Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

JUŻ UMIEM

Umiem liczyć PN0040

390 zł Ćwiczenia wspierają funkcje niezbędne dla rozwoju zdolności liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych: syntezę i analizę wzroko - wą, myślenie przyczyno-skutkowe, orientację w przestrzeni, spostrze - gawczość i koncentrację uwagi, rozpoznawanie kształtów, cyfr oraz znaków matematycznych, myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne, pamięć, umiejętności grafomotoryczne aż do pisania cyfr, liczb i zapisywania działań matematycznych. • zestaw zawiera: 129 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 11 interaktywnych gier i zabaw klasowych, 150 kart pracy do kopiowania lub druku

Umiem czytać PN0038

Umiem pisać PN0039

250 zł Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze: koncentracja uwagi, pamięć wzrokowa i słuchowa, rozwijanie funkcji wzrokowych. • zestaw zawiera: 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 7 interaktywnych gier i za - baw klasowych, 70 kart pracy do kopiowania lub druku

290 zł Ćwiczenia wspierają koncentrację uwagi, pamięć wzrokową i słuchową, rozwijanie funkcji językowych, umiejętności grafomotoryczne, reguły ortograficzne. Przeznaczone do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz do samodzielnej pracy uczniów. • zestaw zawiera: 94 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 6 interaktywnych gier i za - baw klasowych, 120 kart pracy do kopiowania

Zestaw Umiem czytać, pisać, liczyć PN0067 890 zł Zestaw ćwiczeń, gier, zabaw i kart pracy, które wspierają funkcje po - znawcze niezbędne dla rozwoju umiejętności poprawnego czyta - nia, czytelnego pisania oraz zdol - ności liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych w klasach

1-3. Seria pomocy dydaktycznych jest przeznaczona przede wszyst - kim dla nauczycieli do wykorzy - stania w zasadniczym procesie dydaktycznym oraz na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Większość ćwiczeń interaktywnych ma trzy poziomy trudności, a inte - raktywne gry i zabawy samoczyn - nie dostosowują poziom trudności do umiejętności i postępów dziec - ka. W ten sposób zestaw pomocy

może być wielokrotnie wykorzysty - wany przez różnych nauczycieli w pracy z dziećmi na poziomie edu - kacji wczesnoszkolnej. Zestaw pomaga w rozwoju klu - czowych kompetencji m.in. wśród uczniów: • z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego, • niewielkimi problemami widzenia i słyszenia, • różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD), • problemami ze spektrum autyzmu.

152

Made with FlippingBook Proposal Creator