Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Go Sense. Dyskalkulia HO0010 1 790 zł Pakiet łączący obszary ważne w pracy z dziećmi z grupy ryzy - ka dyskalkulii rozwojowej: funkcje wzrokowe, orientacja w przestrze - ni, myślenie matematyczne, kon - centracja i samokontrola, koordy - nacja i grafomotoryka. Propozycje interakcyjnych ćwiczeń są dostoso - wane do pracy na urządzeniach dotykowych i tablicach multime - dialnych. Zestaw obejmuje również tradycyjne kartonowe gry i zaba - wy. Cennym dodatkiem zestawu są poradniki, materiały i karty pra - cy do samodzielnego wydrukowa - nia dla nauczycieli i rodziców.

Go Sense. Dysleksja HO0009 1 790 zł Pakiet zawiera propozycje oddzia - ływań, które szczególnie wpływają na obszary ważne w pracy tera - peutycznej z dziećmi z grupy ryzy - ka dysleksji rozwojowej: percepcja wzrokowa i słuchowa, orientacja w przestrzeni, uwaga i samokon - trola, koordynacja i grafomotory - ka, ortografia. Zestaw obejmuje in - terakcyjne ćwiczenia dostosowane do pracy na urządzeniach dotyko - wych i tablicach multimedialnych, oraz kartonowe gry i zabawy. Ca - łość uzupełniają poradniki oraz materiały do samodzielnego dru - kowania dla nauczycieli i rodziców, w tym karty pracy.Wymaganie syste - mowe oraz licencja: urządzenie z sys -

Go Sense. Ortografia HO0007 790 zł Do nauki poprawnego pisania autorzy przygotowali wyjątkowo szeroki wachlarz środków. Poza standardowym zapamiętywaniem reguł oraz stosowaną powszechnie ścieżką wzrokową, zastosowano mnemotechniki słuchowe. Ogrom - ny nacisk położono na zapamię - tywanie samego ruchu dłoni lub palców, odpowiednio w zakresie pisania odręcznego i pisania na fi - zycznej lub wirtualnej klawiaturze. Wymaganie systemowe oraz licen - cja: urządzenie z systemem opera - cyjnym Windows 7 lub nowszym, zaleca się stosowanie urządzeń z ekranem dotykowym; do korzy - stania z dodatkowych zasobów

temem operacyjnym Windows 7 lub nowszym, zaleca się stosowanie urzą - dzeń z ekranem dotykowym; do ko - rzystania z dodatkowych zasobów online wymagane jest połączenie z in - ternetem oraz aktualna wersja prze - glądarek Chrome, Firefox lub Edge; bezterminowa licencja dla placówki edukacyjnej umożliwia zainstalowanie oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów należących do placówki.

online wymagane jest połączenie z internetem oraz aktualna wersja przeglądarek Chrome, Firefox lub Edge; bezterminowa licencja dla placówki edukacyjnej umożliwia zainstalowanie oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów należących do placówki.

Go Sense. Pakiet 7 gier HO0008 W skład wchodzą programy: • Funkcje wzrokowe • Słuch i mowa

4 490 zł

• Orientacja w przestrzeni • Myślenie matematyczne • Koncentracja i samokontrola • Koordynacja i grafomotoryka • Ortografia

149

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator