Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Didakta. Chemia SC0105

499 zł Multimedialny program edukacyjny Didakta - Chemia zawiera przy - kłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i spraw - dzenie wiadomości z chemii. • przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podstawowej • tematy: skład materii, terminologia, procesy chemiczne, rozwiązywanie zadań, związki organiczne • program odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych

Matematyka. Zadania tekstowe. Multilicencja SC0118 499 zł Program zawiera bazę zadań matematycznych podzielonych na kate - gorie według typu zadań oraz stopnia trudności. Wśród zadań są te które obejmują: dodawanie i odejmowanie (w zakresie do 20, do 100, do 1000 oraz powyżej 1000), mnożenie i dzielenie, dzielenie z resztą, proporcjonalność prosta, ułamki, przykłady z liczbami dziesiętnymi, ob - liczanie obwodu i pola, przeliczanie jednostek czasu, ustalanie niewia - domej liczby. Program pozwala na dwa sposoby rozwijania umiejętności: rozwiązywanie dowolnej liczby zadań, bez ograniczeń czasowych oraz forma gry w której dziecko dostaje informację o poprawnych i błędnych odpowiedziach oraz czas ich wykonania. Multimedialny program edu - kacyjny przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. • Minilane wymagania sprzętowe: procesor Pentium Dual-Core lub wyższy, 2 GB RAM, karta graficz - na zdolna do wyświetlania min. 16 – bitowej głębi kolorów, karta dźwiękowa 16-bitowa zgodna z Windows. Zalecane wymagania sprzętowe: procesor Intel Pentium i3 lub wyższy, 4 GB RAM, karta graficzna zdolna do wyświetlania min. 24 – bitowej głębi kolorów, karta dźwiękowa 16-bitowa zgodna z Windows. Obsługiwane systemy: Windows 7/Windows 8/Windows 10 PL. • Z programu można korzystać również uruchamiając go w chmurze, dotyczy zarówno nowo zaku - pionych programów jak i tych zakupionych wcześniej. Wszystkie informacje zawarte w instrukcji. • multilicencja na 20 stanowisk

Ludzkie ciało. SC0117

499 zł Program multimedialny zawierający informacje z zakresu edukacji wcze - snoszkolnej przyrody przeznaczony dla dzieci uczęszczających do klas 1-6 szkoły podstawowej. Program łączy w sobie naukę i zabawę. Część encyklopedyczna została podzielona na 5 całości tematycznych: kim jest człowiek, jak wygląda człowiek, jak działa organizm człowieka, jak przebiega życie człowieka oraz jak człowiek dba o swoje zdrowie. Część praktyczna zawiera 8 interaktywnych gier takich jak uzupełnia - nie części ciała przy ich ilustracjach, określanie funkcji organów i części ciała, umiejscawianie kości i organów wewnętrznych w ciele czy okre - ślanie zdrowego i niezdrowego żywienia. Program jest odpowiedni dla wszystkich typów tablic dotykowych. Może być również używany w sa - lach komputerowych. Z programu można korzystać również uruchamia - jąc go w chmurze, dotyczy zarówno nowo zakupionych programów jak i tych zakupionych wcześniej. Wszystkie informacje zawarte w instrukcji. • multilicencja na 20 stanowisk

Wesoła matematyka w głębinach morza. Program multimedialny SC0119 499 zł Program edukacyjny przeznaczony dla uczniów chcących doskonalić swoje umie - jętności matematyczne w zakresie dodawania i odejmowania, mnożenia, dziele - nia oraz porównywania liczb. We wszystkich grach dzieci zdobywają nagrody motywacyjne w postaci rozgwiazd. Ustawienia programu umożliwiają idealne do - stosowanie stopnia trudności w danej grze do potrzeb konkretnego użytkownika. Program działa na urządzeniach: komputer, tablica interaktywna, tablet; z programu można korzystać również uruchamiając go w chmurze. • minimalne wymagania sprzętowe: procesor Pentium Dual-Core lub wyższy, 2 GB RAM, karta graficzna zdol - na do wyświetlania min. 16 – bitowej głębi kolorów, karta dźwiękowa 16-bitowa zgodna z Windows • zalecane wymagania sprzętowe: procesor Intel Pentium i3 lub wyższy, 4 GB RAM, karta graficzna zdolna do wyświetlania min. 24 – bitowej głębi kolorów, karta dźwiękowa 16-bitowa zgodna z Windows • obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7/Windows 8/Windows 10 PL • brak gwarancji, że aplikacja będzie działała optymalnie • licencja obejmuje maksymalnie 20 stanowisk sklep.nowaszkola.com

159

Made with FlippingBook Proposal Creator