Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Logopedia Rotacyzm PN0155

Logopedia Szeregi PN0153

Logopedia Kappacyzm, gammacyzm PN0154 590 zł • Prezentowany zestaw to zbiór zawierający 280 ćwiczeń interaktywnych wraz z kartami pracy stworzone do zajęć z dziećmi, które mają problem z wymową głosek tylnojęzykowych. Zawiera między innymi ćwiczenia z wyrazami z dwiema głoskami k, głoskami k oraz t, głoskami g, k, d, t. Korzyści płynące z wy - korzystywania programu w trakcie zajęć dla logopedów: uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, łatwiejsze zaangażowanie dzieci do treningu logopedycznego, wymierne sprawdzenie wyników terapii, podniesienie skuteczności terapii. Korzyści płynące z wykorzystywania programu w trakcie zajęć dla dzieci: większe zaangażowanie w zajęcia terapeutyczne, zmniejszenie poczucia uczestnictwa w terapii, motywacja do powtarzania monotonnych ćwiczeń. Docelowa grupa wiekowa: 6-10 lat

590 zł • Prezentowany zestaw to zbiór zawierający ponad 300 ćwiczeń interaktywnych wraz z kartami pracy stworzone do zajęć z dziećmi, które mają problem z wymową fonemu /r/. Zawiera ćwiczenia z głoską r w różnych konfiguracjach, m.in.: tr, dr, pr, br, mr, wr, fr, śr, źr, chr, kr, gr. Korzyści płynące z wykorzystywania programu w trakcie zajęć dla logopedów: uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, łatwiejsze zaangażowanie dzieci do treningu logopedycznego, wymierne sprawdzenie wyników terapii, podniesienie skuteczności terapii. Korzyści płynące z wykorzystywania programu w trakcie zajęć dla dzieci: większe zaangażowa - nie w zajęcia terapeutyczne, zmniejszenie poczucia uczestnictwa w terapii, motywacja do powtarzania monotonnych ćwiczeń. Docelowa grupa wiekowa: 6-10 lat

590 zł • Prezentowany zestaw to zbiór zawierający ponad 900 ćwiczeń interaktywnych wraz z kartami pracy służący do doskonalenia wymowy głosek dźwięcznych. W zestawie znajdują się ćwiczenia z głoskami takimi jak: w, wi, b, bi, d, z, ż, rz, ź, dz, dź, dż, g, gi m.in. w izolacji, sylabach, logotomach, w wyrazach w nagłosie, wygłosie oraz pozycji interwokalicznej, a także w zdaniach. Korzyści płynące z wykorzystywania programu w trakcie zajęć dla logopedów: uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, łatwiejsze zaangażowanie dzieci do treningu logopedycznego, wymierne sprawdzenie wyników terapii, podniesienie skuteczności terapii. Korzyści płynące z wykorzystywania programu w trakcie zajęć dla dzieci: większe zaangażowa - nie w zajęcia terapeutyczne, zmniejszenie poczucia uczestnictwa w terapii, motywacja do powtarzania monotonnych ćwiczeń. Docelowa grupa wiekowa: 6-10 lat

Eduterapeutica Lux Nastolatki. SPE 15-17 lat. Wersja online PN0135 990 zł Multimedialny program do terapii dysleksji roz - wojowej i dyskalkulii wśród uczniów szkół po - nadpodstawowych. Program jest wsparciem dla nauczycieli specjalistów oraz pedagogów odpo - wiedzialnych za udzielenie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zestaw zawiera: • 230 interaktywnych gier, zabaw i ćwiczeń komputerowych na różnych poziomach trudności nawiązujących do gier komputerowych (kod do educhmura.pl) • 317 kart pracy w programie utrwalających ćwiczenia w wersji multimedialnej Ćwiczenia wspierają: • percepcję wzrokową • pamięć • koncentrację • rozwój motoryki, koordynacji oraz integracji sensorycznej uczniów • myślenie matematyczne • umiejętności ortograficzne i językowe • korzystanie z aplikacji w wersji online wymaga stałego dostępu do internetu oraz rejestracji konta na platformie edukacyjnej educhmura.pl

Logopedia Dźwięczność PN0156 590 zł • Prezentowany zestaw to zbiór zawierający ponad 500 ćwiczeń interaktywnych wraz z kartami pracy służący do doskonalenia wymowy głosek dźwięcznych. W zesta - wie znajdują się ćwiczenia z głoskami takimi jak: w, wi, b, bi, d, z, ż, rz, ź, dz, dź, dż, g, gi m.in. w izolacji, sylabach, logotomach, w wyrazach w nagłosie, wygłosie oraz pozycji interwokalicznej, a także w zdaniach. Korzyści płynące z wykorzy - stywania programu w trakcie zajęć dla logopedów: uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, łatwiejsze zaangażowanie dzieci do treningu logopedycznego, wymierne sprawdzenie wyników terapii, podniesienie skuteczności terapii. Korzyści płynące z wykorzystywania programu w trakcie zajęć dla dzieci: większe zaangażowanie w zajęcia terapeutyczne, zmniejszenie poczucia uczestnictwa w terapii, motywa - cja do powtarzania monotonnych ćwiczeń. Docelowa grupa wiekowa: 6-10 lat

Logopedia Słuch i Jąkanie PN0157 590 zł • Prezentowany zestaw to zbiór zawierający ponad 200 ćwiczeń interaktywnych oraz ćwiczenia z zakresu rozpoznawania głosek syczących, szumiących, ciszących, dźwięcznych, przeciągania samogłosek, panowania nad siłą głosu i rytmizacji mowy. Korzyści płynące z wykorzystywania programu w trakcie zajęć dla logo - pedów: uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, łatwiejsze zaangażowanie dzieci do treningu logopedycznego, wymierne sprawdzenie wyników terapii, podniesienie skuteczności terapii. Korzyści płynące z wykorzystywania programu w trakcie zajęć dla dzieci: większe zaangażowanie w zajęcia terapeutyczne, zmniejszenie poczucia uczestnictwa w terapii, motywacja do powtarzania monotonnych ćwiczeń. Docelowa grupa wiekowa: 6-10 lat

142

Made with FlippingBook Proposal Creator