Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

MULTIMEDIALNE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) to sprawdzone meryto - rycznie, interaktywne materiały do nauki przy użyciu tabletu, smartfonu, tablicy lub monitora interaktywnego. Każdy program z serii (MPP) to bo - gate zasoby zgodne z podstawą programową dla szkół podstawowych. Średnio każdy zestaw (MPP) pokrywa się w 80-85% z podstawą progra - mową, stanowi więc doskonały fundament wiedzy lub uzupełnienie zajęć z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka. Opracowane za - soby wypełnione są zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi, a także ekranami do pracy grupowej. Każde z zagadnień zostało opracowane w formietrzech typów lekcji: „Powtórz wiedzę”, „Sprawdź się” oraz „Czas na test”. Programy z serii (MPP) są w wersji pudełkowej i zawierają trzy książki (Instrukcja obsługi, Poradnik Metodyczny, Instrukcja tworzenia własnych lekcji) oraz dokument licen - cyjny zapewniający bezterminowy dostęp dla 9 nauczycieli. W ramach tych licencji nauczyciele otrzymują możliwość pracy online w oknie prze - glądarki – 3 stanowiska, oraz pracy offline –6 stanowisk (pobrania i in - stalacji zasobów na dwóch urządzeniach przez każdego nauczyciela). Dodatkową funkcjonalnością programów są licencje przeznaczone dla uczniów (dodatkowo płatne), w ramach których można uzyskać dostęp do lekcji typu „Sprawdź się” do pracy indywidualnie w domu, w trakcie zajęć lub równolegle do nauczyciela korzystającego z zasobów np. na tablicy interaktywnej. Posiadanie obu licencji pozwala korzystać z dodat - kowych opcji programu, np. wysyłania zadań w formie prac domowych i otrzymywania wyników i statystyk. Zasoby z serii (MPP) zostały przy - gotowane w nowoczesnym systemie HTML5. Dzięki temu z programów (MPP) można korzystać na niemal dowolnym urządzeniu multimedialnym, które wyposażone jest w przeglądarkę internetową. Nauczyciel może z powodzeniem korzystać z zasobów, wykorzystując w tym celu tablicę lub monitor interaktywny, komputer, laptop, tablet, czy nawet smartfonu. Brak dostępu do Internetu nie ogranicza korzystania z programu (MPP).

Dzięki dedykowanej aplikacji możliwe jest wcześniejsze pobranie zaso - bów, a następnie dowolne korzystanie z programów w dowolnym miej - scu i czasie. Do prawidłowego działania zasobów edukacyjnych (MPP) sugerowana jest przeglądarka internetowa:

• Chrome - wersja 17 lub wyższa • Firefox - wersja 4.0 lub wyższa • Edge (z systemu Windows 10) • Safari- wersja 5.0 lub wyższa • iOS Safari – wersja 7 lub wyższa • Internet Explorer – wersja 11 lub wyższa oraz system operacyjny: • Windows - wersja 7 lub wyższa • macOS - wersja 10.08 lub wyższa

• iOS - wersja 7.1.2 lub wyższa • Android - wersja 5 lub wyższa.

MPP. Matematyka dla klas IV–VIII LJ0021 1 250 zł 22 zagadnienia: Liczby naturalne, Rachunki pisemne, Liczby dodatnie i ujemne, Liczby całkowite, Ułamki zwykłe, Ułam - ki dziesiętne, Liczby naturalne i ułamki, Liczby wymierne, Procenty, Potęgi, Pierwiastki, Wyrażenia algebraiczne, Fi - gury geometryczne, Pola figur, Równania liniowe, Prędkość, droga i czas, Wielokąty, Prostopadłościany i sześciany,

MPP. Biologia dla klas V–VIII LJ0022 850 zł 14 zagadnień: Biologia jako nauka, Ekologia i ochrona środowiska, Budowa i funkcjonowanie komórki, Chemizm życia, Ewolucja życia, Funkcjonowanie organizmów, Królestwo roślin, Królestwo zwierząt. Bezkręgowce, Kró - lestwo zwierząt. Kręgowce, Organizm człowieka. Część 1, Organizm człowieka. Część 2, Genetyka, Bakterie

Figury przystające i symetrie, Graniastosłupy, Ostrosłupy, Statystyka i prawdopodobieństwo; 93 lekcje (po 31 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”); 1500 kra - nów, 1066 zadań, 38 filmów, 111 symulacji, 22 obiekty 3D; 31 gier dydaktycznych; 3 plansze interaktywne; zestaw plansz wraz z przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej

i wirusy, Stan zdrowia i choroby; 42 lekcje (po 14 lek - cji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”); 787 ekranów, 531 zadań, 16 filmów, 1 symulacja, 71 in - teraktywnych obiektów (pokaz slajdów, interaktywne ilu - stracje); 14 gier dydaktycznych; 3 plansze interaktywne; zestaw plansz wraz z przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej

160

Made with FlippingBook Proposal Creator