Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Escape Room SPE 4-8 PN0173 690 zł Materiał ułatwia realizację zajęć terapeutycznych dla uczniów w wieku 10-14 lat. Jest dostosowany do możli - wości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pod względem koncentracji uwagi, procesów poznaw - czych i możliwości sensorycznych. Każdy scenariusz zajęć zawiera informację, dla jakiej grupy uczniów jest przeznaczony oraz w jaki sposób go zmodyfikować, aby był odpowiedni dla uczniów z różnymi trudnościami rozwojowymi. Zestaw uatrakcyjni indywidualne zajęcia: pozwoli zaciekawić tematem i utrwalić materiał realizo - wany w ramach podstawy programowej. Zagadki wy - korzystane w grze są zgodne z podstawą programową dla klas 4-8 Szkoły Podstawowej.

Zestaw zawiera: • 8 scenariuszy do pracy z uczniem w klasie, 8 scenariuszy do pracy z uczniem na odległość, grę karcianą

Escape room SPE 1-3 PN0163 590 zł Escape Room to innowacyjna forma pracy, która łączy naukę z zabawą, dzięki czemu efektyw - niejsza staje się praca z podręcznikiem. Zagadki wykorzystane w grze są zgodne z podstawą programową dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej. Program kształtuje kreatywność uczniów z spe - cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwija umie - jętność twórczego i nieszablonowego myślenia. Konstrukcja gry umożliwia dostosowanie metod pracy do potrzeb uczniów z różnymi dysfunk - cjami i można ją wykorzystać zarówno podczas terapii, jak również podczas zajęć z całą klasą. Escape Room SPE 1-3 dostosowany jest do moż - liwości psychofizycznych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku wczesnosz - kolnym. Zawarte w zestawie materiały mają wa - lory edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne, ale także wspierają wszechstronny rozwój. Karty

pracy w interesujący sposób pomogą w zdobyciu wiedzy ogólną o otaczającym dzieci świecie. Doskonalą komunikację, zdolności matematycz - ne, umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji i rozwiązywania problemów. Jest to też pomoc rozwijająca kompetencje emocjonalne i społeczne. Współczesne potrzeby i oczekiwa - nia uczniów wykraczają poza tradycyjne meto - dy nauczania, dlatego gra stanowi wyjątkowo ciekawą propozycję dla dzieci, które pragną uczyć się przez zabawę, rozwiązywać zagadki, odkrywać tajemnice, być uczestnikiem niezwykłej edukacyjnej przygody. Zestaw zawiera: • 6 scenariuszy escape room do pracy z uczniem w klasie, 4 scena - riusze escape room do pracy z uczniem na odległość, 2 scenariusze escape room angażujące cały zespół klasowy, 2 rodzaje dyplomów dla uczniów, 84 naklejki – nagrody dla uczniów, 12 plakatów edu - kacyjnych rozwijających tematykę scenariuszy zajęć • docelowa grupa wiekowa: 6-10 lat

Eduterapeutica SPE 4-8. Karty pracy PN0129 239 zł Zestaw kart pracy przeznaczony do wspierania i terapii uczniów wykazujących specyficzne problemy z zakresu dysleksji (trudności w czytaniu), dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii. Zestaw obejmuje następujące zagadnienia: pamięć, percepcja wzrokowa, liczby, ułamki, procenty,

myślenie operacyjne, symetria, odbicia, proporcje, pamięć stosunków przestrzennych, koncentracja, diagramy, zegary, monety, geometria, sprawność grafomotoryczna, umiejętności językowe, ortografia, kaligrafia. • zestaw zawiera 417 kart pracy czarno – białych do wypełnienia lub wielo - krotnego kopiowania

• format: A4 • wiek: 12+

144

Made with FlippingBook Proposal Creator