy wychowawcze” pozwala przygotować szkołę pod - stawową do skutecznego przeciwdziałania prze - mocy, agresji i uzależnieniom, a także wspierania rodziców i dzieci z problemami emocjonalnymi. Zestaw obejmuje: • szkolenia, propozycje działań i gotowe materiały dla psychologów i peda - gogów, wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, rodziców i dzieci • materiały podzielono na trzy grupy wiekowe odpowiadające klasom 1-3, 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej • scenariusze szkoleń dla nauczycieli, scenariusze lekcji wychowawczych, spotkań z rodzicami, gier społecznych dla dzieci i kompletne programy profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne

Zestaw zawiera: • pendrive z elektronicznymi dokumentami (poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne, ulotki, formularze) z możliwością użycia ich na ekranie i wydruku, • poradnik metodyczny, • gry na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów: • koła z „emotikonami” symbolizującymi główne kategorie uzewnętrznianych emocji (szczęście, radość, smutek, strach, złość, inne), • mniejsze koła z symbolami twarzy reprezentujących warianty powyższych emocji. • kartonowe koła służą młodszym dzieciom do poznawania emocji, ich nazywania i kojarzenia, a dla starszych uczniów są doskonałym materiałem wprowadzającym do klasowej lub grupowej dyskusji o emocjach. Zastosowane na kartonowych ko - łach ilustracje kojarzą się z ikonami stosowanymi w portalach społecznościowych, co sprawia, że są zrozumiałe nawet dla najmłodszych uczniów, a jednocześnie akceptowane nawet przez ósmoklasistów. • kompleksowe materiały, które przygotowaliśmy pomogą nauczycielom realizować działania wychowawcze a zajęcia z uczniami staną się atrak - cyjne i wartościowe • ulotki informacyjne dla rodziców (wydrukowane z możliwością ich wydruku z programu) Zestaw zawiera zebrane materiały trzech osobnych pu - blikacji: Przemoc i agresja, Problemy emocjonalne, Uza - leżnienia oraz bardzo obszerny moduł terapeutyczny (którego nie ma w pojedynczych tytułach). Moduł terapeutyczny oparty jest na rozwijaniu 6 kom - petencji niezbędnych do prawidłowego wypełniania ról społecznych. Zestaw zawiera: • pendrive ze zbiorem różnorodnych materiałów (poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne, ulotki, formularze) z możliwością użycia ich na ekranie i wydruku • teczkę z ulotkami do rozdania dla rodziców • poradnik metodyczny, • gry na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów: Przemoc i

Zestaw zawiera: • pendrive z elektronicznymi dokumentami (poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne, ulotki, formularze) z możliwością uży - cia ich na ekranie i wydruku • poradnik metodyczny • gry na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów: • 6 większych kół symbolizujących typowe reakcje na przemoc lub agresję wokół nas • 24 mniejszych kół służące do oceniania przedstawianych sytuacji i reakcji. • licencję otwartą – nieograniczona ilość użytkowników i urządzeń.

agresja – 6 większych kół symbolizujących typowe reakcje na przemoc lub agresję wokół nas 24 mniejszych kół służące do oceniania przedstawianych sytuacji i reakcji, Problemy emocjonalne – 6 większych kół z „emotikonami” symbolizującymi główne kategorie uzewnętrznianych emocji (szczęście, radość, smutek, strach, złość, inne), 24 mniejsze koła z symbolami twarzy reprezentujących warianty powyższych emocji, Uzależnienia – 6 większych kół z symbolami różnych sfer naszego życia z białymi polami do umieszczania

mniejszych kół (rodzina, rówieśnicy, szkoła, plan dnia, emocje w ciągu dnia, życie bez tego co nas może uzależniać), 12 mniejszych kół symbolizują - cych potencjalne źródła uzależnień – celowo wybrano obszary, które nie są w oczywisty sposób negatywne, a jednak mogą powodować uzależnienia, 12 dwustronnych kół z różnymi ocenami sytuacji, służących do wyrażania opinii przez uczniów

140

Made with FlippingBook Proposal Creator