Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

AKADEMIA UMYSŁU

Już Umiem! Język polski PN0068 490 zł Zestaw pomocy dydaktycznych pozwalający przy - pominać, rozwijać i poszerzać umiejętności języko - we, a w szczególności umiejętności czytania oraz czytelnego i poprawnego pisania. Zestaw może być wykorzystywany na lekcjach, podczas dodatkowych zajęć oraz w ramach edukacji włączające. Karty pracy poza zagadnieniami przygotowującymi do języka pol - skiego takimi jak umiejętności grafomotoryczne, funk - cje wzrokowe i językowe oraz koncentracja i pamięć obejmują przede wszystkim zagadnienia związane ze świadomością językową przewidziane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół pod - stawowych w zakresie języka polskiego na II etapie edukacyjnym, a w szczególności: rozumienia i rozróż - niania funkcji składniowych, rodzajów zdań, części mowy, przypadków, liczby, osób, czasów, rodzajów gramatycznych; rozumienia i rozróżniania znaczenia niewerbalnych środków wyrazu, rozumienia i rozróż - niania zdań oznajmiających, pytających i rozkazu - jących; umiejętności przekształcania zdań prostych 490 zł Zestaw pomocy dydaktycznych dla nauczycieli ma - tematyki klas 4-6 pozwalający w sposób ciekawy i motywujący uczniów przypominać, rozwijać i posze - rzać podstawowe umiejętności matematyczne. Zestaw może być wykorzystywany na lekcjach matematyki, podczas dodatkowych zajęć z uczniami przejawiają - cymi problemy z liczeniem i rozwiązywaniem zadań matematycznych oraz w ramach edukacji włączają - cej skierowanej do uczniów z niektórymi deficytami rozwoju psychospołecznego i fizycznego. Program korzysta z metod i narzędzi dostosowanych do etapu rozwojowego dziecka zarówno w zakresie jego możli - wości intelektualnych jak i odpowiednich do wieku kon - wencji estetycznych. Karty pracy poza zagadnieniami przygotowującymi do matematyki takimi jak koncen - tracja, pamięć i myślenie matematyczne obejmują wszystkie zagadnienia przewidziane w podstawie pro - gramowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawo - wych w zakresie matematyki na II etapie edukacyjnym, a w szczególności następujące obszary celów szcze - gółowych: liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym, działania na liczbach naturalnych; liczby Już Umiem! Matematyka PN0070

Akademia umysłu. Uczeń EDU I–VI AU0002 790 zł Kreatywne i ciekawe techniki oraz ćwiczenia zawarte w programach pozwolą uczniom rozwinąć m.in. umiejętności myślenia, zapamię - tywania, kojarzenia i koncentracji uwagi, tak niezbędne zarówno w szkole, jak i na co dzień. Ćwiczenia prezentowane są w formie rozbudowanych interaktywnych gier, o wielu poziomach trudności. Nauczyciel może zmieniać czy regulować takie parametry, jak np.: czas ekspozycji zadania, ustalić liczbę pokazywanych elementów, kolorów czy figur, a także skrócić i wydłużyć czas na odpowiedź. W pakiecie Akademia Umysłu® Uczeń EDU: • 6 programów zawierających blisko 100 kreatywnych ćwiczeń edukacyjnych; licencja bez - terminowa na 5 stanowisk • 6 zeszytów metodycznych do prowadzenia zajęć • dodatkowy Zeszyt Metodyczny do przeprowadzenia konkursów: „Mistrz koncentracji”, „Mega pamięć”, „Super umysł” • bogaty zestaw nagród motywujących uczniów do wykonywania ćwiczeń (dyplomy, naklejki, zakładki do książek)

całkowite, ułamki zwykłe i dziesiętne oraz działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych; elementy alge - bry; proste i odcinki, kąty, wielokąty, koła, okręgi oraz bryły i obliczenia w geometrii; obliczenia praktycz - ne, elementy statystyki opisowej i zadania tekstowe. W zestawie: • 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw • 150 kart pracy wydrukowanych z programu • 30 różnych kart z siatkami wielościanów foremnych (czworościan, sze - ścian, ośmiościan, dwunastościan i dwudziestościan) • karty wydrukowane są na kartonie przeznaczonym do wycinania i skle - jania modeli brył • wiek: 10-13 lat

Akademia Umysłu Junior Edu (POL- ENG) Licencja na 5 stanowisk AU0006 790 zł Pakiet multimedialny zawierający zbiór materiałów do prowadzenia zajęć skupionych na: rozwój pamię - ci krótkotrwałej, doskonalenie kon - centracji uwagi, naukę kreatywności i umiejętności współpracy w grupie, rozwój kompetencji językowych. Pakiet został opracowany przez psychologów dziecięcych i meto - dyków. Przeznaczony jest do reali - zacji w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zestaw zawiera: szczegółowe scenariusze zajęć: 20 dla grup przedszkolnych oraz 20 dla wczesnoszkolnych, 80 gier eduka - cyjnych zebranych w 4 programach multimedialnych, podzielonych na 4 pory roku, moduł językowy - po - zwalający stopniowo osłuchać się z modelowym angielskim i utrwalać słownictwo, które dzieci poznały już

wcześniej w polskiej wersji językowej. Dodatkowo zawiera czytany słownik obrazkowy, kilkadziesiąt kart pracy w języku polskim i angielskim, autorski system motywacyjny (dyplomy, karty motywacyjne z naklejkami, nagrody multimedialne), licencja dożywotnia (bezterminowa) - na 5 stanowisk, z możliwością dokupienia kolejnych. Wszystkie ćwiczenia posiadają 10 po - ziomów trudności, które umożliwiają dostosowanie ich do możliwości i umie - jętności każdego dziecka. Przyciski i polecenia są czytane przez lektor - kę - sympatyczną tablicę Tabi. Dzię - ki temu z programu mogą korzystać dzieci, które jeszcze nie potrafią czy - tać. Ćwiczenia można wykorzystywać w pracy indywidualnej lub grupowej. Dzieci poprzez gry i zabawy zdo - bywają wiadomości o otaczającym świecie, poszerzają wiedzę z przyro - dy, matematyki i geografii. Bogactwo i różnorodność zawartych w pakiecie materiałów pozwala nauczycielowi na dużą dynamikę zajęć i na angażowa - nie dzieci w inny sposób (np. gry mul -

w złożone i odwrotnie oraz zdań na równoważniki zdań; stosowania właściwych form gramatycznych wyrazów odmiennych; stopniowania przymiotników i przysłówków oraz ich właściwego używania; po - prawnego pisania połączonego ze znajomością re - guł ortograficznych; poprawnego używania znaków interpunkcyjnych. W zestawie:

timedialne, kolorowanie, zgadywanki, zabawy ruchowe). Gry zawierają rów - nież przerywnik od pracy umysłowej w postaci atrakcyjnych ćwiczeń rucho - wych. Dla nauczycieli, terapeutów, opiekunów świetlic zebrano autorskie scenariusze zajęć stanowiące gotowy materiał do prowadzenia zajęć.

• 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw • 150 kart pracy wydrukowanych z programu • wiek: 10-13 lat

153

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator