Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

GO EDU

Go Edu. Mówię, czytam i piszę HO0011 790 zł Zestaw pozwala rozwijać umiejętności porozumie - wania się przy pomocy mowy i pisma w sposób całkowicie naturalny przy okazji codziennych kon - traktów, gier i zabaw. Integralną częścią metody jest uczenie się w działaniu i przekraczanie granicy między częścią wirtualną i realną wykonywanych

Go Edu. Obliczam i rozwiązuję HO0012 790 zł Część serii „Obliczam i rozwiązuję” umożliwia roz - wijanie umiejętności matematycznych. Przygotowa - ne scenariusze uczą podstaw matematyki w grach i ćwiczeniach, w których myślenie matematyczne jest naturalną, ale też niezbędną częścią dobrej zaba - wy. Proponowane zajęcia pozwalają przekroczyć

zadań oraz łączenie i przenikanie pracy indywidu - alnej i zespołowej z pracą w całej klasie. Nowością jest wprowadzenie elementów komunikacji cyfro - wej, traktowanych tu całkowicie praktycznie, a nie technologicznie. • 36 formatek z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie, woreczki itp.; plansze do gier; 200 ekranów ćwiczeń multimedialnych; 150 kart pracy do wy - drukowania

granicę miedzy multimediami i tradycyjnymi pomo - cami. Indywidualna aktywność uczniów przeplata się z działalnością w zespołach i w całej klasie. • 36 formatek z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: karty, kości, kamienie, woreczki itp.; plansze do gier; 200 ekranów ćwiczeń multimedialnych; 150 kart pracy do wydrukowania

Go Edu. Współpracuję i pomagam HO0013 790 zł Zajęcia i ćwiczenia rozwijające umiejętności spo - łeczne i emocjonalne oraz metody pracy, polega - jące na współdziałaniu z uwzględnieniem różnych ról i kompetencji uczniów.

• 36 formatek z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: karty, kości, sznurki, woreczki; plansze do gier; 50 ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania

150

Made with FlippingBook Proposal Creator