Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

GO PLAY

Seria Go Edu pozwala rozwijać kluczowe umiejętności w zakresie komunikacji językowej i rozwiązywania pro - blemów matematycznych, ale też łączy je z umiejętno - ścią podejmowania taktycznych i strategicznych decyzji, a także współpracą w grupie i wrażliwością na emocje.

Go Play. Liczę i wnioskuję HO0016

Go Play. Współdziałam i czuję HO0020 490 zł Współdziałanie w grupie rówieśniczej to jedna z podstawowych umiejęt - ności szkolnych i życiowych, dlatego warto ją rozwijać już w przedszkolu. Umiejętności rozpoznawania emocji koleżanek i kolegów, a także wyraża - nia i uświadamiania własnych emocji można kształtować w sposób integralny jako element wszystkich przedszkolnych zabaw. • 24 formatki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania

24 formatki z grubego kartonu

100 ekranów ćwiczeń multimedialnych

490 zł Zestaw zawiera gry, zabawy i scenariusze rozwijające podstawowe umiejęt - ności matematyczne ułatwiające dzieciom rozwijanie myślenia operacyjnego. Dzieci korzystają z elementów oraz ich odpowiedników wirtualnych pojawia - jących się na tablicy multimedialnej. • 24 formatki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania

50 kart pracy

Go Play. Rozumiem i mówię HO0014

Go Play. Spostrzegam i rozpoznaję HO0015 490 zł Zestaw rozwija percepcję wzrokową, spostrzegawczość i komunikację w za - kresie wizualnym wykorzystując do tego zabawy rozgrywane w realnej przestrzeni sali przedszkolnej z udziałem interaktywnych multimediów. Dzieci uczą się rozróżniać, wyszukiwać, zapamiętywać układy, znajdować sekwencje: znaków, kolorów, rozmiarów, kierunków lub deseni zanurzonych w odpowiednich do wieku przedszkolaków fabułach. Większość działań rozgrywanych jest przy pomocy elementów kartonowych, klocków, kamy - ków, którymi dzieci manipulują łącząc percepcję wzrokową z dotykiem oraz odczuwaniem pozycji ciała i jego ruchu. • 24 formatki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania

490 zł Zestaw rozwija umiejętności związane z mową i pismem wykorzystując do tego zabawy i gry przenikające świat wirtualny i realny. Przedszkolaki poznają słowa i zdania, ale też umowne dźwięki, gesty, znaki i symbo - le, które przygotowują do znacznie trudniejszego przyswojenia pisma jako umownego i symbolicznego sposobu komunikacji wizualnej. Dzieci ćwiczą budowanie złożonych przekazów z prostych elementów o ustalo - nym znaczeniu, uczą się podstaw logiki i odróżniania prawdy od fałszu. • 24 formatki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania

Go Play. Pakiet 7 gier HO0021

2 990 zł

• Buduję i tworzę • Dbam i szanuję • Współdziałam i czuję • Gram i planuję

Pakiet zawiera części: • Rozumiem i mówię • Spostrzegam i rozpoznaję • Liczę i wnioskuję

151

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator