Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Didakta. Fizyka 2 SC0112

Didakta. Fizyka SC0106 499 zł Multimedialny program edukacyjny Didakta – Fizyka 1 zawiera przy - kłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenia w zakresie zastosowania wzorów fizycznych w obliczeniach. Program Didakta – Fizyka obejmuje ćwiczenia interak - tywne z różnych działów fizyki, ta - kich jak: mechanika i energia, ciepło,

optyka czy elektryczność; poruszane są także zagadnienia z historii fizyki. W zadaniach wymagających obli - czeń pośrednich, uczniowie mają do dyspozycji kalkulator oraz brudnopis. • przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podsta - wowej; tematy: mechanika 1, mechanika 2, ciepło, optyka, prąd elektryczny, historia fizyki; program odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych • multilicencyjne na 20 stanowisk

499 zł Multimedialny program edukacyjny dedykowany klasom 7-8 szkoły podsta - wowej przeznaczony do ćwiczenia i utrwalania wiedzy oraz umiejętności, zwłaszcza w zakresie mierzenia i obliczania wielkości fizycznych. Zawiera zadania i ćwiczenia interaktywne, które dotyczą np.: mierzenia objęto - ści i gęstości cieczy, temperatury, natężenia prądu i napięcia, określania biegunów magnetycznych oraz kierunku prądu w zwojnicy, składania sił, obliczania wielkości i położenia obrazu lub przedmiotu, określania ładun - ku naelektryzowanych ciał itp. Podczas wykonywania zadań uczniowie mają do dyspozycji różne narzędzia pomiarowe i przyrządy - takie, jak w prawdziwym laboratorium. Program jest odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych. Dzięki możliwości drukowania ćwiczeń oraz testów zadania można rozwiązywać poza komputerem. W ustawieniach każdego zadania można wybrać liczbę pytań w serii, w zakresie od

1 do 10. Program posiada intuicyjny interfejs graficzny, przez co jest ła - twy w obsłudze. Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki, rodzaj rozwiązywanego zadania, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi oraz ocena końcowa wpisywane są do osobnego pliku. Działy tematyczne: • symulacja pomiaru - objętości cieczy, siły, gęstości, natężenia prądu elektrycznego i napię - cia, temperatury • elektromagnetyzm – prawo Ampera i reguła Lenza, prąd zmienny (częstotliwość, okres, amplituda), transformator • mechanika – składanie sił, siła tarcia, prasa hy drauliczna, pływanie ciał (prawo Archimedesa) • optyka - właściwości obrazu i przedmiotu – zwierciadło i soczewka • prąd elektryczny – symbole elektryczne, symbole na przyrządach, elektrostatyka, rezystor i potencjometr

Didakta. Biologia 1. Nauka o człowieku SC0101 499 zł Multimedialny program edukacyjny służy do sprawdzenia i utrwalenia wiedzy z zakresu nauki o człowieku. Program Didakta – Biologia 1 Nauka o człowieku zawiera ćwiczenia interaktywne, umożliwiające cztery warianty sprawdzenia wiadomości – pytania testowe, łączenia w pary, decydowa - nie o poprawności stwierdzenia oraz zadania z ilustracjami. Pytania w zadaniach całkowicie pokrywają się z materiałem przerabianym na lekcjach prowadzonych w szkołach pod - stawowych. Ilość ilustracji i tekstu w plikach danych pozwoli nabyć wiedzę o konkretnych częściach ciała ludzkiego, bu - dowie anatomicznej i funkcjach, genetyce, itp. • dla klas 4-8; tematy: pochodzenie człowieka, genetyka, szkielet i mięśnie, tra - wienie i układ krwionośny, oddychanie, rozmnażanie, kierowanie orgaznizmem ludzkim; program odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych

Didakta. Biologia 2. Rośliny i zwierzęta SC0102 499 zł Multimedialny program edukacyjny Didakta – Biologia 2 służy do przećwiczenia wiadomości i znajomości z zakresu świata roślin i zwierząt. Tytuł Didakta – Bio - logia 2 Rośliny i zwierzęta zawiera ćwiczenia inte - raktywne, umożliwiające cztery warianty sprawdze - nia wiadomości – pytania testowe, łączenia w pary, decydowanie o poprawności stwierdzenia i zadania z rysunkami. • dla klas 4-8; tematy: ziemia i początki życia, grzyby, porosty, rośliny, bezkręgowce, strunowce i kręgowce, ekosystemy; program odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych

158

Made with FlippingBook Proposal Creator