Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

EDUTERAPEUTICA LUX Eduterapeutica Lux to zestawy nowoczesnych progra - mów multimedialnych i różnorodnych pomocy dydak - tycznych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych: od autyzmu i ADHD, przez dysleksję i dyskalkulię, po niepełnosprawność intelektualną i pro - blemy logopedyczne. Obejmuje zarówno materiały dla najmłodszych, jak i starszych uczniów. Wygodna

licencja otwarta programu to możliwość korzystanie z ćwiczeń bez żadnych ograniczeń. Rekomendowany zestaw pomocy przez Polski Związek Logopedów. Pro - gram aktywizuje i mobilizuje dzieci uczestniczące w te - rapii do pracy. Przyciąga uwagę poprzez atrakcyjnie zaprojektowany interfejs. Ciekawa grafika i animację zachęcają do interakcji. Schemat ćwiczeń zamieszczo -

nych w programie jest zgodny z etapami terapii logo - pedycznej. Prezentowany materiał ćwiczeniowy jest bogaty i zróżnicowany, jego treści są pomocne w terapii różnorodnych problemów z wymową. Korzyści płynące z wykorzystywania programu w trakcie zajęć dla logo - pedów: uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, łatwiejsze zaangażowanie dzieci do treningu logopedycznego,

wymierne sprawdzenie wyników terapii, podniesienie skuteczności terapii. Korzyści płynące z wykorzysty - wania programu w trakcie zajęć dla dzieci: większe zaangażowanie w zajęcia terapeutyczne, zmniejszenie poczucia uczestnictwa w terapii, motywacja do powta - rzania monotonnych ćwiczeń.

Eduterapeutica Logopedia Lux wersja rozszerzona bez drukarki PN0130 2 890 zł Program ten aktywizuje i mobilizuje uczestniczące w terapii dzieci do pracy. Jest bardzo atrakcyjny wizualnie; ciekawa grafika i animacje przyciągają uwagę dzieci. Schemat ćwi - czeń zamieszczonych w programie jest zgodny z etapami terapii logopedycznej. Prezentowany materiał ćwiczeniowy jest bogaty i zróżnicowany, jego treści są pomocne w terapii różnorodnych problemów z wymową. Eduterapeutica lux logopedia rozszerzona polecana jest wszystkim logope - dom, którzy poszukują ciekawych inspiracji i skutecznego wsparcia w swojej pracy. Korzyści dla logopedów: • uatrakcyjnisz swoje zajęcia • z łatwością zaangażujesz dzieci do treningu logopedycznego dzięki ulubionym przez dzieci multimediom • w prosty sposób sprawdzisz postępy terapii • w krótkim czasie osiągniesz widoczne efekty terapii Korzyści dla dzieci: • chętnie będą uczestniczyć w zajęciach, • nie będą czuły, że poddane są terapii • będą zmotywowane do powtarzania żmudnych monotonnych ćwiczeń • skutecznie i w krótkim czasie opanują prawidłową wymowę • zawartość pakietu: 2 414 ćwiczeń multimedialnych, 430 kart pracy w wersji drukowanej i elektronicznej, poradnik metodyczny, słuchawki z mikrofonem, labiogramy wszystkich głosek alfabetu, karty do ćwiczeń słuchu fonemowego, memory, plansze sytuacyjne • możliwość pracy z uczniem w klasie i gabinecie, a także na odległość na różnych urządzeniach: komputerze, laptopie, tabletach oraz ekranach dotykowych • Nowość! Możliwość pobrania ćwiczeń interaktywnych i przesłanie ich uczniowi za pomocą wiadomości e-mail • bezterminowa licencja otwarta dla całej placówki (instalacja na dowolną ilość urządzeń – dostęp do programu dla całej kadry pedagogicznej i wszystkich uczniów) • bezpłatne wsparcie merytoryczne, techniczne • grupa wiekowa: 6-10 lat • rekomendowana przez Polski Związek Logopedów

Logopedia podstawowa PN0152 1 790 zł Prezentowany materiał ćwiczeniowy jest bogaty i zróż - nicowany, jego treści są pomocne w terapii różnorod - nych problemów z wymową. Korzyści płynące z wyko - rzystywania programu w trakcie zajęć dla logopedów: uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, łatwiejsze za - angażowanie dzieci do treningu logopedycznego, wymierne sprawdzenie wyników terapii, podniesienie skuteczności terapii. Korzyści płynące z wykorzysty - wania programu w trakcie zajęć dla dzieci: większe zaangażowanie w zajęcia terapeutyczne, zmniejszenie poczucia uczestnictwa w terapii, motywacja do powta - rzania monotonnych ćwiczeń. Zawartość pakietu: • 900 ćwiczeń multimedialnych, 700 kart pracy w wersji drukowanej i elek - tronicznej, poradnik metodyczny, słuchawki z mikrofonem, abiogramy wszystkich głosek alfabetu, karty do ćwiczeń słuchu fonemowego, memo - ry, plansze sytuacyjne • docelowa grupa wiekowa: 6-10 lat

Eduterapeutica Lux Logopedia Akcesoria PN0158 590 zł • docelowa grupa wiekowa: 6-10 lat W zestawie: karty słuchu fonemowego • 33 kolorowych kart formatu A5 które pomagają w rozróżnieniu wy - razów podobnych, np. melon-welon, taczka-tacka, bąk-pąk • labiogramy - 39 kolorowych plansz formatu A5 które ułatwią pracę nad prawidłowym ułożeniem buzi przy wymawianiu głosek • memory logopedyczne - sprawdzają się na wiele różnych sposób, od szukania określeń dla przedmiotów widocznych na obrazkach, przez zapamiętywanie kolejności, do grupowania obrazków ze względu na występujące w ich nazwach głoski • plansze sytuacyjne – 3 karty w formacie A4 służą do układania historii • słuchawki z mikrofonem Korzyści płynące z wykorzystywania programu w trak - cie zajęć dla logopedów: • uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć • łatwiejsze zaangażowanie dzieci do treningu logopedycznego • wymierne sprawdzenie wyników terapii • podniesienie skuteczności terapii Korzyści płynące z wykorzystywania programu w trak - cie zajęć dla dzieci

Wymagania techniczne programu: • komputer z systemem operacyjnym: Windows 7/8/10/11 oraz wyższe wersje lub Mac OS • przeglądarka internetowa (zalecamy Google Chrome lub Opera) • głośniki, mikrofon • port USB typu A Wersja z kodem dostępu do platformy www.educhmura.pl (licencja na 50 stanowisk i 5 lat) • dostęp do Internetu • komputer z systemem operacyjnym: Windows 7/8/10/11 oraz wyższe wersje lub Mac OS • tablet z system operacyjnym Android 8.0.0 lub iOS 14.7.1 i wyższe • przeglądarka internetowa (zalecamy Google Chrome lub Opera) • tablica multimedialna z przeglądarką internetową (tylko Chrome) • głośniki, mikrofon

• większe zaangażowanie w zajęcia terapeutyczne • zmniejszenie poczucia uczestnictwa w terapii • motywacja do powtarzania monotonnych ćwiczeń

141

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator